Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE"— Transcriere de prezentare:

1 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
FEDERATIA PATRONATELOR DE MEDIU DIN INDUSTRIE FEPIMEDIU 2005 Elena LASLU

2 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Strategia naţională privind protecţia atmosferei are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a calităţii aerului, eficient din punctde vedere economic. Respectarea obiectivelor privind calitatea aerului se realizează atât prin implementarea sistemului de gestionare a calităţii aerului, cât şi prin implementarea măsurilor de control al emisiilor de poluanţi în atmosferă. În cadrul strategiei se abordează şi aspecte privind protecţia stratului de ozon. Strategia promovează conceptul dezvoltării durabile definit ca "modul de dezvoltare prin care sunta sigurate necesităţile în prezent, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi asigura propriile necesităţi". În sensul conceptului de dezvoltare durabilă, protecţia atmosferei este luată în considerare avându-se în vedere impactul poluării aerului asupra calităţii vieţii şi asupra sănătăţii oamenilor. Strategia urmăreşte stabilirea unui echilibru între dezvoltarea economico-socială şi calitatea atmosferei, asigurându-se că dezvoltarea noilor politici se realizează cu respectarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. (Legea 655/2001) Elena LASLU

3 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Obiectivele Strategiei privind protecţia atmosferei sunt: 1. menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate; 2. îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate; 3. adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontier; 4. îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale ia care România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în domeniu. Elena LASLU

4 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Strategia respectă şi se bazează pe principiile generale ale gestionării integrate de mediu: a) principiul precauţiei - implică evaluarea preliminară a riscurilor de poluare şi evitarea acestora; b) principiul prevenirii - stabileşte că măsurile de prevenire sunt prioritare în raport cu cele de eliminare a efectelor poluării; c) principiul utilizării durabile a resurselor naturale - stabileşte minimizarea şi eficientizarea utilizării resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând accent pe utilizarea celor secundare. Resursele naturale trebuie exploatate astfel încât să nu le fie compromisă disponibilitatea pe termen lung. Elena LASLU

5 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Legislatia in domeniul protectiei atmosferei: Ordonanta de Urgenta 243 / 2000 Legea 655 /2001 Hotararea 541 / 2003 Hotararea 699 / 2003 Hotararea 731 / 2004 Elena LASLU

6 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Ordin nr.1144 / 2002 pentru infiintarea Registrului poluantilor emisi de actvitatile care intra sub incidenta art. 3 alin.(1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare a acestora, prin care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului inventariaza si furnizeaza date referitoare la emisii si sursele lor. Elena LASLU

7 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Ordin nr / 2003 pentru aprobarea Ghidului national de implementare a Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr.645/2002, si modul de raportare a acestora. Elena LASLU

8 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a : dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător Elena LASLU

9 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
HOTĂRÂRE nr. 142 din 6 februarie 2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi HOTĂRÂRE nr. 598 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi HOTĂRÂRE nr. 568 din 14 iunie 2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină Elena LASLU

10 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
NORME din 23 octombrie 2001 privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină NORME METODOLOGICE din 3 ianuarie 2002 privind măsurarea şi analiza emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina NORME METODOLOGICE din 9 decembrie 2004 privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale Elena LASLU

11 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
ORDIN nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător Elena LASLU

12 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
HOTĂRÂRE nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deşeurilor HOTĂRÂRE nr. 541 din 17 mai 2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere HOTĂRÂRE nr. 699 din 12 iunie 2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii HOTĂRÂRE nr. 731 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei Elena LASLU

13 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
HOTĂRÂRE nr. 543 din 7 aprilie 2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului ORDIN nr. 108 din 16 februarie 2005 privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu ORDIN nr. 13 din 6 ianuarie 2005 pentru contingentarea în anul 2005 a consumului şi a producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon Elena LASLU

14 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului in intregul sau; - cele mai bune - se inteleg tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general ridicat de protectie a mediului in ansamblul sau. In determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate in considerare, in special, elementele enumerate in anexa nr. 4; Elena LASLU

15 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
tehnici - atat tehnologia utilizata, cat si modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata si scoasa din functiune; - disponibile - acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceasta este sau nu utilizata ori produsa sau nu in Romania, astfel incat titularul activitatii sa poata avea acces in conditii rezonabile si in conformitate cu prevederile anexei nr. 4. Elena LASLU

16 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Titularul activitatii - orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza sau controleaza instalatia ori care este delegata cu o putere economica decisiva in ceea ce priveste functionarea acesteia. Titularul activitatii are obligatia sa obtina de la autoritatile competente pentru protectia mediului, inca din etapa de proiectare, emiterea acordului integrat de mediu pentru toate activitatile prevazute in anexa nr. 1, pe care intentioneaza sa le desfasoare, sa obtina autorizatie integrata de mediu pentru activitatile aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta 34/2002. Elena LASLU

17 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Obligatiile de baza ale titularului activitatii privind exploatarea instalatiei sunt urmatoarele: a) luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile; b) luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata; c) evitarea producerii de deseuri, iar in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului; Elena LASLU

18 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
utilizarea eficienta a energiei; e) luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora; f) luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora. Elena LASLU

19 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
Titularul activitatii este obligat sa respecte conditiile din acordul si/sau din autorizatia integrata de mediu in desfasurarea activitatii din instalatie. Titularul activitatii este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si, in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul. Titularul activitatii este obligat sa asiste si sa puna la dispozitie autoritatii competente pentru protectia mediului toate datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru respectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu. Elena LASLU

20 PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE
In situatia in care prin normativul de calitate a mediului se stabilesc conditii mai severe decat cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate in operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin conditii suplimentare, cerute prin autorizatie, fara a se aduce atingere altor masuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului. Elena LASLU

21 Va multumesc! Elena LASLU


Descărcați ppt "PREVENIREA POLUARII AERULUI IN SECTOARELE INDUSTRIALE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google