Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Rolul procurorului în sistemul de justiţie penală

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Rolul procurorului în sistemul de justiţie penală"— Transcriere de prezentare:

1 Rolul procurorului în sistemul de justiţie penală
Ion Oboroceanu Procurorul raionului Căuşeni Consilier juridic de rangul 1

2 Recomandări a CoE Nr. 1604(2003) Privind rolul Procuraturii într-o societate democratică, guvernată în baza principiului supremaţiei Legii IV. În interesul justiţiei în domeniul examinării eficiente şi efective a cauzelor, precum şi în interesele inculpatului şi ale părţii vătămate, este rezonabil să fie aplicat sistemul, care prevede elementul de discreţie a procurorului...

3 Nr.(2000)19 Privind rolul procuraturii în sistemul de justiţie penală
Procurorii sunt autorităţi publice care, în numele societăţii şi în interes public, asigură aplicarea Legii atunci, cînd încălcarea acesteia atrage o sancţiune penală, luînd în considerare atît drepturile individului, cît şi eficacitatea necesară sistemului de justiţie penală 15. Pentru a promova corectitudinea şi eficacitatea politicii infracţionale, procurorii ar trebui să coopereze cu agenţiile şi instituţiile guvernamentale în măsura în care aceasta corespunde Legii. 20.Procurorii trebuie să fie obiectivi şi nepărtinitori pe durata procedurilor în instanţă. Ei ar trebui să se asigure că instanţa deţine toate faptele relevante şi argumentele legale necesare pentru administrarea corectă a justiţiei

4 Nr.(2000)19 Privind rolul procuraturii în sistemul de justiţie penală
29. Procurorii trebuie să ocrotească principiul egalităţii armelor, în special dezvăluind celorlalte părţi, cu excepţia cazurilor, cînd Legea prevede altfel, orice informaţie pe care o posedă şi care poate afecta imparţialitatea procedurilor. 31. Atunci cînd procurorii sunt îndreptăţiţi să ia măsuri care cauzează o intervenţie în drepturile şi libertăţile fundamentale ale bănuitului, trebuie să fie posibil un control judiciar privind aceste măsuri. 33. Procurorii trebuie să ia în consideraţie punctele de vedere şi preocupările victmelor atunci , cînd sunt afectate interesele lor personale şi să ia sau să promoveze acţiuni pentru a se asigura că victimele sunt informate cu privire la drepturile lor şi evoluţiile procesului.

5 Avizul nr.2(2008) a Consiliului Procurorilor Europeni
Măsuri alternative urmăririi penale b. Necesitatea aplicării de măsuri alternative urmăririi penale trebuie să fie serioasă, credibilă şi capabilă de a preveni recidiva, în acelaş timp avînd în vedere interesele victimelor; c. Necesitatea ca măsurile alternative urmăririi penale să fie aplicate în conformitate cu prevederile Legii, echilibrînd drepturile victimelor cu tratamentul obiectv, echitabil şi imparţial faţă de infractor. - Statele membre şi autorităţile publice relevante ar trebui să elaboreze structuri şi programe de instruire şi să acorde suport asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale capabile de a oferi asistenţă calitativă...

6 L E G E A cu privire la Procuratură
Articolul 9. Atribuţiile procurorului în conducerea urmăririi penale : Pentru asigurarea aplicării Legii penale de către organele de urmărire penală, de organele de constatare şi de organele care exercită activitate operativă de investigaţii, procurorul conduce urmărirea penală, controlează corespunderea acţiunilor procesuale ale acestor organe prevederilor Codului de procedură penală, ale altor acte normative, precum şi ale actelor internaţionale. (4) Pentru a asigura coordonarea activităţii organelor menţionate la alin.(3), procurorii: a) planifică activităţi comune în vederea exercitării atribuţiilor acestor organe; b) convoacă şedinţe de coordonare; c) formează grupuri de lucru; d) stabilesc criterii de evaluare a activităţii organelor de urmărire penală şi modul de evidenţă şi de mişcare a cauzelor penale, solicită informaţii statistice şi de alt gen de care au nevoie;

7 L E G E A cu privire la Procuratură
Articolul 10. Aplicarea măsurilor de alternativă urmăririi penale . În cadrul urmăririi penale, în condiţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală, procurorul poate decide liberarea de răspundere penală a persoanei care a săvîrşit o faptă ce conţine elementele constitutive ale infracţiunii.   Articolul 11. Implementarea politicii penale a statului Pentru realizarea unitară a politicii penale a statului, procurorul acţionează în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii, studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea, elaborează şi prezintă propuneri în vederea eliminării acestora, precum şi în vederea perfecţionării legislaţiei în domeniu.  

8 Cod de procedură penală
Articolul 7. Legalitatea procesului penal     (1) Procesul penal se desfăşoară în strictă conformitate cu principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale prezentului cod.     (2) Dacă există neconcordanţe între prevederile tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi prevederile prezentului cod, prioritate au reglementările internaţionale. Articolul 10. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane     (1) Toate organele şi persoanele participante la procesul penal sînt obligate să respecte drepturile, libertăţile şi demnitatea persoanei.     (2) Limitarea temporară a drepturilor şi libertăţilor persoanei şi aplicarea de către organele competente a măsurilor de constrîngere faţă de ea se admit numai în cazurile şi în modul strict prevăzute de prezentul cod.

9 Cod de procedură penală
Articolul 19. Accesul liber la justiţie     (1) Orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care va acţiona în conformitate cu prezentul cod.     (3) Organul de urmărire penală are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cît şi cele care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau agravează răspunderea.

10 Cod de procedură penală
Articolul 24. Principiul contradictorialităţii în procesul   penal (4) Părţile în procesul penal îşi aleg poziţia, modul şi mijloacele de susţinere a ei de sine stătător, fiind independente de instanţă, de alte organe ori persoane. Instanţa de judecată acordă ajutor oricărei părţi, la solicitarea acesteia, în condiţiile prezentului cod, pentru administrarea probelor necesare.

11 Cod de procedură penală
Articolul 52. Atribuţiile procurorului în cadrul urmăririi penale: În cadrul urmăririi penale, procurorul: 6) verifică calitatea probelor administrate, veghează ca orice infracţiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la răspundere penală şi ca nici o persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indici temeinici că a săvîrşit o infracţiune; 14) dă indicaţii în scris cu privire la efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor operative de investigaţii în vederea căutării persoanelor care au săvîrşit infracţiuni; 17) asistă la efectuarea oricărei acţiuni de urmărire penală sau o efectuează personal; 19) restituie dosarele penale organului de urmărire penală cu indicaţiile sale în scris;

12 Legea cu privire la probatiune
Articolul 8. Probaţiunea presentinţială     (1) În cadrul probaţiunii presentinţiale, în privinţa bănuitului, învinuitului, inculpatului se întocmeşte referat presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii.     (2) Referatul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii se întocmeşte la demersul organului de urmărire penală, al procurorului sau al instanţei de judecată.     (3) În privinţa unui minor, referatul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii se întocmeşte în mod obligatoriu, conform legislaţiei.

13 Recomandări Comunicarea eficientă între procurori, judecători şi consilieri de probaţiune. Îndeplinirea responsabilă a atribuţiilor de serviciu. Calitatea documentelor întocmite. Colaborarea eficientă conform competenţelor, respectînd prevederile legale. A exclude întocmirea referatelor cu conţinut şablon. Ridicarea nivelului pregătirii profesionale. Diversitatea programelor de integrare şi corecţie a comportamentului beneficiarilor. Implicarea comunităţilor în activităţi de prevenire a infracţionalităţii.

14 Mulţumesc pentru atenţie!


Descărcați ppt "Rolul procurorului în sistemul de justiţie penală"

Prezentări similare


Publicitate de la Google