Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ"— Transcriere de prezentare:

1 CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ
21 SEPTEMBRIE 2018, TIMIȘOARA

2 Date contact inspector
RAMONA-ELENA FAUR ADRESA DE TELEFON:

3 Informații utile: https://tmenglish2016.wordpress.com
tmenglish2016- teachers-cerc-metodic-

4 DOCUMENTE NORMATIVE DE SPECIALITATE ÎN VIGOARE
Structura anului şcolar OMEN nr / ; Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională – aprobată prin OM nr. 5905/2016; Regulamentul – cadru de organizare şi funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv sau bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar – aprobat prin OM nr. 4797/2017; Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi Regulamentul de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare – aprobată prin OM nr. 4203/2018. ROFUIP- OMENCS 5079/2016 – modificat și completat prin OMEN nr. 3027/2018 – modificarea și completarea art. 66 – privind atributiile catedrelor/comisiilor metodice în elaborarea ofertei CDȘ și selectarea auxiliarelor didactice și a mijloacelor de învățământ OM 4853_ _Metodologie pentru obținerea atestatului de competenta lingvistică

5 DOCUMENTE NORMATIVE DE SPECIALITATE ÎN VIGOARE
Planuri-cadru pentru gimnaziu revizuite și completate prin OMEN nr. 4221/2018 privind modificarea Anexelor 2-7 ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr /2016, privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial - integrarea precizării referitoare la studiul intensiv al unei limbi moderne, conform căreia disciplina se studiază 4 ore/săptămână astfel: 2 ore/săptămână prevăzute în trunchiul comun (TC) și 2 ore/săptămână din curriculumul la decizia școlii (CDS). Planuri -cadru de învățământ pentru liceu – Programe școlare -

6 CADRUL NORMATIV PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Metodologii ale examenelor naţionale 2019 Examenul național de evaluare națională – OMEN nr. 4813/ Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat – OMEN nr. –4829/ Candidaților, care, în clasa a VII-a/a VIII- a, au obținut premiul I, al II-lea sau al III-lea la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă, li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației Naționale, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. Examenul național de bacalaureat - OMEN nr. 4830/

7 OFERTA NAŢIONALĂ PENTRU MANUALE ȘCOLARE, AUXILIARE DIDACTICE
Catalogul manualelor școlare valabile în anul şcolar (retipăriri cls. I-V și clasele VI-XII) poate fi accesat la adresa: Manuale școlare digitale - Manuale școlare - Lista auxiliarelor didactice aprobate de MEN – (Învățământ preuniversitar) Lista mijloacelor de învățământ aprobate de MEN -

8 PRIORITĂȚI EDUCAȚIONALE
PREDAREA – ÎNVĂȚAREA – FORMAREA COMPETENȚELOR Centrarea predării pe formarea competențelor; Relaționarea formării competențelor cu evaluarea acestora; Utilizarea unui conținut științific corect; Accentuarea dimensiunii conștiente a învățării, printr-o selectare relevantă a conținutului și o proiectarea adecvată a activităților de învățare; Crearea unor contexte de învățare și elaborarea unor sarcini de lucru asociate cu exprimarea perspectivei personale și manifestarea creativității; Utilizarea elementelor de noutate (input audio – video, sarcini de lucru diversificate, atractive, atipice etc. –

9 PRIORITĂȚI EDUCAȚIONALE
EVALUAREA – EVALUAREA COMPETENȚELOR Continuă, reală, transparentă și niciodată punitivă; Proiectarea și diversificarea activităților de evaluare astfel încât să stimuleze gândirea analitică, sintetică, creativă; Elaborarea itemilor/sarcinilor de evaluare diverse, inedite, atractive, care să stimuleze participarea elevilor și răspunsul personalizat Utilizarea unor sarcini de lucru diverse, inedite, atractive, care să stimuleze participarea elevilor ( alternative-assessments-learning) Calibrarea testelor de evaluare conform nivelului lingvistic.

10 Programa școlară – clasa a VI a
Elemente de noutate – Programa: este structurată pe formarea – evaluarea competențelor; include procesele de construcție a competenței; indică tipuri de activități specifice formării acestora; relaționează subcompetențele cu norma lingvistică și conținutul adecvat; face referire la modalitatea de evaluare a competențelor; sugerează tipuri de activități de evaluare specifice fiecărei competențe/subcompetențe; stimulează exprimarea punctului de vedere și creativitatea.


Descărcați ppt "CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ"

Prezentări similare


Publicitate de la Google