Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Problema Descrierea problemei

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Problema Descrierea problemei"— Transcriere de prezentare:

1 Problema Descrierea problemei
„Străzile secundare neasfaltate din comuna Mircești” În comuna Mircești, Județul Iași, o problemă majoră o constitue străzile secundare neasfaltate. Considerăm că, această problemă este una foarte importantă pentru cetățenii localității, aceștia fiind nemulțumiți de felul în care trebuie să circule pe stăzile secundare pentru a ajunge la locul dorit.   După ploi sau zăpezi se acumulează noroi, se formează gropi care îngreunează circulația și se pot produce accidente. În prezent există o politică publică în desfășurare: “Modernizare drumuri de interes local în comuna Mircești, Județul Iași” care face referire la modernizarea prin asfaltare a drumurilor secundare. Instituțiile care au atribuții în acest domeniu sunt: Primăria Comunei Mircești și Consiliul local al comunei Mircești.

2 Drumuri din comuna Mircești
P1 Drumuri din comuna Mircești

3 P1 Interviu cu domnul primar al Comunei Mircești

4 Soluții posibile analizate
2. Programul Național de Dezvolatre Locală Avantaje: - sunt nerambursabile; - ușor de accesat; - prelungirea duratei; investiției; Dezavantaje: - buget limitat; cofinanțare; dificultăți in procesul de achiziție Soluții posibile analizate 1. Fonduri Europene Avantaje: - pot acoperi până la 100% din valoare proiectului; - nu au dobândă; - sunt nerambursabile. Dezavantaje: - greu de accesat; - birocrație; - risc de pierdere a finanțării. 3. Credite bancare Avantaje: - soluție sigură; - ușor de accesat. Dezavantaje: - au dobandă; - sumă limitată.

5 Politica publică propusă
Asfaltarea străzilor secundare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Acesta este un program multianual prin care se pot accesa fonduri alocate bugetelor locale de la bugetul de stat destinat dezvoltării localităților. Noi am ales această soluție deoarece: programul este ușor de accesat; -aplicat în multe localități; - prelungirea duratei investiției; - finanțare rapidă.

6 Declarația de constituționalitate
P4 Declarația de constituționalitate Politica publică propusă de clasa noastră respectă: - principiul egalității de drepturi a cetățenilor – Titlul II, Capitolul 1, articolul 16; - principiul nerectroactivității – Titlul II, Capitolul 1, articolul 15; - drepturile și libertățile fundamentale – Titlul II, Capitolul 2, articolul 31 - prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților – Titlul II, Capitolul 3, articolul 57; - prevederile privind tratatele internaționale, normele Uniunii Europene

7 P4 Scrisoarea oficială ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIRCEȘTI  HOTĂRÂRE NR 45 Din privind aprobarea obiectivului de investiție: ”Modernizare drumuri în comuna Mircești” pentru execuția lucrărilor de reabilitare și asfaltare străzi secundare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Scrisoarea oficială  Consiliul Local al cumunei Mircești, județul Iași Având în vedere: - Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre al clasei a VII-a - Raportul Comisiile de specialitate ale Consililului Local Mircești - Opurtunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Având în vedere în temeiurile juridice, respectivele prevederi: -art. 44 din legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale actualizată; -legea nr. 52/2003 (R), privind transparența decizională în administrația publică; -art. 45 din legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare; -art. 43 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

8 Președinte de sedintă Constrasemnează,
-art. 5, art. 6 și art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală , aprobate prin Ordinul MDRAP nr 1851/2013 cu modificări. Hotărăște Art. 1 Se aprobă necesitatea, oportunitate si implementarea proiectul “Modernizare drumuri în Comuna Mircești” pentru execuția lucrărilor de reabilitare și asfaltare străzi secundare în comuna Mircești prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Art. 2 Se aprobă suportarea cheltuielior neeligibile așa cum apar acestea in bugetul aprobat al Proiectului. Art. 3 Primarul comunei Mircești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art. 4 Secretarul comunei Mircești comunică prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate. Președinte de sedintă Constrasemnează, Secretar, Data:

9 P5 Planul de Acțiune Atragerea cetățenilor din comună;
Sprijinul membrilor Consiliului Local. Modalități: Organizarea unor activități civice la nivel local; Informare prin rețelele de socializare; Realizarea unei petiții; Memoriu către Primăria și Consiliul Local Mircești; Scrisoarea oficială  Către Primăria Comunei Mircești, Consiliul Local al Comunei Mircești, Subsemnații, elevii clasei a 7-a de la Scoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Mircești, în baza dreptului de petiționare prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile O.G nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm o propunere de rezolvare a problemei străzilor secundare din comuna Mircești prin accesarea de fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și al documentării realizate de noi prin consultarea mass-mediei, reprezentanților instituțiilor publice abilitate și a cetățenilor.

10 P5 În comuna Mircești, județul Iași, o problemă majoră o constituie drumurile neasfaltate ale acestei localități. Considerăm că această problemă este una foarte importantă pentru cetățenii localității, aceștia fiind nemulțumiți de felul în care trebuie să circule pe străzile secundare. Unele din ele nu sunt acoperite nici măcar cu piatră, iar pe acestea nu poți circula fără a te murdări. Situația se agravează în momentul în care plouă, întrucât se formează noroi, bălți și apar inundații datorită lipsei rigolelor de scurgere a apei. Mai mult decât atât, pe aceste drumuri secundare sunt gropi care pot deteriora mijloacele de transport. Prin urmare, este de dorit rezolvarea acestei probleme prin asfaltarea străzilor cu ajutorul fondurilor obținute prin accesarea Programul Național de Dezvoltare Locală. În această acțiune suntem sustinuți de către cetățenii din comună și membrii ai Consiliului Local. Rezolvarea acestei probleme va duce la creșterea gradului de civilizație și va reprezenta încă un pas în drumul comunei spre atingerea standardelor europene.

11 P5 Sperăm ca prin intermediul acestui proiect, problema enunțată mai sus să fie rezolvată cât mai curând. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de


Descărcați ppt "Problema Descrierea problemei"

Prezentări similare


Publicitate de la Google