Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Cadrul european cuprinzând Regulamentul 606/2013,

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Cadrul european cuprinzând Regulamentul 606/2013,"— Transcriere de prezentare:

1 Cadrul european cuprinzând Regulamentul 606/2013,
PROTECTING THE CIVIL RIGHTS OF THE EUROPEAN CITIZENS - MULTIDISCIPLINARY APPROACH Cadrul european cuprinzând Regulamentul 606/2013, Directiva 2004/38 și Carta drepturilor fundamentale a UE Martie, 2017 Iaşi, România

2 Necesitatea Regulamentului 606/2013
Coordonarea cu Directiva în materie penală. Necesitatea unui certificat european Rolul autorităților naționale Domeniul de aplicare – materie civilă Protecția datelor cu caracter personal

3 Jurisprudență relevantă în contextul Directivei 2004/38
Ordine publică în Directiva 2004/38 extinsă și la Regulamentul 606/2013? Interpretare restrictivă a CJUE, dar și interpetarea preambulului Regulamentului nr. 606: “În circumstanțe excepționale, considerații de interes public pot justifica un refuz al instanțelor statelor membre solicitate de a recunoaște sau executa o măsură de protecție în cazul în care aplicarea acesteia ar fi vădit incompatibilă cu ordinea publică a statului membru respectiv.” par. 32

4 Temeiul emiterii Regulamentului nr. 606/2013
“Articolul 81 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ” Par. 2 din Preambul “Articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și cu articolul 21 din TFUE” Par. 3 din Preambul

5 Context european Reglementări în materie
în special Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/ lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32003R2201 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

6 Coordonare cu legislația anterioară (I)
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. Regulamentul “completează Directiva 2012/29/UE. Faptul că o persoană face obiectul unei măsuri de protecție dispuse în materie civilă nu exclude neapărat posibilitatea ca persoana respectivă să fie definită drept „victimă” în temeiul directivei menționate.” Par. 8 din Preambul

7 Coordonare cu legislația anterioară (II)
“Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere funcționării Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești ( 2 ) (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles IIa”). Deciziile luate în temeiul Regulamentului Bruxelles IIa ar trebui să continue să fie recunoscute și executate în temeiul regulamentului respectiv. ” Par. 11 din Regulament

8 Regulament de punere în aplicare
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 939/2014 al Comisiei din 2 septembrie 2014 de stabilire a certificatelor menționate la articolele 5 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă, JO L 263, , p. 10–20 content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0939

9 Directiva 2004/38 și Regulamentul nr. 606
Jurisprudența anterioară a CJUE referitoare la libertatea de stabilire și recunoașterea reciprocă: Cauza C-340/89, Vlassopoulou / Ministerium für Justiz, Bundes- u. Europaangelegenheiten Baden-Württemberg, hotărârea din 7 mai 1991, ECR 1991 p. I-2357, par. 15. "Chiar dacă sunt aplicate fără discriminare în ceea ce privește cetățenia, cerințele naționale referitoare la calificare pot avea ca efect împiedicarea resortisanților celorlalte state membre în exercitarea dreptului lor de stabilire. Acesta ar putea fi cazul dacă normele naționale respective nu au ținut cont de cunoștințele și calificările deja dobândite de persoana interesata într-un alt stat membru. "

10 CDFUE: dispoziții aplicabile – art. 21
Același par “Cu toate acestea, instanțele ar trebui să nu poată aplica excepția de ordine publică pentru a refuza recunoașterea sau executarea unei măsuri de protecție dacă în felul acesta ar încălca drepturile prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 21.”

11 CDFUE, art. 47, 48 “Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, acesta are ca obiectiv garantarea dreptului la apărare și la un proces echitabil, astfel cum acestea sunt prevăzute la articolele 47 și 48. Prezentul regulament ar trebui să se aplice în conformitate cu aceste drepturi și principii.” * Jurisprudența CJUE

12 Concluzii Rolul major al CJUE
Rol important al autorităților administrative naționale și al instanțelor naționale Rolul judecătorilor naționali în aplicarea CDFUE

13 Bibliografie Michael BOGDAN, Some reflections on the scope of application of the EU Regulation no 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters, Yearbook of Private International Law, vol. 16/ , p Prof. Geert van CALSTER, European Private International Law (ediţia a doua, Hart Publishing, Oxford, 2016, LV+520p.).​ Anatol DUTTA, Cross-border protection measures in the European Union (Journal of Private International Law, vol. 12, nr. 1/2016, p ).

14 Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
Mulţumesc! Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru Cercetător ştiinţific gr. II, fondatorul și coordonatorul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Asociaţia română de drept şi afaceri europene (ARDAE), Preşedinte ardae.ro csde.ro iaduer.ro mihaisandru.ro


Descărcați ppt "Cadrul european cuprinzând Regulamentul 606/2013,"

Prezentări similare


Publicitate de la Google