Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ PREZENT ȘI VIITOR

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ PREZENT ȘI VIITOR"— Transcriere de prezentare:

1 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ PREZENT ȘI VIITOR
Prezentarea cadrului general al Planului Național Strategic 29 August 2019, București

2 NOUA ARHITECTURĂ A POLITICII AGRICOLE COMUNE
Statele membre își vor prezenta intervențiile propuse pentru a atinge obiectivele specifice la nivelul UE într-un Plan Național Strategic PAC. Conținutul unui astfel de plan strategic PAC este prezentat în propunerea de regulament. Planurile strategice PAC vor combina majoritatea instrumentelor de sprijin finanțate prin FEGA (inclusiv programele sectoriale instituite în temeiul precedentului Regulamentului OCP) și FEADR. La baza planului strategic va sta o Strategie de intervenție unică și coerentă și se vor stabili țintele pe pentru perioada de programare, utilizând indicatori de rezultat definiți în comun.

3 STRUCTURĂ PLAN STRATEGIC PAC
Consultarea cu autoritățile și părțile interesate relevante Analiza nevoilor Plan Strategic PAC 9 OBIECTIVE PAC Proiectare intervenție Alocări bugetare Ținte, Repere Comisia evaluează și aprobă planurile PAC și monitorizează progresul

4 PROPUNEREA DE REGULAMENT PLAN STRATEGIC PAC cuprinde:
Prevederile necesare elaborării planurilor strategice, conținutul minim, inclusiv țintele și planificarea financiară, modalitatea de aprobare de către COM și modalitatea de modificare Statele Membre (SM) își vor prezenta intervențiile propuse pentru a atinge obiectivele specifice la nivelul UE într-un Plan Național Strategic Un nou model de realizare bazat pe evaluarea performanței anuale - reunește toate intervențiile FEADR și FEGA inclusiv intervenții sectoriale Stabilește parametrii de bază în termeni de politici, respectiv obiectivele SM în raport cu obiectivele PAC, tipuri generale de intervenții, cerințe de bază 1 SINGUR PLAN STRATEGIC /SM - 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027 APROBARE - maximum 8 luni de la transmiterea către COM MODIFICARE – 1 solicitare /an calendaristic.

5 CONȚINUT PLAN STRATEGIC
(1) o evaluare a nevoilor - inclusiv analiza SWOT, nevoile pentru fiecare obiectiv stabilit (2) o strategie de intervenție - unică și coerentă (3) o descriere a elementelor comune ale mai multor intervenții (4) o descriere a intervențiilor sub formă de plăți directe, a intervențiilor sectoriale și a intervențiilor din domeniul dezvoltării rurale specificate în strategie (5) ținta și planurile financiare (6) o descriere a sistemului de guvernanță și de coordonare - inclusiv IACS, sistemul de control și sistemul de sancțiunilor administrative aferente condiționalități lor, structurile de monitorizare și raportare (7) o descriere a elementelor care asigură modernizarea PAC – inclusiv descrierea sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) și a strategiei pentru dezvoltarea digitală (8) o descriere a elementelor legate de simplificare și de reducerea sarcinii administrative pentru beneficiarii finali (9) anexe – evaluarea ex-ante si evaluarea strategica de mediu, analiza SWOT, rezumat al consultării partenerilor sociali

6 PLANURILE STRATEGICE Planurile strategice pot cuprinde următoarele tipuri de intervenții în ceea ce privește FEADR: angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare; constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone; dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii; investiții; instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată; instrumente de gestionare a riscurilor; cooperare și inovare; schimburi de cunoștințe și informare.

7 STADIUL ELABORĂRII PLANULUI STRATEGIC (I)
Decembrie 2018: draft calendar privind elaborarea PNS Realizări ianuarie-august 2019 Elaborare Ordin de ministru pentru constituirea unui grup de lucru pentru realizarea PNS Elaborare calendar pentru elaborarea PNS Elaborare calendar reuniuni experți Elaborare calendar conferinţe privind consultarea pe PNS Întalniri şi corespondenţă cu INS privind indicatorii de context pentru transmiterea indicatorilor adiționali ce vor servi la elaborarea elaborarea PNS Organizarea a 4 Reuniuni de experţi, la care au participat şi reprezentanţii COM pentru clarificarea anumitor aspecte ale legislaţiei aferente elaborării PNS

8 STADIUL ELABORĂRII PLANULUI STRATEGIC (II)
Elaborare draft- analiză socio-economică care cuprinde indicatorii de context și adiționali identificați ca fiind utili în elaborarea PNS Lansarea unui chestionar către sector în vederea consultării pe prioritizarea obiectivelor PAC. Lansarea procesului de selectare a partenerilor pentru elaborarea PNS (Comitete consultative tematice -CCT). Lansarea procedurii de achiziţie pentru evaluarea ex-ante şi procedura SEA

9 STADIUL ELABORĂRII PLANULUI STRATEGIC (III)
Lansarea mai multor proceduri de achiziţii pentru studii şi costuri standard care vor fi utilizate în viitoarea perioadă de programare Acţiuni viitoare (sept –dec 2019) Finalizarea analizei SWOT Centralizarea chestionarelor privind viitoarea PAC şi analiza propunerilor primite în urma consultării partenerilor socio-economici privind nevoile de finanțare Selectarea partenerilor pe baza scrisorilor de intenţie primite, constituirea CCT şi demararea grupurilor de lucru Organizarea a încă 3 conferinţe tematice regionale (100 persoane) (septembrie, octombrie, noiembrie) şi a unei conferinţe naţionale (300 persoane) (decembrie)

10 PLAN STRATEGIC Alegerea tipurilor de intervenție în PNS va ține cont de nevoile identificate în cadrul analizei SWOT și a rezultatelor implementării PNDR

11 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Obiective PNDR Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole; Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale. Priorități de dezvoltare rurală Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale; Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură; Promovarea organizării lanțului alimentar; Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor; Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon; Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale.

12

13 Măsuri cu grad ridicat de accesare
6.2-Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale 4.3-Investiţii pentru infrastructura de acces agricolă 4.1-Investitii in exploatații agricole 16.4-Sprijin pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol 6.4-Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 4.1a-Investiţii în exploataţii pomicole 323,1% 316,5% 260,8% 254,8% 249,4% 233% 7.2-Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 4.2-Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole 7.6-Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 4.3-Investiţii în infrastructura silvică 6.1-Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 4.3-Investiţii în infrastructura de irigații 169,5 % 158,8% 146,6% 135,4% 120,7% 175,7%

14 Cadrul de performanță PNDR 2014-2020
Cadrul de performanță constă în obiective de etapă stabilite pentru fiecare prioritate care trebuie atinse până în anul 2018, țintele fiind stabilite pentru anul Obiectivele de etapă sunt stabilite ca și procent de realizare în anul 2018 al țintelor stabilite pentru anul 2023. În cazul PNDR , toți indicatorii au fost realizați, atingându-se peste 85% din valoarea absolută a obiectivelor de etapă pentru toate prioritățile. COM a emis Decizia C(2019)5766/ prin care informează că toate obiectivele de etapă 2018 aferente Cadrului de Performanță din PNDR au fost îndeplinite pentru toate prioritățile.

15 Stadiul PNDR 2014-2020* Valoare publică proiecte depuse
9.408,02 mil. euro Valoare publică proiecte selectate 4.984,72 mil. euro Valoare publică proiecte contractate 4.713,97 mil. euro Grad de absorbție Plăți valoare publică (măsuri de investiții și plăți compensatorii) 4.027,71 mil. euro 49,55% Plăți FEADR inclusiv prefinanțare 4.352,62 mil. euro 53,55% date de monitorizare la

16 Vă mulțumesc!

17 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Website:


Descărcați ppt "POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ PREZENT ȘI VIITOR"

Prezentări similare


Publicitate de la Google