Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI Le Centre Départemental de Ressources et d’Assistance Éducationnelle Centrul Județean.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI Le Centre Départemental de Ressources et d’Assistance Éducationnelle Centrul Județean."— Transcriere de prezentare:

1 CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI Le Centre Départemental de Ressources et d’Assistance Éducationnelle Centrul Județean de Resurse şi de Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) Botoșani a fost înființat în anul 2006 și este o unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată M.E.N., coordonată de Inspectoratul Şcolar Județean Botoșani și finanțată de M.E.N. și Consiliul Județean Botoșani, o instituţie de învățământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinților şi membrilor comunității, pentru a asigura tuturor accesul la o educație de calitate. Le Centre Départemental de Ressources et d’Assistance Éducationnelle (C.J.R.A.E.) de Botoşani a été créé en 2006 et c’est une unité connexe à l'enseignement pré-universitaire à personnalité juridique, subordonnée au M.E.N., coordonnée par l‘Inspection Scolaire du Comté de Botoşani et financée par le M.E.N. et le Conseil du Comté de Botoşani, institution éducative spécialement intégrée, spécialisée dans l’offre, la coordination et le suivi de services éducatifs spécifiques fournis aux enfants / élèves, enseignants, parents et membres de la communauté, afin de garantir à tous l'accès à une éducation de qualité.

2 În anul școlar , C.J.R.A.E. Botoșani are în total 60 de angajați, din care: 43 de profesori în centre și cabinete școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică, 8 profesori logopezi în centre și cabinete logopedice școlare, 5 profesori în SEOSP, 1 administrator financiar, 1 secretar și 1 asistent social. Durant l'année scolaire , C.J.R.A.E. Botoşani compte 60 employés, dont: 43 enseignants dans les centres et bureaux psychopédagogiques scolaires et interscolaires, 8 enseignants de logopédie dans les centres et bureaux de logopédie scolaire, 5 enseignants du SEOSP, 1 responsable financier, 1 secrétaire et 1 assistant social.

3 VIZIUNEA / La vision de C.J.R.A.E. BOTOȘANI
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Botoșani îşi propune să devină interfaţa între structurile învăţământului special şi special integrat și toți factorii educaţionali implicați (elevi, părinţi, cadre didactice, comunitatea locală), în vederea asigurării unor servicii specializate de calitate, cu scopul obţinerii unor rezultate deosebite în activitatea școlară, integrarea socială și crearea unei relații eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării școlare şi integrării sociale a tuturor copiilor/tinerilor. Le Centre Départemental de Ressources et d’Assistance Éducationnelle du comté de Botosani a pour vocation de devenir l’interface entre les structures éducatives spéciales et spécialement intégrées et tous les acteurs de l’éducation impliqués (élèves, parents, enseignants, communauté locale) afin de fournir des services spécialisés de qualité pour obtenir des résultats particuliers dans l’activité scolaire, l'intégration sociale et la création d'une relation efficace école-famille-communauté comme base de l'adaptation scolaire et de l'intégration sociale de tous les enfants / jeunes.

4 VIZIUNEA C.J.R.A.E. BOTOȘANI
Dorim să devenim o instituţie cunoscută și apreciată pentru eficientizarea activității specifice, asigurarea condiţiilor necesare unei consilieri psihopedagogice de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, ancorarea școlii în comunitatea locală şi europeană, atragerea de fonduri suplimentare destinate bazei materiale, stimulării şi motivării personalului C.J.R.A.E., prin parteneriate, sponsorizări și programe specifice. Nous voulons devenir une institution reconnue et appréciée pour l'efficacité de l'activité spécifique, en créant les conditions nécessaires à une activité de conseil psychopédagogique de haute qualité, en garantissant l'égalité des chances pour tous les élèves, en ancrant l'école dans la communauté locale et européenne, en attirant des fonds supplémentaires destinés à la base matérielle, en stimulant et en motivant le personnel du CJRAE, par le biais de partenariats, de parrainages et de programmes spécifiques.

5 MISIUNEA/ La mission de C.J.R.A.E. BOTOȘANI
"ENSEMBLE POUR L'AVENIR, PAR LA PERFORMANCE ET LE PROFESSIONNALISME!"            Notre établissement a pour objectif de proposer des services éducatifs de qualité afin de garantir les conditions optimales pour le développement de la personnalité des élèves, de diagnostiquer et d'intégrer le plus tôt possible les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux dans l'éducation de masse, facilitant ainsi l'accès à la vie scolaire, sociale et professionnelle , en responsabilisant les parents, la communauté locale et en formant continuellement tous les enseignants impliqués dans la relation éducative. “ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR, PRIN PERFORMANȚĂ ȘI PROFESIONALISM!” Instituția noastră îşi propune oferirea unor servicii educaţionale de calitate, în vederea asigurării condiţiilor optime de dezvoltare a personalităţii elevilor, diagnosticarea și integrarea cât mai precoce a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă, facilitând tuturor copiilor accesul în viaţa şcolară, socială şi profesională, prin responsabilizarea părinţilor, a comunității locale şi prin formarea continuă a tuturor cadrelor didactice implicate în relaţia educativă.

6 ȚINTE STRATEGICE 1. Cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/elevilor/tinerilor care accesează serviciile noastre, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale 2. Formarea unui corp profesoral de elită, receptiv la nou și interesat de formarea continuă și perfecționare, capabil să realizeze și să promoveze un marketing educațional de calitate, centrat pe elev 3. Menținerea unei relații de colaborare permanente, deschise, cu întregul corp profesoral și cu reprezentanți ai autorităților locale, naționale și internaționale 4. Realizarea unui management financiar eficient și competitiv 5. Implicarea în derularea de proiecte din perspectiva integrării europene 1. L'inclusion et le maintien dans le système d'éducation obligatoire de tous les enfants / étudiants / jeunes ayant accès à nos services, quelles que soient leurs particularités psycho-individuelles et sociales 2. Former un corps élite, réceptif au nouveau et intéressé par la formation continue, capable de réaliser et de promouvoir un marketing éducatif de qualité, axé sur l'élève 3. Entretenir une relation de coopération permanente et ouverte avec l'ensemble du personnel enseignant et les représentants des autorités locales, nationales et internationales 4. Gestion financière efficace et compétitive 5. Participation à la mise en œuvre de projets dans la perspective de l'intégration européenne

7 CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI
OBIECTIVE: - Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate, în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/elev/tânăr - Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico – educative  - Colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvolatrea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională - Organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare - Organizarea de programe şi proiecte privind prevenirea şi reducerea comportamentelor de risc OBJECTIFS: - Assurer le soutien supplémentaire nécessaire au développement d'une éducation de qualité, en fonction du potentiel biopsychosocial de chaque enfant / élève / jeune - Information et conseil des enseignants dans un esprit d'optimisation de l'activité didactique - pédagogique - Collaboration avec les facteurs éducatifs impliqués dans le développement de la personnalité des élèves / jeunes afin de les intégrer de manière optimale à la vie scolaire, sociale et professionnelle - Organisation des études concernant le décrochage scolaire, le comportement déviant des mineurs, l’entourage négatif, les activités parascolaires - Organisation de programmes et projets sur la prévention et la réduction des comportements à risque

8 Serviciile oferite de/ Services offerts par C.J.R.A.E. Botoșani
- Consiliere psihopedagogică pentru copii, elevi, cadre didactice, părinţi prin Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) și cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ - Terapia tulburărilor de limbaj prin Centrul Logopedic Interşcolar (CLI) și cabinetele logopedice interșcolare - Evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copii, elevi şi tineri cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masă prin intermediul Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională - SEOSP - Orientarea școlară și profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale realizată de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională – COSP - Conseils psychopédagogiques pour les enfants, les élèves, les enseignants, les parents par le biais du Centre d'assistance psychopédagogique du comté (CJAP) et des bureaux d'assistance psychopédagogique des établissements d'enseignement - Thérapie langagière à travers le centre de logopédie interscolaire (CLI) et la logopédie interdisciplinaire - Évaluation et diagnostic complets du grade de la déficience des enfants, des élèves et des jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux dans le cadre de l'éducation spéciale et spécialement intégrée et de l'éducation de masse dispensée par le biais du Service d'évaluation et d'orientation scolaire et professionnelle - SEOSP - Orientation scolaire et professionnelle des enfants/ élèves / jeunes à besoins éducatifs spéciaux effectuée par la Commission de l'orientation scolaire et professionnelle - COSP

9 CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
- Oferă informare, consiliere, documentare și îndrumare pentru preșcolari, elevi, părinți și cadre didactice în problematici specifice: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală – elevi – părinți. - Asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice prevenirea și diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic. - Offre des informations, des conseils, de la documentation et des suggestions aux établissements préscolaires, aux élèves, aux parents et aux enseignants sur des thèmes spécifiques: connaissance et connaissance de soi, adaptation des élèves à l'environnement scolaire, adaptation de l'école aux besoins des élèves, optimisation des relations école-élève-parent. - Veille, par le biais de méthodes, procédures et techniques spécifiques, à la prévention et à la diminution des facteurs responsables de troubles du comportement, de comportements à risque ou inconfort psychique.

10 CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
- Realizează investigarea psihopedagogică a copiilor/elevilor. - Propune și organizează programe de orientarea carierei elevilor în unitățile de învățământ. - Elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor din clasele terminale vizând calificările profesionale prin învățământul profesional și liceal. - Effectue une enquête psychopédagogique sur les enfants / élèves. - Propose et organise des programmes pour guider la carrière des étudiants dans les établissements d'enseignement. - Développe des études psychosociales sur les options des élèves des classes terminales visant les qualifications professionnelles à travers l'enseignement professionnel et le lycée.

11 CENTRUL LOGOPEDIC INTERȘCOLAR
Activités: -Détecter l'évaluation et l'identification des troubles de langage et de communication chez les enfants d'âge préscolaire inscrits ou non à la maternelle et dans les petites écoles. -Assurer le caractère préventif de l’activité d’orthophonie en privilégiant les enfants d’âge préscolaire présentant des troubles du langage et inscrits dans les jardins d’enfants afin de prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’âge scolaire. -Orientation de l'orthophonie sur la correction, la récupération, la compensation, l'adaptation et l'intégration scolaire et sociale afin de réduire les risques d'échec scolaire.   Activități: - Depistarea evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici. - Asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolară. - Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială în vederea diminuării riscului de eşec şcolar.

12 CENTRUL LOGOPEDIC INTERȘCOLAR
  Activități: - Sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj şi comunicare prin organizarea unor acţiuni de informare şi consiliere logopedică în unităţile şcolare şi preşcolare arondate fiecărui profesor logoped. - Corectarea tulburărilor de limbaj și de comunicare în vederea dimiunuării riscului de eșec școlar. Activités: - Soutenir le personnel enseignant dans l'approche personnalisée des enfants / élèves présentant des troubles du langage et de la communication en organisant des activités d'information et de conseil dans les installations scolaires et préscolaires de chaque professeur de discours. - Corriger les troubles du langage et de la communication afin d'atténuer les risques d'échec scolaire.

13 SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ȘI COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ LE SERVICE D'ÉVALUATION ET D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE ET LE COMITÉ D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - Evaluarea educațională (identificarea nivelului de achiziții curriculare, corelarea acestora cu potențialul și nivelul de dezvoltare cognitivă, psihomotorie și socio - afectivă a copilului) - Activitatea SEOSP este reglementată prin Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. - Evaluation pédagogique (identifier le niveau des acquisitions curriculaires, les corréler avec le potentiel et le niveau de développement cognitif, psychomoteur et socio-affectif de l 'enfant) - L’activité de SEOSP est réglementée par l’ordonnance commune no. 1985/1305/5805/2016 concernant l'approbation de la Méthodologie d'évaluation et d'intervention intégrée pour l’encadrement des enfants handicapés en grade de handicap, l'orientation scolaire et professionnelle des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, ainsi que pour l'autonomisation et la réadaptation des enfants handicapés et / ou aux besoins éducatifs spéciaux.

14 SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ȘI COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) constituită la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani din anul școlar 2012, poate recomanda: învățământ de masă (cu profesor itinerant/curriculum adaptat); învățământ special; școlarizare la domiciliu, școlarizare în spitale, alternative educaționale etc. La Commission d’orientation scolaire et professionnelle (COSP) mise en place à C.J.R.A.E. Botosani à partir de l'année scolaire 2012, peut recommander: une éducation de masse (avec un enseignant itinérant / programme adapté); l’éducation spéciale; la scolarisation à la maison, la scolarisation dans les hôpitaux, les alternatives éducatives etc.

15 PROIECTE DERULATE ANUAL LA NIVEL DE C. J. R. A. E
PROIECTE DERULATE ANUAL LA NIVEL DE C.J.R.A.E. BOTOȘANI PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ŞCOALĂ PROJETS DÉROULÉS ANNUELLEMENT PAR CJ.R.A.E. BOTOSANI PRÉVENTION ET COMBAT DE LA VIOLENCE À L'ÉCOLE Program de consiliere în sprijinul profesorilor, părinţilor şi elevilor Scop: reducerea incidenţei fenomenului violenţei în mediul şcolar; Grup ţintă: cadre didactice, părinţi, elevi Tipuri de activităţi: - sesiuni de in/formare (adresate consilierilor educativi, şefilor comisiilor diriginţilor şi consilierilor şcolari) Programme de conseil pour soutenir les enseignants, les parents et les élèves Objectif: réduire l’incidence de la violence en milieu scolaire; Groupe cible: enseignants, parents, élèves Types d'activités: - séances de formation continue (destinées aux conseillers pédagogiques, aux chefs de conseil d'administration et aux conseillers d'école)

16 PROIECTE DERULATE ANUAL LA NIVEL DE C. J. R. A. E
PROIECTE DERULATE ANUAL LA NIVEL DE C.J.R.A.E. BOTOȘANI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ŞCOALĂ conseils individuels et en groupe (adressés aux élèves, aux parents et aux enseignants) séances de formation de compétences (destinées professeurs principaux, animées par des conseillers pédagogiques dans les établissements scolaires et / ou le C.J.R.A.E.) consiliere individuală şi de grup (adresate elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice) sesiuni de formare de competenţe (adresate diriginţilor, realizate de profesorii consilieri din unitățile şcolare sau/şi C.J.R.A.E.)

17 PROGRAM DE RESPONSABILIZARE, IMPLICARE ŞI SUPORT PENTRU COPIII CU DIZABILITĂŢI PROGRAMME DE RESPONSABILISATION, D'INCLUSION ET DE SOUTIEN POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS Objectif: Faciliter l’accès à l’éducation des enfants des groupes défavorisés grâce à une aide à l’éducation et à des services spécialisés; le développement d'un environnement scolaire inclusif accessible à tous ceux qui ont besoin d'éducation, quelles que soient les particularités psycho-individuelles, la spécificité culturelle, la situation socio-économique, la langue maternelle ou l'origine ethnique. Groupe cible: Enseignants pré-universitaires, enfants / élèves avec CES, parents Types d'activités: -Actions d'information (débat, développement de stratégie) -Conseils psychopédagogiques individuels pour les élèves, conseils pour les parents et les enseignants Scop: Facilitarea accesului la educaţie al copiilor din grupurile dezavantajate prin sprijin educaţional şi servicii de specialitate; dezvoltarea unui mediu şcolar incluziv accesibil tuturor celor care au nevoie de educaţie, indiferent de particularităţile psihoindividuale, de specificul cultural, de situaţia socio–economică, de limba maternă sau de etnie. Grup ţintă: profesori din învăţământul preuniversitar, copii/elevi cu CES, părinți Tipuri de activităţi: - Acţiuni de informare (dezbatere, elaborare strategii) - Consiliere psihopedagogică individuală pentru elevi, consultanţă pentru părinţi şi cadre didactice

18 PROGRAM DE MONITORIZARE A COPIILOR CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE PROGRAMME DE SUIVI DES ENFANTS DONT LES PARENTS SONT PARTIS TRAVAILLER À L'ÉTRANGER Objectif: apporter un soutien aux enfants dont les parents sont partis à l'étranger pour améliorer leur bien-être, leur développement personnel et leur intégration optimale dans la vie sociale et le travail scolaire; Groupe cible: élèves dont les parents sont à l'étranger Objectifs: - identifier les élèves dont les parents sont partis travailler à l'étranger (discussions avec les superviseurs, élaboration d'un questionnaire); - créer une base de données (regroupement par catégories de problèmes); - évaluer le degré d'impact cognitif, émotionnel et comportemental; - identifier les modalités de travail et concevoir le plan d'intervention; - évaluation et suivi du projet. Scop: oferirea de suport copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate în scopul îmbunătăţirii stării de bine a acestora, dezvoltării personale şi integrării optime în viaţa socială şi în activitatea şcolară; Grup ţintă: elevii cu părinţii plecaţi în străinătate Obiective: - identificarea elevilor care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate (discuţii cu diriginţii, realizarea unui chestionar); - realizarea unei baze de date (gruparea pe categorii de probleme); - evaluarea gradului în care sunt afectaţi în plan cognitiv, emoţional, comportamental; - identificarea modalităţilor de lucru şi conceperea planului de intervenţie; - evaluarea şi monitorizarea proiectului.

19 PROGRAM DE MONITORIZARE A COPIILOR CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
Activităţi: I. consiliere psihologică pentru elevi (consiliere individuală, consiliere de grup) II. consiliere şi consultanţă pentru cadrele didactice III. consiliere şi consultanţă pentru persoanele în grija cărora au rămas elevii Activités: I. conseil psychologique aux élèves (conseil individuel, conseil de groupe) II. conseil et avis pour les enseignants III. conseil et avis pour les personnes qui s’occupent des enfants

20 VIITORUL ÎNCEPE AZI (VIA) - program de consiliere adresat elevilor claselor terminale – L’AVENIR COMMENCE AUJOURD’HUI (VIA) - un programme de conseil pour les étudiants des classes terminales - Scop: dezvoltarea abilităţilor elevilor necesare unui bun management al propriei cariere şi al realizării unei opţiuni şcolare şi profesionale în conformitate cu particularităţile personalităţilor lor şi cu cerinţele contextului social din care fac parte; Grup ţintă: elevii claselor din anii terminali (a VIII-a, a XII-a şi anul II al învăţământului profesional) Tipuri de activităţi: - Informare privind orientarea în carieră. Obiective: cunoaşterea legislaţiei ce reglementează desfăşurarea examenului de capacitate şi bacalaureat, etapele de desfăşurare, planul de şcolarizare pentru unitățile școlare din județ; posibilităţile de integrare pe piaţa forţei de muncă Objectif: développer les compétences des élèves nécessaires à une bonne gestion de leur carrière et parvenir à une option scolaire et professionnelle adaptée aux particularités de leur personnalité et aux exigences de leur contexte social; Groupe cible: élèves des classes terminales (VIII, XII et II de l'enseignement professionnel) Types d'activités: Informations d'orientation professionnelle. Objectifs: connaître la législation régissant les performances des examens de capacité et de baccalauréat, les étapes de développement, le plan de scolarisation des établissements scolaires du comté; opportunités d'intégration sur le marché du travail

21 VIITORUL ÎNCEPE AZI (VIA) - program de consiliere adresat elevilor claselor terminale -
- Sondage - Les options scolaires / professionnelles des élèves des classes terminales Objectifs: - connaître les intérêts, les aspirations et les options des élèves de la 8e classe afin d’optimiser l’activité d’information et d’orientation professionnelle et de justifier le plan de scolarisation de la prochaine année scolaire. - Assistance et conseil psychopédagogique (conseil individuel et en groupe) Objectifs: connaître le potentiel psycho-intellectuel de l'élève; prévenir et atténuer les facteurs qui entraînent des risques scolaires, développer les compétences en matière de prise de décisions. - Sondaj – Opţiunile şcolare/profesionale ale elevilor din clasele terminale Obiective: - cunoaşterea intereselor, aspiraţiilor şi opţiunilor elevilor claselor a VIII-a în scopul optimizării activităţii de informare şi consiliere privind cariera şi în vederea fundamentării planului de şcolarizare pentru anul şcolar următor. – - Asistenţă şi consiliere psihopedagogică (consiliere individuală şi de grup) Obiective: cunoaşterea potenţialului psiho-intelectual al elevului; prevenirea şi diminuarea factorilor care duc la risc şcolar, dezvoltare de competenţe de a lua decizii.

22 EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR EVALUATION DU DEVELOPPEMENT PSYCHOSOMATIQUE DES ENFANTS Scop: facilitarea înscrierii în învățământul primar ( clasa pregătitoare și clasa I) Obiective: - Dobândirea de informaţii corecte despre înscrierea în învățământul primar - Informarea și consilierea în legătură cu prevederile legii și ale metodologiei în ceea ce privește înscrierea copiilor înînvățământul primar Tipuri de activităţi: - activităţi de informare pentru a permite părinților luarea unei decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, calendarul înscrierii, condițiile înscrierii; - consultanță de specialitate oferită părinților și cadrelor didactice. But: faciliter la scolarisation dans le primaire (classe préparatoire et première année) Objectifs: - Obtenir des informations correctes sur l'inscription dans l'enseignement primaire -Information et conseils sur les dispositions de la loi et la méthodologie concernant la scolarisation des enfants dans l'enseignement primaire Types d'activités: - activités d’information permettant aux parents de prendre une décision consciente concernant l’option d’un établissement d’enseignement ou autre, le moment choisi pour l’entrée, les conditions d’inscription; - conseils spécialisés pour les parents et les enseignants.

23 ȘCOALA PĂRINȚILOR - Proiect educativ adresat părinţilor - ECOLE DES PARENTS - Projet éducatif adressé aux parents - Scop: dezvoltarea abilităţilor parentale în vederea îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil/şcoală-familie; prevenirea situaţiilor de criză educaţională; Obiective: - Informarea/familiarizarea părinţilor cu aspectele juridice, sociale, educaţionale, medicale referitoare la viaţa de familie. - Formarea abilităţilor de comunicare şi analiză a copilului. - Dezvoltarea atitudinilor responsabile şi asumarea unui rol activ şi pozitiv al părinţilor în educaţia copiilor. - Creşterea implicării părinţilor în activitatea educativă a copiilor. - Crearea unui parteneriat viabil şcoală/familie. But: développer les compétences parentales pour améliorer la relation parent-enfant / école-famille; prévention des situations de crise en matière d'éducation; Objectifs: - Informer / familiariser les parents avec les aspects légaux, sociaux, éducatifs et médicaux liés à la vie familiale. - Développer les compétences de communication et d'analyse de l'enfant. - Développer des attitudes responsables et assumer un rôle actif et positif des parents dans l'éducation des enfants. - Accroître la participation des parents à l'activité éducative des enfants. -Créer un partenariat viable école / famille.

24 ȘCOALA PĂRINȚILOR - Proiect educativ adresat părinţilor -
Tipuri de activităţi: - informative: având drept scop transmiterea în forme variate şi eficiente a unor informaţii legate de: Legislaţia familiei Drepturile şi responsabilităţile pe care le implică statutul de elev Cunoaşterea şi promovarea drepturilor copilului Consumul de substanţe interzise Prevenirea delincvenţei juvenile Cunoaşterea personalității copiilor - formative: vizează realizarea unor activităţi de formare a abilităţilor şi deprinderilor parentale Types d'activités: - informatives: visant à transmettre sous des formes diverses et efficaces des informations relatives à: - Législation familiale - Les droits et responsabilités liés au statut d'étudiant - Connaître et promouvoir les droits de l'enfant - Consommation de substances interdites - Prévenir la délinquance juvénile - Connaître la personnalité des enfants Formatives: vise à développer les compétences et les capacités parentales

25 CONSILIERE PENTRU PĂRINȚII CARE AU COPII CU TULBURĂRI SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE CONSEILS POUR LES PARENTS AYANT DES ENFANTS AVEC DES TROUBLES SPECIFIQUES D'APPRENTISSAGE Obiective: a) responsabilizarea și sensibilizarea părinților în confruntarea cu problemele legate de TSI; b) favorizarea succesului şcolar al elevilor prin măsuri didactice de susţinere, garantarea unei formări adecvate şi promovarea dezvoltării potenţialului fiecărui elev; c) reducerea dificultăţilor relaţionale şi emoţionale, secundare tulburărilor de învăţare; d) favorizarea diagnosticării precoce a elevilor şi stabilirea parcursurilor didactice reabilitative. Objectifs: a) Responsabilité et sensibilisation des parents face aux problèmes liés aux TSI; b) favoriser la réussite scolaire des élèves en soutenant des mesures didactiques, en garantissant une formation adéquate et en favorisant le développement du potentiel de chaque élève; c) réduction des difficultés relationnelles et émotionnelles, perturbations secondaires à l’école; d) favoriser le diagnostic précoce des élèves et établir des voies didactiques de réadaptation.

26 CONSILIERE PENTRU PĂRINȚII CARE AU COPII CU TULBURĂRI SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE
Activități specifice: - documentare privind legislația în vigoare referitoare la problematica TSI; - organizarea la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani a unui punct de informare privind legislația și materiale specifice despre instrumentele compensative şi măsurile de dispensare cu scopul de a se realiza o intervenţie didactică, cât mai adecvată şi personalizată; - punerea la dispoziția cadrelor didactice și a părinților a bibliografiei necesare și furnizarea informaţii legate de site-uri sau platforme online pe tema TSI. Activités spécifiques: - documentation sur la législation en vigueur en matière de STI; - organisation au niveau du C.J.R.A.E. Botoşani d’un point d’information sur la législation et des documents spécifiques sur les instruments compensatoires et les mesures d’ordonnance en vue de réaliser l’intervention didactique la plus appropriée et la plus personnalisée; - fournir aux enseignants et aux parents la bibliographie nécessaire et fournir des informations sur les sites Web ou les plates-formes en ligne de la TSI.


Descărcați ppt "CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI Le Centre Départemental de Ressources et d’Assistance Éducationnelle Centrul Județean."

Prezentări similare


Publicitate de la Google