Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea"— Transcriere de prezentare:

1 Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea
Studiul 17 Cele trei solii îngereşti

2 Cele trei solii îngereşti
De memorizat: „Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească

3 Cele trei solii îngereşti
De memorizat: locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod." Apoc. 14,6.

4 Cele trei solii îngereşti
A. Prima solie Îngerească

5 Ce proclamă solia primului înger? Apoc. 14:7
El zicea cu glas tare: ,,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui;

6 Ce proclamă solia primului înger? Apoc. 14:7
şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

7 Ce înseamnă a ne teme de Domnul? Is. 8:12.13
,,Nu numiţi uneltire tot ce numeşte poporul acesta uneltire; şi nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi!

8 Ce înseamnă a ne teme de Domnul? Is. 8:12.13
Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi.”

9 Ce înseamnă a ne teme de Domnul? Iov 28:28
Apoi a zis omului: “Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”

10 La ce judecată face aluzie îngerul că a sosit? Dan. 7:9-10
Mă uitam la aceste lucruri, până când s'au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos.

11 La ce judecată face aluzie îngerul că a sosit? Dan. 7:9-10
Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc,

12 La ce judecată face aluzie îngerul că a sosit? Dan. 7:9-10
şi roatele Lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau,

13 La ce judecată face aluzie îngerul că a sosit? Dan. 7:9-10
şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S'a ţinut judecata şi s'au deschis cărţile.

14 Ce să facă sufletele sincere, dornice de mântuire? Ps. 95:3-7
Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai pesus de toţi dumnezeii. El ţine în mână adâncimile pământului,

15 Ce să facă sufletele sincere, dornice de mântuire? Ps. 95:3-7
şi vârfurile munţilor sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmi uscatul:

16 Ce să facă sufletele sincere, dornice de mântuire? Ps. 95:3-7
veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! Căci El este Dumnezeul nostru,

17 Ce să facă sufletele sincere, dornice de mântuire? Ps. 95:3-7
şi noi suntem poporul păşunei Lui, turma, pe care o povăţuieşte mâna Lui... O! de aţi asculta azi glasul Lui!

18 Cele trei solii îngereşti
B. A doua solie Îngerească

19 Ce proclamă cea de a doua solie îngerească? Apoc. 14:8
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!

20 Solia vorbeşte despre o cădere totală, generală? Răspuns:
Nu. Spiritul Profetic şi o parte a comentatorilor văd în repetarea succesivă a verbului o cădere figurativă progresivă şi cumulativă.

21 Cele trei solii îngereşti
A treia solie Îngerească

22 Ce solie proclamă îngerul al treilea? Apoc. 14:9-12
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei

23 Ce solie proclamă îngerul al treilea? Apoc. 14:9-12
pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui;

24 Ce solie proclamă îngerul al treilea? Apoc. 14:9-12
şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor.

25 Ce solie proclamă îngerul al treilea? Apoc. 14:9-12
Şi nici ziua, nici noaptea n'au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!

26 Ce solie proclamă îngerul al treilea? Apoc. 14:9-12
Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.

27 Care este semnul de recunoaştere al poporului Lui Dumnezeu. Ezech
Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentruca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.

28 Care este semnul de recunoaştere al poporului Lui Dumnezeu. Ezech
Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!

29 Ce ştim despre purtarea efectivă a sigiliilor? Răspuns:
„încă nimeni nu a luat semnul fiarei. Timpul încercării încă nu a sosit. Mai sunt creştini sinceri în fiecare biserică.

30 Ce ştim despre purtarea efectivă a sigiliilor? Răspuns:
Dumnezeu nu judecă pe nici un om înainte de a-i descoperi adevărul, lumina necesară să-şi vadă datoria ce decurge din porunca a patra."

31


Descărcați ppt "Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea"

Prezentări similare


Publicitate de la Google