Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Universitatea Transilvania din Brasov

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Universitatea Transilvania din Brasov"— Transcriere de prezentare:

1 Universitatea Transilvania din Brasov
CONFERINŢA DE ȊNCHEIERE A PROIECTULUI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI PENTRU VIABILIZAREA PIEŢEI MUNCII PRIN VECTORI INOVATORI MECATRONICA-INTEGRONICA (M&I)” CONTRACT POSDRU/90/2.1/S/62144 Partener - P3 Universitatea Transilvania din Brasov București, 26 iunie 2013

2 Echipa de implementare a proiectului
Prof.dr.ing.Luciana CRISTEA - Responsabil coordonator din partea partenerului P3; ing. Daniela Lucia GIVAN - Asistent Responsabil Coordonator din partea partenerului P3; Prof. dr.ing. Simona LACHE - Responsabil tehnic si organizare stagii de pregatire studenți; Prof. dr. Ing. Angela REPANOVICI - Responsabil campanii de promovare şi informare; Sef lucr. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU - Responsabil legătură cu mediul economic; Jurist Ioana NICOLAE - Responsabil juridic şi audit; ec. Daniela VOINESCU - Responsabil administrare financiar – contabil; Melania CIOCODEICĂ – Secretar.

3 Locație - Universitatea Transilvania din Brașov
Sala M0a –până în 30 iulie 2012; Sala MI2 –până în 30 iulie 2012; Sala MII4 –până în 30 iulie 2012 Sala DII4b –dupa 1 august 2012; Sala II12 –dupa 1 august 2012; Sala GI3 –dupa 1 august 2012. Firme din domeniul Mecatronicii

4 Obiective generale: Implementarea şi dezvoltarea pe o arie tot mai extinsă la nivel naţional a Mecatronicii ca ştiinţă integratoare fiind promotoare în domeniu, care conferă învăţământului preuniversitar şi universitar actualitate, stabilitate şi aplicabilitate industrială economică; Formarea de cadre bine pregătite care să contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale; Dezvoltarea de parteneriate între agenţi economici-universităţi-entităţi de CDI care să permită formarea şi absorbţia de personal specializat; Sensibilizarea membrilor grupurilor ţintă şi a tutorilor, reprezentanţi ai agenţilor economici, spre promovări profesionale din domenii high-tech şi de mare perspectivă viitoare (Mecatronica&Integronică) ; Stimularea vocaţiei inovative a elevilor şi studenţilor şi va contribui la generarea de noi obiective pentru noi orizonturi de dezvoltare profesională, a tinerilor care vor activa în industrii de vârf ale viitorului, conform cu cererea pieţei muncii; Formarea de cadre cu înaltă specializare în domenii de activitate pragmatice, creatoare de valoare adăugată din domeniile sectorului mecatronicii: senzorică, robotică, hidronică, etc.;

5 Studenți participanți:
Studenţi de la programele de licenţă: Mecatronică, Inginerie medicală, Optometrie, Stiința calculatoarelor, Design de produs. Anii 1, 2, 3, 4 Studenţi de la programul de Master: Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină Anii 1, 2

6 Indicatori atinşi: Indicatori de realizare imediată (output)4
Nr. crt. Indicatori de realizare imediată (output)4 Indicator Proiect Indicator realizat Procent de realizare % Observaţii 1 [265] Numărul de studenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 160 61 38,15% 2 [266] Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 400 15,25% 3 [268] Număr de participanţi la instruire – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 21 - 4 [270] Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 15 20% 5 [271] Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă 20 Indicatori [2 rezultat]5 6 [267]Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare 59% 7 [272]Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 80 8 [273]Persoane care au beneficiat de consiliere /orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 250 Grup ţintă 9 [102] Personal din întreprinderi cu atribuţii de tutori/maiştri de ucenicie/mentori 10 [180] Elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ 11 [181] Studenţi inmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ

7 Activităţi implementate
A1. Managementul proiectului S-au realizat: Constituirea echipei de management de proiect; Întocmirea listelor de echipamente şi consumabile în vederea achiziţiei; Constituirea echipei de implementare a proiectului, asigurare interfaţă cu partenerii, management, monitorizare, activităţi tehnice, financiare, juridice, resurse umane, încheierea de contracte cu experţii aleşi; Întocmirea rapoartelor periodice şi a tuturor documentelor impuse de implementarea proiectului.

8 Valoarea totală a achizițiilor de tip FEDR este 72302,14Lei.
A2. Achizitii Au fost achiziţionate echipamentele şi consumabilele conform listei de Achiziţii întocmite iniţial, care s-au încadrat în resursele alocate prin buget, cu respectarea prevederilor MMFS – AMPOSDRU CNDIPT IOPOSDRU şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. S-au realizat: Analiza şi realizarea documentelor pentru achizitia: Kit-ului Mecatronic; Sistem mecatronic robotizat - Robotino; Sistem MecLAB – Sistem mecatronic de comandă și sistem pneumatic complex; Materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educatie si formare /Cheltuieli cu materiale necesare derularii cursurilor practice. Analiza dosarelor de licitaţie pentru achizitie; Urmărirea desfășurării licitațiilor; Elaborare documentaţie pentru recepţia, plata si inregistarea echipamentor achiziţionate. În cadrul cheltuielilor de tip Cheltuieli FEDR au fost achizitionate: Sistem mecatronic robotizat - Robotino – Factura din – Festo SRL-RO ; Kit Mecatronic - Factura din – SC DILIGENT-RO ; Sistem MecLAB – Sistem mecatronic de comandă și sistem pneumatic complex - Factura din – Festo SRL-RO Valoarea totală a achizițiilor de tip FEDR este 72302,14Lei.

9 Sistem mecatronic robotizat - ROBOTINO

10 Sistem MecLAB – Sistem mecatronic de comandă și sistem pneumatic complex

11

12 A3. Organizarea campaniilor de promovare si informare
S-au realizat Redactarea de materiale de promovare, informare, mediatizare; Derularea campaniilor de promovare, informare, mediatizare; Organizarea anuală a unui concurs de realizări studenţeşti în domeniul sistemelor mecatronice educaţionale. În scopul creşterii interesului pentru domeniu mecatronică/integronică s-au derulat activităţi de informare - diseminare materiale de promovare, informare, mediatizare - pliante în rândul studenţilor de la programele de licenţă de Mecatronică şi Robotică, precum şi la programul de master Sisteme mecatronice cu aplicaţii industrie şi medicină – Facultatea de Design industrial şi Mediu.

13 În cadrul manifestărilor “Fii student pentru o zi” desfășurate în Departamentului Design de produs, Mecatronică și Mediu au avut loc activități de prezentare, informare și diseminare de materiale de informare – pliante în rândul elevilor din invatamantul preuniversitar din Brasov, Sacele, Targu Mures, Targu Secuiesc, Ploiesti și Intorsura Buzaului. Manifestările “ Să știi mai multe, să fii mai bun” (Săptămâna – Școala altfel) desfăşurate în cadrul Departamentului Design de produs, Mecatronică şi Mediu au prilejuit activităţi de prezentare, informare şi diseminare de materiale de informare – pliante în rândul elevilor din învăţământul preuniversitar din Braşov, Săcele, Codlea şi Sfântu Gheorghe

14

15

16 Organizarea, în Aula Sergiu T
Organizarea, în Aula Sergiu T. Chiriacescu, a Zilelor porților deschise la Universitatea Transilvania din Brașov. Prezentările realizate, precum și expoziția organizată au pus în evidență caracteristicile profesiei de mecatronist precum și realizările studenților programului de licență Mecatronică. La expoziția și prezentările realizate au participat elevi din toate liceele brașovene, dar și din ciclul gimnazial, care au manifestat un important interes pentru Mecatronică și ce presupune ea.

17

18 A5. Dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare de servicii de consiliere si orientare profesionala Consilierea în carieră a studenților de la programe de studii de licență; Consilierea în carieră a studenților de la programe de studii de masterat; Infiinţarea şi coordonarea activităţilor Clubului de creativitate studenţească în domeniul Mecatronicii CreaTRON; Redactarea de materiale in sprijinul activitatilor de consiliere si orientare profesionala; Activități de practică de specialitate.

19 Subiecte de dezbatere Mecatronica încotro?
Realizări deosebite în domeniul mecatronic; Noutăți în domeniul mecatronicii; Ce își dorește un tânar inginer de la viitorul loc de munca; Cum vede tânărul mecatronist viitorul? Mecatronica… un hobby?; Ce este Integronica?; Prezentări de firme și produse de succes in domeniul Mecatronicii; Vizite ale studenților la firme de succes din domeniu si întâlniri cu factorii de decizie din cadrul acestora.

20 A6. Organizare stagii de pregatire practica pentru studenti
Organizare stagii de pregătire practică pentru studenţi; Derularea stagiilor de pregătire practică, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor obţinute de studenţi în cadrul stagiilor de pregătire practică; Schimb de experienţă între partenerii de proiect, diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică a studenţilor.

21 47 studenţi din anul III MT s-a organizat si realizat un stagiu de practica la INCDMTM București în perioada iunie.

22 Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Cofinanţat din Fondul Social European „Investeşte în OAMENI” Titlul proiectului: ”Dezvoltarea Educatiei pentru Viabilizarea Pietei Muncii prin Vectori Inovatori Mecatronica-Integronica (M&I)”- Contract POSDRU/90/2.1/S/62144 Acest material a fost editat de P3 – Universitatea Transilvania din Braşov 26 Iunie 2013 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Descărcați ppt "Universitatea Transilvania din Brasov"

Prezentări similare


Publicitate de la Google