Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Abordarea de tip integrat a conținuturilor învățării

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Abordarea de tip integrat a conținuturilor învățării"— Transcriere de prezentare:

1 Abordarea de tip integrat a conținuturilor învățării
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200  Conferință științifico-practică „Inovații pedagogice în era digitală”  Abordarea de tip integrat a conținuturilor învățării Autor: Tatiana VERDEȘ, dr., conf. univ., gr.did. superior

2 Cuprins Abordarea de tip integrat, repere conceptuale
Niveluri ale integrării conținuturilor Strategii și metode de predare- învățare integrată Resurse digitale

3 Eficientizarea demersului de formare continuă a cadrelor didactice
Scop Eficientizarea demersului de formare continuă a cadrelor didactice

4 Cadrul legal Hotărârea Guvernului Nr 1224 din 09.11.2004
cu privire la organizarea formării profesionale continue „Formarea profesională continuă asigură cetăţenilor accesul la realizările ştiinţei şi culturii, eficientizarea activităţilor prin dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale, adaptarea lor la condiţiile social-economice în permanentă schimbare.” (Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale  continue, I,1) Tatiana Verdeș, 2018

5 Formarea continuă Abordarea integrată pune accentul pe formarea unor competenţe, atitudini şi valori transversale şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi profesională a cadrului didactic. Predarea integrată presupune o anumită modalitate de organizare şi planificare a instruirii ce produce o inter-relaţionare a disciplinelor, astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare a formabililor. Învățarea integrată ar presupune experiențe bogate, extinzând contextul şi aplicabilitatea deprinderilor şi informaţiilor. Integrarea conținuturilor ce ar motiva învățarea autonomă, activă și creativă. Tatiana Verdeș, 2018

6 Principiile formării continue
HG nr.1224 Tatiana Verdeș, 2018

7 Competențe-cheie Tatiana Verdeș, 2018

8 Cele 9 tipuri de inteligențe
Inteligența verbală  Inteligența logică Inteligența muzicală aInteligența spațială Inteligența cinetică  Inteligența interpersonală Inteligența intrapersonală Inteligența naturistă Inteligența spirituală Tatiana Verdeș, 2018

9 Formarea cadrelor didactice axată pe pedagogia interactivă și
Abordarea modernă a învățării Formarea cadrelor didactice axată pe pedagogia interactivă și implementarea unui program integrat. Tatiana Verdeș, 2018

10 În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un proces continuu de diferenţiere, când apar noi discipline care se adaugă celor deja existente în învăţământ, tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa de integrare. Explozia informaţională conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. Tatiana Verdeș, 2018

11 Abordarea de tip integrat
Integrarea interdiscipli-nară Integrarea pluridisciplinară Integrarea transdisciplinară Integrarea intradisciplinară Tatiana Verdeș, 2018

12 Abordarea intradisciplinară
Tatiana Verdeș, 2018

13 Abordarea multidisciplinară
Tatiana Verdeș, 2018

14 Abordarea pluridisciplinară
Tatiana Verdeș, 2018

15 Abordarea interdisciplinară
Tatiana Verdeș, 2018

16 Abordarea transdisciplinară
Tatiana Verdeș, 2018

17 FORMAREA organizată pe abordarea de tip transdisciplinar se va axa nu pe disciplină, ci pe procesul de formare, pe demersurile intelectuale, afective şi psihomotorii ale formabililor. Metodele active/interactive de predare în abordarea transdisciplinară transformă formabilii în subiect al învăţării, coparticipant la propria sa formare, asigurând posibilitatea de a se manifesta ca individ, dar şi ca membru în echipă. Tatiana Verdeș, 2018

18 Formarea continuă – abordare integrată
Grupul țintă/ grup de lucru – cadre didactice de diferite specialități. Accent pe proces//formarea competențelor transversale// Abordare inter/transdisciplinară. Integrarea conținuturilor. Utilizarea strategiilor interactive. Corelarea activității de învățare cu societatea, cultura și tehnologia. Libertatea de a-și alege traseul și conținuturile formării. Tatiana Verdeș, 2018

19 Strategii și metode de formare integrată
Tatiana Verdeș, 2018

20 Strategii de predare/învățare integrată
Tatiana Verdeș, 2018

21 Resurse digitale pentru activități interesante și interactive
Tatiana Verdeș, 2018

22 Aplicații pentru matematică
Resurse digitale Google Keep Notițe cu Chromebook GeoGebra, Desmos Graphing Calculator, Math Arcade Games, Graph.tk, Math Mahjong, Monster Math Flash Card, ADDieMath Math Aplicații pentru matematică Softuri de prezentare Retele de resurse deschise Tatiana Verdeș, 2018

23 Strategii interactive în cadul ERR

24 Cele 5 roluri ale formatorului
Tatiana Verdeș, 2018

25 Concluzii Formarea continuă devine interesantă, stimulativă și semnificativă, întrucât la bază stă acțiunea practică, cu finalitate reală. Strategiile de predare/ învăţare integrată, precum şi nivelurile la care acestea se realizează asigură eficiența și calitatea procesului de formare continuă. În acelaşi timp, cadrul didactic/formabilul este cel care învață prin exersare, realizează integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi stabileşte relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările comunităţii.

26 Concluzii Abordarea integrată cultivă cooperarea și nu competiția.
Proiectul integrat are un conținut transdisciplinar și atinge obiectivele de referință ale mai multor arii curriculare. Abordarea de tip integrat a conținuturilor învățării formării continue este o necesitate, un deziderat și se încadrează în seria noilor orientări educaționale Tatiana Verdeș, 2018

27 Mulțumesc pentru atenție!

28 dr., conf. univ., gr.did. superior
Tatiana VERDEȘ, dr., conf. univ., gr.did. superior formator național


Descărcați ppt "Abordarea de tip integrat a conținuturilor învățării"

Prezentări similare


Publicitate de la Google