Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

MAICA DOMNULUI UNEȘTE ÎN EA ÎNSĂȘI PE DUMNEZEU CU ÎNTREAGA CREAȚIE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "MAICA DOMNULUI UNEȘTE ÎN EA ÎNSĂȘI PE DUMNEZEU CU ÎNTREAGA CREAȚIE"— Transcriere de prezentare:

1 MAICA DOMNULUI UNEȘTE ÎN EA ÎNSĂȘI PE DUMNEZEU CU ÎNTREAGA CREAȚIE
Be specific and direct in the title. Use the subtitle to give the specific context of the speech. -The goal should be to capture the audience’s attention which can be done with a quote, a startling statistic, or fact. It is not necessary to include this attention getter on the slide. serilebiblice.ro

2 Unirea desăvârșită între Iisus Hristos și Maica Sa Preacurată, model de iubire între Dumnezeu și om

3 Cine este Fecioara Maria? De ce este important să-i cunoaștem viața?
O cunoaștem noi cu adevărat pe Maica Domnului? Sau știm prea puțin despre ea?

4 Care este relevanța vieții Maicii Domnului pentru viața noastră cu Dumnezeu?

5 Ce-ar fi dacă ne-am pune “imaginar” pentru câteva minute în locul Maicii Domnului?

6 Ce-ar fi dacă ? Ce ar fi dacă aţi primi onoarea de a fi unică persoană de pe pământ aleasă pentru a-i fi mama Fiului lui Dumnezeu ? Ce ar fi dacă aţi avea în pântece pe Dumnezeu cu toată dumnezeirea timp de 9 luni de zile? Ce stări de bucurie aţi trăi? Ce gânduri s-ar sui în inimile şi gândurile noastre?

7 Ce bucurie ați avea? Ce bucurie mare aţi avea având în braţe pe pruncul-Dumnezeu? Ce prunc a fost mai frumos decât Iisus? Ce prunc a fost mai dulce, mai drăgălaş, mai cuminte decât Iisus? Ce copil a fost mai ascultător de mama lui decât Iisus ? Ce copil a fost bucurie mai mare pentru mama lui decât Iisus ?

8 Ce bucurie ați avea? Ce copil a crescut atât de frumos cu mintea şi cu înţelegerea asemenea lui Iisus!? Ce bucurie mai mare poate fi decât să-l sorbi din priviri pe dulcele tău copilaș, blândul Iisus? Ce bucurie este să rămâi veşnic mama unui asemenea fiu, slăvit de lumea întreagă, slăvit de Tatăl Însuşi...?

9 Ce taine trăiește Maica Domnului în ființa Ei?
Cum arde sufletul Maicii Domnului după Fiul ei pe Care L-a crescut din prima secundă a vieţii şi-l cunoaşte întru toate cele omeneşti? Cum e trupul Maicii Domnului după ce Dumnezeu S-a sălăşluit în ea deplin 9 luni? Ce comuniune de nedespărţit s-a creat între Mama lui Dumnezeu şi Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt? Câte taine i-a descoperit Dumnezeu Mamei Sale?

10 Ce taine trăiește Maica Domnului în ființa Ei?
Cu cu ochi vede lumea cea care este pururea nedespărţita de Dumnezeire? Ce foc dumnezeiesc arde în inima Maicii Domnului? Cum e să te simţi ocrotit(a) permanent de Dumnezeu cu maximă încredere şi siguranţă? CinCine îndrăzneşte să facă ceva împotriva celei care a alăptat cu lapte pe Dumnezeu-Omul Iisus Hristos?e poate face ceva împotriva Maicii Creatorului?

11 Dumnezeu sălășluiește deplin în Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Cum e să fii în comuniune de simţire cu Dumnezeu care ştie toate? Cum e oare să ştii toate ale viitorului? Cum o fi oare să treacă prin inima ta suferinţa întregii lumi? Cum e să fii slăvita de toţi îngerii din ceruri şi să te întâlneşti cu ei ca şi cu nişte prieteni? Cum copleşeşte oare Duhul Sfânt sufletul pururea smerit al Maicii Domnului?

12 Putem trăi și noi, oamenii de rând, toate aceste bucurii ale Maicii Domnului?
Sau măcar o parte din ele?

13

14 De ce Dumnezeu S-a făcut om
De ce Dumnezeu S-a făcut om? De ce S-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria? “Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3, 16)

15 Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos nu este planul B al lui Dumnezeu
Sf. Atanasie cel Mare zicea: „Dumnezeu S-a făcut Om, ca pe om să-l facă dumnezeu“ Dumnezeu a hotărât mai înainte de facerea lumii să se întrupeze, sa să facă om, luând trup din Sfânta Fecioară Maria. Dumnezeu tot S-ar fi întrupat și dacă omul nu ar fi căzut în păcat, căci scopul era să ofere tuturor creaturilor existența fericită, îndumnezeirea.

16 Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos nu este planul B al lui Dumnezeu
„Toate au venit la existență create de Hristos, prin Hristos, întru Hristos, și pentru Hristos. Iar Hristosul de care vorbim este Hristos Cel Răstignit și Înviat, mielul sacrificat încă de la începutul lumii. Începutul este foarte important. „El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci după a Sa hotărâre şi după harul ce ne-a fost dat în Hristos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor, iar acum s-a dat pe faţă prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie.” (2 Timotei 1, 9)

17 Sf. Ap. Pavel despre faptul că Dumnezeu știa toate mai dinainte
„Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce, întru Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în ceruri, cu toată binecuvântarea duhovnicească; Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui, Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotinţă a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, cu care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său cel iubit; Întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui, pe care l-a făcut să prisosească în noi, în toată înţelepciunea şi priceperea; Făcându-ne cunoscută taina voii Sale, după buna Lui socotinţă, astfel cum hotărâse în Sine mai înainte, spre iconomia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ - toate întru El, Întru Care şi moştenire am primit, rânduiţi fiind mai înainte - după rânduiala Celui ce toate le lucrează, potrivit sfatului voii Sale, - ca să fim spre lauda slavei Sale, noi cei ce mai înainte am nădăjduit întru Hristos.” (Efeseni 1, 3-12)

18

19 Scopul creației 1 Corinteni 15, 28
“Iar când toate vor fi supuse Lui, atunci şi Fiul însuşi Se va supune Celui ce i-a supus Lui toate, CA DUMNEZEU SĂ FIE TOATE ÎN TOŢI.” Scopul creației 1 Corinteni 15, 28

20 Duhul Sfânt dăruiește oamenilor iubirea Sfintei Treimi !
“Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime.” Scopul creației Ioan 17, 22-23

21 Etapele apropierii omului de Dumnezeu De la Avraam la Fecioara Maria
Ținta: Unirea omului cu Dumnezeu în Iisus Hristos prin Sfânta Fecioară Maria

22 Etapele apropierii omului de Dumnezeu
Dumnezeu face pe om bărbat și femeie și îi așează în grădina raiului pe pământ. Adam și Eva cad în păcat și cunosc moartea. Dumnezeu le promite un răscumpărător. Adam și Eva se înmulțesc și au copii mulți. Timpul trece, și fii lor, oamenii, uită din ce în ce mai mult de Dumnezeu și păcătuiesc. Urmează potopul lui Noe ca pedeapsă pentru multa fărădelege de pe pământ. Noe și familia sa se salvează prin arcă și după uscarea pământului încep o nouă viață a oamenilor pe pământ.

23 Etapele apropierii omului de Dumnezeu
Dumnezeu cheamă pe Avram în pământul Canaan pentru a ridica din el un popor mare. Urmează apoi Isaac, apoi Iacov și cei 12 fii ai lui, din care Dumnezeu va ridica poporul Său ales: Israel. Aleșii lui Dumnezeu ridică jertfelnice (altare) acolo unde Dumnezeu li s-a arătat. Început al sfințiri pământului, al sălășluirii slavei lui Dumnezeu printre oameni. Iosif vândut în Egipt de frații săi. Tot Israelul ajunge să trăiască în sclavie în Egipt.

24 Etapele apropierii omului de Dumnezeu
Dumnezeu alege pe Moise pentru a scoate tot Israelul din sclavia egipteană. Dumnezeu i se arată lui Moise în Horeb la rugul aprins. Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug şi a zis: "Moise! Moise!". Şi el a răspuns: "Iată-mă, Doamne!" Şi Domnul a zis: "Nu te apropia aici! Ci scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!" (Ieșirea 3, 4-5) Dumnezeu face pe Moise dumnezeu înaintea lui Faraon. Ieșirea poporului Israel din Egipt. Trecerea prin Marea Roși. Pelerinajul prin pustie.

25 Etapele apropierii omului de Dumnezeu
Dumnezeu alege pe Moise pentru a scoate tot Israelul din sclavia egipteană. Dumnezeu i se arată lui Moise în Horeb la rugul aprins. Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug şi a zis: "Moise! Moise!". Şi el a răspuns: "Iată-mă, Doamne!" Şi Domnul a zis: "Nu te apropia aici! Ci scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!" (Ieșirea 3, 4-5) Dumnezeu face pe Moise dumnezeu înaintea lui Faraon. Cele 10 plăgi. Mielul pascal. Sfințirea celor întâi-născuți ai lui Israel.

26 Etapele apropierii omului de Dumnezeu
Ieșirea poporului Israel din Egipt. Trecerea prin Marea Roșie. Mana din pustie. Apa din piatră. Norul ce-i acoperea ziua și stâlpui de foc ce-i acoperea noaptea. Dumnezeu se arată înaintea poporului lui Israel pe muntele Sinai, vorbind doar cu Moise, în mai multe ocazii. Moise îi face cort (prima biserică) lui Dumnezeu în tabăra Israelului. “Din acestea să-Mi faci locaş sfânt şi voi locui în mijlocul lor.” (Ieșire 25, 8). Sfințirea veșmintelor. Sfințirea preoților. Sfințirea cortului. Dumnezeu își arată slava Sa asupra acestui cort.

27 Etapele apropierii omului de Dumnezeu
Zidirea primului templu de către Solomon lui Dumnezeu în țara făgăduinței. Dumnezeu devin vecin cu casele persoanelor din poporul Său. Slava lui Dumnezeu se sălășluiește în acest templu. Dărâmarea templului. Urmează apoi zidirea celui de-al doilea templu al lui Zorobabel. Întruparea lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu se sălășluiește peste Fecioara Maria.

28 Prezența Domnului tot crește și crește vizibil în mijlocul oamenilor Jertfelnic (altar), oriunde se arăta Dumnezeu – > În nor pe Muntele Sinai – > Cortul mărturiei în tabără – > Templul lui Solomon în Canaan, țara făgăduinței – > În pântecele Fecioarei Maria (adevăratul templu) – > Iisus Hristos – > Pâine și vin (Trup și Sânge) în omul botezat Jertfelnic – Munte – Cort – Templu – Fecioara Maria – Iisus Hristos - Om

29 „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.” (Ioan 1:14)

30 Jertfelnic – Munte – Cort – Templu – Fecioara Maria – Iisus Hristos – Om
Prin genealogia Sf. Matei, Duhul Sfânt vrea să ne sugereze cum Dumnezeu a vrut să intre în familia noastră, să ne fie intim. Pentru că știe că atât de căzuți suntem, încât numai pe cei dragi ai noștri îi mai iubim, numai pe cei din familia noastră, numai pe cei de un sânge cu noi. Iisus Hristos se face de un sânge cu noi, același sânge care curge din Adam în toate neamurile umanității până la sfârșit când ultimul om se va naște. Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul nostru și să-L iubim ca pe unul din cei dragi ai noștri, ca pe mama, ca pe tata, sau așa cum ne iubim propriul copil… De ce? Pentru că Domnul știe că doar iubindu-L pe El și alipindu-ne inima de El vom fi bucuroși și fericiți, și vom răspândi iubire în jurul nostru, și toți se vor împărtăși din bucuria noastră. Dumnezeu a vrut să ajungă treptat treptat în inimile noastre pe traseul VT – NT.

31 Cel Neîmpărtășit S-a făcut împărtășibil, Cel Nevăzut S-a făcut văzut

32 Consecințele Întrupării Domnului din Sfânta Fecioară Maria

33 Consecințele întrupării
Iisus Hristos, omul născut din Fecioara Maria este Dumnezeu și i se cuvine închinare ca lui Dumnezeu. Firea omenească și firea dumnezeiască sunt amândouă reale și unite într- o singură Persoană, cea a Fiului lui Dumnezeu. Comunicarea însușirilor de la o fire la alta, fără să se confunde. Îndumnezeirea firii umane. FECIOARA MARIA ESTE CU ADEVĂRAT NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU În Iisus Hristos există două voințe și două lucrări.

34 Iisus Hristos este pomul vieții crescut din gradina raiului, adică din Maica Domnului

35 Maica Domnului este dorirea tuturor făpturilor văzute și nevăzute

36 Maica Domnului este locul tuturor harurilor

37 Maica Domnului este pisc și desăvârșire a tot ce-i sfânt

38 Maica Domnului conlucrează permanent le vestirea Evangheliei

39 Maica Domnului: izvor asemenea Fiului Ei, al tuturor darurilor lui Dumnezeu

40 Nimeni nu poate să vina la Iisus Hristos decât prin Mama Lui

41 Nimeni nu ajunge la sfințenie fără conlucrarea Maicii Domnului

42 Maica Domnului este organizatoarea generoasă a banchetului desfătării dumnezeieşti şi îndumnezeitoare

43 Maica Domnului unește în Ea Însăși pe Dumnezeu cu întreaga Creație, ca una care este unită desăvârșit cu El


Descărcați ppt "MAICA DOMNULUI UNEȘTE ÎN EA ÎNSĂȘI PE DUMNEZEU CU ÎNTREAGA CREAȚIE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google