Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Nina Dosca Director Direcție generală supraveghere valori mobiliare

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Nina Dosca Director Direcție generală supraveghere valori mobiliare"— Transcriere de prezentare:

1 Cadrul legal existent pentru instrumentele financiare nebancare și perspectivele acestora
Nina Dosca Director Direcție generală supraveghere valori mobiliare Comisia Națională a Pieţei Financiare, Republica Moldova 28 iunie 2011, Chişinău

2 Actele legislative care reglementează emisiunea şi circulaţia valorilor mobiliare
Codul civil al Republicii Moldova – Legea nr.1107-XV din Legea nr. 199-XIV din „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” Legea nr XIII din „Privind societăţile pe acţiuni” Legea nr. 192-XVI din “Cu privire la Comisia Naţională a Pieţei Financiare” Actele normative emise de Comisia Naţională a Pieţei Financiare

3 Tipurile de instrumente financiare nebancare reglementate
acţiuni ordinare nominative acţiuni preferențiale nominative obligaţiuni corporative asigurate (prin gajul bunurilor sale proprii şi/sau bunurilor persoanelor terţe şi/sau cu garanţia bancară, şi/sau prin fidejusiune, şi/sau prin poliţa de asigurare) neasigurate, cu următoarele condiții: - capitalul social al emitentului este mai mare de 1 mln. lei - emitentul desfășoară activitate de minim 3 ani, în ultimii 2 ani a obținut profit net. - în ultimii 3 ani emitentul a respectat prevederile legislației cu privire la dezvăluirea informației și drepturile acționarilor. - emitentul nu are cazuri de neexecutare sau de nerespectare a termenelor de executare a obligațiilor sale față de deținătorii obligațiunilor plasate anterior. recipisele depozitare moldoveneşti valoare mobiliară derivată, emisă de emitentul înregistrat în Republica Moldova, care conferă dreptul de proprietate asupra uneia sau asupra mai multor valori mobiliare străine

4 Atribuţiile Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în privinţa instrumentelor financiare
acordă codul ISIN pentru valorile mobiliare plasate prin intermediul ofertelor publice şi închise (private) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenţelor din Republica Moldova şi eliberează emitenţilor permise pentru circulaţia valorilor mobiliare în afara ţării stabileşte modul de plasare şi de circulaţie a valorilor mobiliare străine pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova stabileşte modul de înregistrare, înregistrează ofertele publice şi cele de preluare referitoare la valorile mobiliare ţine registrul de stat al valorilor mobiliare

5 califică valorile mobiliare (determină tipul)
Drepturile Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în privinţa instrumentelor financiare califică valorile mobiliare (determină tipul) suspendă sau anulează emisiunea valorilor mobiliare în cazurile prevăzute de legislaţie suspendă circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa secundară monitorizează circulaţia valorilor mobiliare în ţara

6 Aspecte supuse reglementării
valorile mobiliare emise pot fi numai nominative (art. 161 (3), 163 (1) din Cod civil (CC), art. 4 (2) din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare (LPVM), art. 11 (4) din Legea privind societăţile pe acţiuni (LSA)) valorile mobiliare pot fi emise în formă materializată sau nematerializată (înscriere pe contul personal al deţinătorului) (art. 161 (3) din CC, art. 4 (1) din LPVM, art. 11 (2) din LSA) modul de plasare: obligaţiunile pot fi emise numai prin ofertă publică (art. 163 (5) din CC) acţiunile pot fi emise prin ofertă publică şi închisă (art. 159 (1) din CC, art. 9 (1) din LPVM, art. 44(4) din LSA )

7 Aspecte supuse reglementării
modul de achitare: obligaţiunile pot fi achitate numai cu mijloace băneşti (art. 163(5) din CC, art. 16 (7) din LSA) acţiunile pot fi achitate cu mijloace băneşti şi nebăneşti (art. 161(3) din CC, art.41 (2) din LSA) termenul de plasare a valorilor mobiliare – nu mai mare de 12 luni din data adoptării hotărîrii de către organul de conducere competent (art. 9 (5) din LPVM)

8 Aspecte supuse reglementării
Etapele emisiunii: LPVM reglementează detaliat fiecare etapă aferentă plasării valorilor mobiliare (acţiuni, obligaţiuni): începînd cu adoptarea deciziei privind emisiunea de valori mobiliare şi finalizînd cu introducerea subscriitorilor în registrul deţinătorilor de valori mobiliare (art din LPVM)

9 Aspecte supuse reglementării
Motive de refuz, suspendare sau anulare a emisiunii de valori mobiliare (art. 15, art.31 din LPVM) Circulația valorilor mobiliare pe piața secundară (bursieră și extrabursieră) (art.24, art.261, art.48 din LPVM) Valorile mobiliare străine (art.29 din LPVM) Protecția intereselor investitorilor(art din LPVM, LSA, CC ) Realizarea dreptului de preemțiune la valorile mobiliare plasate suplimentar (art.27 din LSA, art.12(4) din LPVM)

10 Deosebiri de practica internațională
Codul ISIN este alocat de către depozitarul central de valori mobiliare sau agențiile naționale de numerotare (ANN) Autoritățile de supraveghere similare CNPF înregistrează numai ofertele publice, ofertele închise nu se supun înregistrării. Dările de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare nu se înregistrează de către autoritatea de supraveghere. Instrumentele financiare se admit spre tranzacționare în baza prospectului aprobat de către autoritatea de supraveghere competentă.

11 Perspective în contextul proiectului Legii privind piața de capital
Diversificarea instrumentelor financiare a) valori mobiliare; b) unităţi (titluri) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare; c) instrumente ale pieţei monetare; d) contracte options, contracte futures, contracte swap, contracte forward pe rata dobînzii şi orice alte instrumente financiare derivate referitoare la valori mobiliare, valute, rate ale dobînzii, rate ale rentabilităţii, indici financiari sau bunuri; e) instrumente financiare derivate pentru transferul riscului de credit; f) contracte financiare pentru diferenţe; g) alte instrumente financiare admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare.

12 Perspective în contextul proiectului Legii privind piața de capital
Diversificarea serviciilor prestate de către o companie licențiată primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; tranzacţionarea în cont propriu; managementul portofoliului; consultanţa de investiţii; subscrierea instrumentelor financiare şi/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm; plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm; exploatarea unui MTF.

13 Perspective în contextul proiectului Legii privind piața de capital
Suplimentar serviciilor şi activităţilor de investiţii enumerate societăţile de investiţii pot presta următoarele servicii auxiliare: custodia şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv păstrarea şi serviciile conexe, precum gestionarea de numerar/garanţii; acordarea de credit sau împrumut unui client pentru ai permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în care este implicată societatea de investiţii care acordă creditul sau împrumutul; consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe şi servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi; operaţiuni de schimb valutar, în cazul în care aceste operaţiuni sînt direct legate de prestarea serviciilor de investiţii; cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare; servicii conexe subscrierii instrumentelor financiare; serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare menţionate privind instrumentele derivate.

14 Perspective în contextul proiectului Legii privind piața de capital
Creșterea gradului de protecție a investitorului (client obișnuit, client profesional, crearea fondului de compensare a investitorilor etc.) Crearea condițiilor pentru dezvoltarea investitorilor calificați și instituționali (OPCVM) Îmbunătățirea climatului investițional

15 VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!


Descărcați ppt "Nina Dosca Director Direcție generală supraveghere valori mobiliare"

Prezentări similare


Publicitate de la Google