Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prevenirea fenomenelor de violenţă în şcoală presupune dezvoltarea şi implementarea unor strategii care să implice diverse categorii de actori din mediul.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Prevenirea fenomenelor de violenţă în şcoală presupune dezvoltarea şi implementarea unor strategii care să implice diverse categorii de actori din mediul."— Transcriere de prezentare:

1 CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI COMBATERA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ, O PREOCUPARE PERMANENTĂ LA C.C.D. IAŞI

2 Prevenirea fenomenelor de violenţă în şcoală presupune dezvoltarea şi implementarea unor strategii care să implice diverse categorii de actori din mediul şcolar şi extraşcolar. Comportamentul violent în spaţiul şcolar, aşa cum au demonstrat-o studiile în domeniu, este generat de multiple categorii de factori: individuali, relaţionali, sociali, culturali, de mediu şcolar sau familial.

3 Violenţa este produsul nivelurilor multiple de influenţă a acestora asupra comportamentului. În consecinţă, numai luarea în considerare a interacţiunilor complexe dintre aceştia poate oferi o explicaţie consistentă violenţei şi, în acelaşi timp, poate fundamenta o strategie complexă de prevenire care să implice şi să responsabilizeze reprezentanţi ai diferitelor categorii de actori de la diverse niveluri.

4 Experienţa altor ţări în acest domeniu a evidenţiat că un mai mare succes au avut cele care au presupus implicarea tuturor actorilor şcolii - cadre didactice, elevi, părinţi - precum şi reprezentanţi ai unor instituţii partenere cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă la nivelul unităţilor şcolare. Strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului presupune implicarea tuturor categoriilor de actori în acţiunea de prevenire a violenţei în şcoală.

5 Casa Corpului Didactic Iaşi s-a implicat activ în realizarea acestui demers.
Profesorii metodişti de la CCD Iaşi, în parteneriat cu profesorii psihologi şi psihopedagogigi de la CJAPP Iaşi, au realizat în anul 2008, studiul “Violenţa în unităţile de învăţământ din judeţul Iaşi”. Acest studiu a răspuns nevoii de cunoaştere a dimensiunii, formelor de manifestare şi cauzelor fenomenului de violenţă în şcolile ieşene, în perspectiva elaborării unor strategii de prevenire şi ameliorare a situaţiei existente.

6 Pornind de la diferitele tipologii şi forme de manifestare ale violenţei, cercetarea a oferit un reper în ceea ce priveşte formele sub care aceasta este diagnosticată, de la cele privind abaterile de la programul şcolar până la violenţa morală sau verbală şi violenţa fizică. Acest studiu a constituit baza elaborării de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi a Strategiei judeţeane privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ.

7 Valorificând rezultatele activităţilor desfăşurate între anii şcolari în şcolile din judeţul Iaşi (activităţi de formare cu cadrele didactice, activităţi de formare pentru echipa managerială a şcolii, editarea unor materiale informative, întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii relevante la nivelul comunităţii etc.), profesorii metodişti ai CCD Iaşi au elaborat materiale informative şi de lucru adresate actorilor şcolii prin care să asiste unităţile şcolare interesate de identificarea, prevenirea şi combaterea manifestărilor de violenţă.

8 Activitatea CCD Iaşi s-a focalizat în egală măsură pe acordarea de asistenţă metodologică principalilor actori cheie de la nivelul şcolilor (cadre didactice, manageri) pentru derularea unor cursuri de formare pentru actorii de la nivelul şcolii pe teme relevante pentru problematica violenţei şcolare pentru a suplini un anumit deficit în ceea ce priveşte pregătirea continuă a cadrelor didactice în această arie, cât şi lipsa oportunităţilor de formare continuă.

9 Activităţile desfăşurate pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ din judeţ au vizat sprijinirea structurilor de implementare a strategiei naţionale anti- violenţă (Comisia judeţeană şi comisiile de la nivelul şcolilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, consiliile de administraţie, Comisiile metodice ale profesorilor diriginţi).

10 Activităţile derulate de CCD Iaşi în vederea susţinerii structurilor de implementare a strategiei naţionale anti-violenţă au vizat îmbunătaţirea calităţii şi diversificarea ofertei de formare prin includerea în programele de formare continuă a cadrelor didactice a unor cursuri în domeniul violenţei în şcoală.

11 Principalele activităţi pe care le-a derulat echipa de metodişti ai CCD Iaşi au fost următoarele:
- Realizarea unor studii de diagnoză privind nevoile de formare la nivel judeţean şi local, pe tema prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. - Implicarea membrilor CCD în comunităţile virtuale de practici şi comunicare pe tema violenţei în şcoală, în scopul identificării problemelor cu care se confruntă cadrele didactice în implementarea unor măsuri privind prevenirea şi combaterea violenţei şcolare, precum şi a soluţiilor experimentate.

12 Oferirea de sprijin în dezvoltarea de curriculum pentru formarea cadrelor didactice pe tema prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.

13 În ceea ce priveşte formarea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală, activităţile au vizat dezvoltarea unei reţele de formatori cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare la diferite niveluri de decizie (manageri ai unităţilor de învăţământ, cadre didactice).

14 Principalele atribuţii pe care CCD Iaşi le-a avut în cadrul acestei componente sunt de menţionat:
- Realizarea de module de formare şi resurse de învăţare specifice fiecărui grup de participanţi. - Organizarea de sesiuni de formare cu manageri şcolari şi cadre didactice care au fost selectate pentru a avea rol de formatori la nivel judeţean şi local. - Evaluarea portofoliilor de formare a persoanelor cu rol de formatori.

15 În perspectivă CCD Iaşi va colabora cu reprezentanţii structurilor centrale şi locale create prin “Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar” în vederea dezvoltării capacităţii instituţionale, devenirii lor ca structuri viabile şi active, capabile să-şi îndeplinească atribuţiile precizate prin strategie. Este vorba despre Comisia judeţeană şi comisiile de la nivelul şcolii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

16 Rezultatele pe care le anticipăm decurg din obiectivele şi activităţile pe care ni le-am propus. Dintre cele mai importante amintim: - Dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor cu atribuţii în monitorizarea fenomenelor de violenţă în şcoală şi transformarea lor în structuri funcţionale, menite să contribuie efectiv la o abordare competentă a fenomenelor de violenţă, precum şi la prevenirea şi ameliorarea acestora.

17 Dobandirea de competenţe privind abordarea fenomenelor de violenţă în şcoală şi prevenirea acestora. Am avut in vedere un număr de 100 directori de unităţi de învăţământ, 150 membri ai consiliilor de administraţie de la nivelul şcolilor. Abilitaţi în domeniul prevenirii şi diminuării violenţei şcolare pentru 300 cadre didactice. - Constituirea unui corp, a unei reţele de formatori cu competenţe în acelaşi domeniu.

18 REZULTATUL GENERAL AŞTEPTAT:
reducerea fenomenelor de violenţă în şcoală; - ameliorarea formelor de manifestare.

19 PROGRAME DE PERFECŢIONARE DATORATE REFORMEI, ACREDITATE CNFP
MANAGEMENTUL CLASEI CONSILIERE ŞI ORIENTARE – AREAL NONFORMAL DEMOCRAŢIA PARTICIPATIVĂ - PROIECTUL CETĂŢEANUL

20 PROGRAME DE PERFECŢIONARE LA PROPUNEREA CCD IAŞI
Educaţia timpurie incluzivă şi interculturală Modalităţi psihopedagogice de optimizare a tactului pedagogic al cadrelor didactice Securitatea internetului – securitatea generaţiilor Educaţia interculturală în comunităţile multietnice Managementul conflictelor în şcoală Prevenirea si diminuarea violentei in scoala

21 PROIECTE ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ CCD IAŞI
,,Securitatea Internetului – Securitatea Tinerei Generatii” - program LLP din cadrul programului Sectorial Grundtvig SEIN – SEGE, GRU-09-P-LP- 29-IS-TR Eurostandards in continuous teacher training, Leonardo da Vinci, VETPRO Mobility, LLP- LdV/VETPRO/2007/RO/049,

22 MATRA 06/RM/9/1 – Prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, proiect al Ministerului Educaţiei, în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliţie şi susţinut de Regatul Ţărilor de Jos. Face It, Grundtvig 1, LLP, CP RO-GRUNDTVIG-G11, EUROED Iasi-Romania

23 ,,Vocational Education of Teachers Working With Handicapped Children’’ ,,Leonardo da Vinci” – Parteneriate, LLP-LDV/PAR/2010/RO/058 , Casa Corpului Didactic Iasi. Youth Educational Systems, Comenius Regio, LLP, COM-09-PP-07-IS-IT, Regiunea 1 şi Regiunea 2.

24 “ACŢIUNI INOVATOARE PENTRU INTEGRAREA
ÎN ITALIA A ELEVILOR ROMÂNI ÎN PARCURSUL DE FORMARE SUPERIOARA ŞI CONTINUĂ” FSE, Axa prioritara 1 POS-DRU - Cod proiect 3859/0/1/4124/2009 Parteneriat cu AGENZIA FORMAZIONE LAVORO VENETO – ITALIA ,,LA UN CLICK DE EDUCATIA MODERNA SI EFICIENTA’’, FSE, POS –DRU Axa prioritara 1 DMI 1.3 Parteneriat cu ISJ Iasi, CCD Tulcea si SIVECO S.A

25 ,,TINERII IMPOTRIVA VIOLENTEI’’, FSE, POS –DRU, Axa prioritara 1, Parteneriat cu MECTS si ISE
„SCOALA – O NECESITATE NU DOAR UN DREPT”, POS -DRU Axa prioritara 2 DMI 2.2 Parteneriat cu ,,ASOCIATIA TINERI PENTRU VIITOR’’ si Consiliul Judetean Bacau

26 Înfiinţarea Cabinetului de consiliere psihologică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar ieşean în cadrul Casei Corpului Didactic Iaşi.

27 CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI
CONTACT CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI Str. Octav Botez, nr. 2 A Tel: 0232/210424 Fax: 0232/267731 Site:

28 VA MULTUMIM PENTRU ATENŢIE.
VĂ AŞTEPTĂM PE FORUM


Descărcați ppt "Prevenirea fenomenelor de violenţă în şcoală presupune dezvoltarea şi implementarea unor strategii care să implice diverse categorii de actori din mediul."

Prezentări similare


Publicitate de la Google