Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE"— Transcriere de prezentare:

1 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PROIECT RECTIFICAREA BUGETARĂ PE ANUL 2015 PREZENTARE SINTETICĂ – IULIE -

2 CADRUL MACROECONOMIC INTERN
Indicatori UM 2014 2015 Bugetul iniţial Bugetul rectificat Produsul Intern Brut Mil lei 666,6 709,7 701,0 Rata de creştere reală % 2,8 2,5 3,3 Curs de schimb mediu lei/euro 4,4446 4,42 4,46 Inflaţia - sfârşitul anului 0,83 2,9 0,7 - media anuală 1,07 2,2 0,2 Număr mediu de salariaţi mii pers 4.502 4.582 4.615 Număr de şomeri înregistraţi la sfârşitul anului 478,3 465 - Rata şomajului înregistrat 5,3 5,1 Câştigul salarial mediu brut lei/luna 2.278 2.415 2.426 Exporturile de bunuri – rata de creştere 5,8 7,2 7,3 Importurile de bunuri – rata de creştere 5,9 7,6 Soldul contului curent % din PIB -0,4 -1,5 -1,2 Notă: Faţă de bugetul iniţial 2015, cadrul macroeconomic cuprinde pentru anul 2014 date actualizate de INS

3 REALIZĂRI ÎN PRIMELE 6 LUNI 2015
Indicatori UM 2014 2015 6 luni An Realizări Estimări Produsul intern Brut – mld.lei 129,6¹ 666,6 140,2¹ 701,0 - Rata de creştere reală % 4,1¹ 2,8 4,3¹ 3,3 Curs de schimb mediu lei/euro 4,4645 4,4446 4,4474 4,46 Inflaţia - media anuală a perioadei (IPC) 0,99 1,07 0,31 0,2 Număr mediu de salariaţi mii pers - 4.502 4.615 Număr de şomeri înregistraţi la sfârşitul perioadei 441,62 478,3 446,72 465 - Rata şomajului înregistrat 4,92 5,3 4,942 5,1 Câştigul salarial mediu brut lei/luna 2.3283 2.278 2.5003 2.426 Exporturile de bunuri – rata de creştere 8,03 5,8 4,73 7,3 Importurile de bunuri – rata de creştere 7,83 5,9 5,43 7,6 Soldul contului curent % din PIB -0,931 -0,4 +1,291 -1,2 1 – trimestrul I 2 – sfarsitul lunii iunie 3 – media pe 5 luni Notă: Faţă de bugetul iniţial 2015, cadrul macroeconomic cuprinde pentru anul 2014 date actualizate de INS

4 Principalele aspecte privind rectificarea bugetară pe anul 2015

5 Rectificarea bugetara a fost determinata de:
Analiza rezultatelor economice de până în prezent care argumentează posibilitatea realizării unei creşteri economice de 3,3% faţă de 2,5% cât se estima la elaborarea legii bugetului de stat şi un produs intern brut în valoare nominală de 701,0 miliarde lei, față de 709,7 miliarde lei cât s-a estimat iniţial. În principal, diferenţa se explică prin reestimarea deflatorului PIB, de la 2,7% la 1,8%, ca urmare a măsurii de reducere a TVA la produsele alimentare, care nu a fost prevăzută în Legea bugetului de stat; Reflectarea in buget a influentelor financiare determinate de adoptarea unor acte normative (reducerea cotei TVA la alimente de la 24% la 9%, majorarea unor drepturi salariale si a unor prestaţii de asistenta sociala);

6

7

8

9

10

11 Principalele suplimentari la Bugetul de Stat
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se majorează cu ,0 milioane lei, în principal pentru plata alocațiilor de stat pentru copii majorate, a pensiilor și indemnizațiilor, concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj cu 1.073,8 milioane lei, influența per sold fiind de +148,1 milioane lei; Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale: +711,9 milioane lei; Ministerul Afacerilor Interne: +565,7 milioane lei, din care principalele alocări: 305,3 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale, 253,3 milioane lei pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile; Ministerul Finanțelor Publice: +530,3 milioane lei, în principal pentru hotărâri CEDO și despăgubiri aferente procesului de restituire a proprietăților; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +305,0 milioane lei din care suma de 288,0 milioane lei pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, iar suma de 17,0 milioane lei pentru plata despăgubirilor civile; Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: +121,0 milioane lei alocați în principal pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

12 Principalele suplimentari la Bugetul de Stat - continuare -
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +64,6 milioane lei în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr.3722/2014 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD; Ministerul Afacerilor Externe: +55,0 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea centralei ministerului și a misiunilor diplomatice, deschiderea și operaționalizarea a noi consulate, precum şi pentru achiziționarea de autoturisme ; Ministerul Justiției: +43,7 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea instanțelor judecătorești și majorarea subvenției pentru sistemul penitenciar; Ministerul Public: +43,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea parchetelor și cheltuieli de capital; Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice: se majorează per sold cu 40,3 milioane lei, în principal pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare ”Cantacuzino” .

13 Principalele diminuări din Bugetul de Stat
Ministerul Transporturilor: se diminuează per sold cu suma de -985,0 milioane lei. Se diminuează prevederile bugetare cu suma de milioane lei la titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 14 milioane lei la titlul 81 ”Rambursări de credite externe”. Suma de 175,4 milioane lei la titlul 55 ”Alte transferuri” și suma de 110,6 milioane lei la titlul 65 ”Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” se redistribuie pentru asigurarea sumei de 100 milioane lei la titlul 58 ”Asistență socială” pentru decontarea facilităţilor şi gratuităţilor de transport acordate diferitelor categorii sociale și a sumei de 179,4 milioane lei la titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației publice” pentru asigurarea, în principal, a reparațiilor curente la infrastructura rutieră; Ministerul Sănătății: se diminuează per sold cu 613,9 milioane lei, din care ,3 milioane lei transferuri către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, și se suplimentează sumele destinate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu 138,3 milioane lei, și investițiilor la spitale destinate în principal secțiilor de terapie intensivă, cu 43,8 milioane lei.

14

15

16

17

18

19 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale se suplimentează cu suma de 1.309,5 milioane lei astfel: cu suma de 501,2 milioane lei, pentru plata titlurilor executorii si plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din municipiul București; cu suma de 787,4 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale care în anul 2015 au primit sume totale de echilibrare mai mici decât cele repartizate inițial în anul 2014; cu suma de 20,8 milioane lei, pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;


Descărcați ppt "MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google