Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

"Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR)- Regiunea de dezvoltare Centru" POSDRU/41/3.3./G/14068.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: ""Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR)- Regiunea de dezvoltare Centru" POSDRU/41/3.3./G/14068."— Transcriere de prezentare:

1 "Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR)- Regiunea de dezvoltare Centru" POSDRU/41/3.3./G/14068

2 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Linia de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.3: „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Ghidul solicitantului nr. 41: “Parteneriat pentru ocupare” SOLICITANT Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia PARTENER 1 NAŢIONAL Agenţia de Dezvoltare Regională Centru PARTENER 2 TRANSNAŢIONAL GIP-FIPAG Groupement d’intérêt public Formation et insertion professionnelles de l’académie de Grenoble PARTENER 3 TRANSNAŢIONAL Berufsförderungswerk des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg

3 Parteneriatul – Roluri şi responsabilităţi Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
Evaluează nevoile de formare şi dezvoltare a membrilor CR; Organizează activităţi de formare, adecvate competenţelor identificate prin analiza de nevoi (3 seminarii); Se implica in activităţile pregătitoare pentru vizite de studii in UE (Franţa); Organizează transfer de expertiză prin activităţi de tip Peer Learning cu structuri similare din regiunea Sud-Est; Derulează activităţi de gestiune a proiectului, monitorizare şi evaluare a implementării; Organizează achiziţii publice; Răspunde de activităţile de audit public independent; Realizează şi distribuie materiale de promovare a proiectului (pliante, broşuri, etc); Elaborează şi distribuie un buletin informativ semestrial; Organizează activităţile pregătitoare pentru conferinţa regională de lansare a proiectului; Organizează activităţile pregătitoare pentru conferinţa finală la nivel regional; Participă la Conferinţa de diseminare şi schimb de bune practici organizată la nivel naţional.

4 Parteneriatul – Roluri şi responsabilităţi Agenţia de Dezvoltare Regională
Participă la activităţi de formare, adecvate competenţelor identificate prin analiza de nevoi prin lectori; Organizează activităţile pregătitoare pentru vizita de studii în UE (Germania); Organizează ateliere (workshop-uri) moderate pentru demonstrarea valorii adăugate prin capacităţi crescute de acţiune la nivel individual şi de grup (4 workshop-uri); Organizează activităţi de coordonare şi consultare în cadrul Comitetului de coordonare; Elaborează pagina web a proiectului, inclusiv forum de discuţii; Participă şi susţine prelegere la Conferinţa regională de lansare a proiectului; Participă şi sustine prelegere la Conferinţa finală la nivel regional; Participă la Conferinţa de diseminare şi schimb de bune practici organizată la nivel naţional;

5 Parteneriatul – Roluri şi responsabilităţi GIP-FIPAG Groupement d’intérêt public Formation et insertion professionnelles de l’académie de Grenoble Organizează vizite de studii în UE (Franţa); Participă şi susţine prelegere la conferinţa regională de lansare a proiectului; Participă şi susţine prelegere la conferinţa finală la nivel regional;

6 Parteneriatul – Roluri şi responsabilităţi Berufsförderungswerk des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg Participă la activităţi de formare, adecvate competenţelor identificate prin analiza de nevoi (seminarii de formare); Organizează vizite de studii în UE (Germania); Participă şi susţine prelegere la Conferinţa regională de lansare a proiectului; Participă şi susţine prelegere la Conferinţa finală la nivel regional;

7 Echipa de implementare
Achim Ioan Moise – Manager Proiect Kadar Manuella – Asistent Manager Căbulea Lucia – Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice Mihalache Sofia – Responsabil Financiar Chebuţiu Maria – Consilier Juridic

8 Echipa de implementare – Experţi pe termen lung ADR
Creţu Simion – Coordonator proiect ADR Ţandrău Ovidia – Asistent Coordonator Mărginean Nicolae – Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice Ivan Maria – Responsabil Financiar

9 MEMBRII CONSORŢIULUI REGIONAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE
Grupul ţintă MEMBRII CONSORŢIULUI REGIONAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU

10 Rolul membrilor grupului ţintă
de a participa la activităţile proiectului în funcţie de graficul de implementare al acestuia; de a rezolva temele solicitate în conformitate cu cerinţele studiului de caz; de a informa periodic instituţiile care i-au nominalizat asupra rezultatelor proiectului.

11 Comitetul de coordonare
Constituirea Comitetului de Coordonare (CC) al proiectului vizează asumarea rolurilor şi coordonarea inter-institutională în cadrul proiectului, monitorizarea şi evaluarea progresului, corectarea unor eventuale disfuncţii, în baza Acordului de Parteneriat. CC va fi alcătuit din 12 reprezentanţi ai unor instituţii reprezentative la nivel regional implicate în procesul de planificare strategică (6 ISJ-uri, 3 AJOFM-uri şi 3 universităţi). CC se va întruni semestrial şi va asigura suportul instituţional necesar activităţii CR, va monitoriza progresul proiectului, va adopta măsurile instituţionale pentru prevenirea/corectarea unor eventuale disfuncţii, va coordona activitatea de diseminare, va realiza activităţi de diseminare, asistarea şi validarea, din perspectiva metodologică şi a relevanţei, a activităţilor şi realizărilor CR, în timpul derulării proiectului.

12 Obiectiv general Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului regional (CR) în vederea îmbunătăţirii corelării ofertei IPT şi a Invăţământului superior cu cererea pieţei muncii în scopul creşterii ocupării şi asigurării Coeziunii economice şi sociale.

13 Obiective specifice Dezvoltarea competenţelor de acţiune colectivă ale membrilor CR în scopul creşterii coeziunii şi eficienţei grupului, prin activităţi de formare şi schimb de experienţă (peer learning) cu structuri similare din ţară şi două state membre ale Uniunii Europene. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a CR prin „învăţăre prin acţiune”, având ca studiu de caz documentele de planificare strategică la nivel regional şi local (PRAI şi PLAI). Formarea membrilor Consorţiului Regional în vederea dezvoltării competenţelor manageriale. Creşterea gradului de participare a partenerilor sociali la fenomenul decizional privind corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii prin activităţi de consultare publică. Diseminarea documentelor de planificare strategică în scopul îmbunătăţirii dezvoltării resurselor umane şi a ocupării acestora în regiunea Centru.

14 ACTIVITĂŢILE MEMBRILOR GRUPULUI ŢINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
Cursuri de formare – potrivit nevoilor de formare identificate Ateliere de lucru - analiza şi rezolvarea temelor pe baza studiului de caz şi a noutăţilor însuşite la curs 3. Vizite de studiu - formare profesională pentru facilitarea transferului de competenţe în rândul partenerilor sociali 4. Schimb de bune practici şi expertiză – între membri CRC şi cei ai CRSE 5. Participarea la 2 conferinţe regionale – de lansare şi de încheiere a proiectului

15 Cursuri de formare Se vor realiza un număr de 3 cursuri de formare în lunile: februarie 2010 aprilie 2010 iulie 2010 cursuri care vor fi adecvate nevoilor de formare identificate şi anume: 1. Cadrul de acţiune şi consolidarea conceptuală a rolului CR 2. Management strategic, management de proiect 3. Comunicarea şi munca în echipă

16 Ateliere de lucru 4 ateliere de lucru care se vor desfăşura în lunile:
iunie 2010 septembrie 2010 ianuarie 2011 martie 2011 - vor consta din sesiuni practice de lucru aplicate pe sarcini din atribuţiile CR selectate ca studiu de caz (actualizarea PRAI - PLAI)

17 Vizite de studiu - formare profesională pentru facilitarea transferului de competenţe în rândul partenerilor sociali Schimb de experienţă şi bune practici cu Berufsförderungswerkdes Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg Durata: 5 zile de lucru Participanţi: membrii CRC – 31 persoane Perioada: mai 2010 Activităţi: transfer de experienţă şi bune practici cu privire la organizarea şi funcţionarea parteneriatelor în educaţie la nivel regional şi local, anticiparea nevoilor de calificare, mecanisme de corelare a cererii şi ofertei de educaţie şi fomare profesională.

18 Vizite de studiu - formare profesională pentru facilitarea transferului de competenţe în rândul partenerilor sociali Schimb de experienţă şi bune practici cu GIP-FIPAG Groupement d’intérêt public Formation et insertion professionnelles de l’académie de Grenoble, Franţa Durata: 5 zile de lucru Participanţi: membrii CRC – 31 persoane Perioada: octombrie 2010 Activităţi: transfer de experienţă şi bune practici cu privire la organizarea şi funcţionarea parteneriatelor în educaţie la nivel regional şi local, anticiparea nevoilor de calificare, mecanisme de corelare a cererii şi ofertei de educaţie şi fomare profesională.

19 Schimb de bune practici şi expertiză – între membrii CRC şi cei ai CRSE
Schimb de experienţă şi bune practici cu membrii CRSE Durata: 1,5 zile x 2 – O întâlnire de lucru în regiunea Centru şi una în regiunea SE. Participanţi: membrii CRC – 31 persoane Perioada: iulie 2010 – vizita membrilor CRSE în regiunea Centru Perioada: noiembrie 2010 – vizita membrilor CR C în regiunea SE Activităţi: transfer de experienţă şi bune practici cu privire la organizarea şi funcţionarea parteneriatelor sociale la nivel regional şi transnaţional.

20 Participarea la 2 conferinţe – de lansare şi de incheiere a proiectului
Conferinţa de lansare – 24-25 noiembrie 2009 la Alba Iulia. Conferinţa de încheiere – iunie 2011.

21 CONTACT Tel/Fax:

22 Vă mulţumesc!


Descărcați ppt ""Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR)- Regiunea de dezvoltare Centru" POSDRU/41/3.3./G/14068."

Prezentări similare


Publicitate de la Google