Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Activitatea financiar-economică și sistemul de management al IÎPT în procesul de tranziție la regimul de autogestiune financiar-economică Daniela Pojar.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Activitatea financiar-economică și sistemul de management al IÎPT în procesul de tranziție la regimul de autogestiune financiar-economică Daniela Pojar."— Transcriere de prezentare:

1 Activitatea financiar-economică și sistemul de management al IÎPT în procesul de tranziție la regimul de autogestiune financiar-economică Daniela Pojar Șef Direcția managementul resurselor UTM

2 Autogestiune financiar-economică
Preliminarii Autogestiune financiar-economică Autogestiune(auto+gestiune)=gesti- une proprie a unei instituții. Gestiunea financiar-economică se axează pe aplicarea principiilor manageriale de luare a deciziilor în vederea utilizării eficiente a resurselor. Resursele unei instituții se concretizează în potențialul material, financiar, uman și informațional de care aceasta dispune la un anumit moment.

3 Autogestiunea financiar-economică
Planificare și prognozare Tipuri și forme ale planurilor și prognozelor financiare: planul de dezvoltare strategică, planul operațional, devizul (bugetul de venituri și cheltuieli) Implementare (metode și instrumente) Totalitatea regelmentărilor în domeniu; Identificarea surselor de venituri Evaluare și analiză Intern (Consiliu de administrație; Auditul intern) Extern (Beneficiarii serviciilor educaționale; Auditul extern; Organe de control)

4 Autonomie financiară VET
Autonomia financiară a instituțiilor de învățământ profesional tehnic se materializează în dreptul acestora de a obţine şi utiliza, în condiţiile legii, venituri proprii, provenite din taxele achitate de persoane fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională pe bază de contract, inclusiv de a deține conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor şi pot desfășura activităţi economice, în conformitate cu actele normative.

5 Cadru legal - VET Codul Educației a RM Art. 145 (4) Instituţiile de învăţământ profesional tehnic, de învăţământ superior şi de formare continuă pot obţine şi utiliza, în condiţiile legii, venituri proprii, provenite din taxele achitate de persoane fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfec­ţio­nare şi recalificare profesională pe bază de contract. (5) Instituţiile de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică şi pot desfăşura activităţi economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6 Cadru legal - VET HG nr din instituţiilor publice de învăţământ profesional tehnic Pct. 12: Instituțiile de învăţămînt profesional tehnic funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, dețin conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor şi pot desfășura activităţi economice, în conformitate cu actele normative. Pct. 121 Sursele de finanțare a activităţii instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic sunt:    a) alocațiile din bugetul de stat conform comenzii de stat aprobate de către Guvern;     b) taxele de studii achitate de către persoanele fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională, pe bază de contract; c)veniturile obținute din activitatea de întreprinzător;     d) alte surse legal constituite.

7 Modalitățile de finanțarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic
Finanţare-standard Destinația finanțării Cost standard per elev şi coeficient de ajustare Categoriile de cheltuieli Cheltuielile salariale, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora; cheltuieli cu pregătirea profesională; cheltuieli cu bunuri și servicii pentru asigurarea procesului de instruire. Modalitatea de calcul Costul mediu de instruire derivă din costurile aferente procesului de instruire şi finanţarea existentă pentru domeniul de ÎPT. Metoda determinării costului mediu de instruire are la bază principiul de calculare a costului bazat pe activitate.  Costul mediu de instruire se determină anual pentru fiecare nivel de instruire prin aplicarea coeficienţilor de programe în vigoare şi limita resurselor bugetare disponibile. Finanţare compensatorie Pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale Cheltuieli pentru acoperirea necesităților acestei categorii de elevi Se determina reieșind din numărul de elevi cu cerințe educaționale speciale. Pentru instituţiile publice cu cerinţe educaţionale speciale, se stabileşte alocarea mijloacelor financiare suplimentare per elev în proporţie de 40% din bugetul calculat conform formulei de determinare a volumului alocațiilor de la bugetul de stat. Finanţare complementară Pentru modernizarea bazei materiale şi didactice, pentru subvenţionarea alimentaţiei, pentru cazare Investiții, reparații capitale, consolidări; cheltuieli cu bursele, alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, care nu fac parte din finanțarea standard Nivelul fondurilor pentru finanțarea complementară se stabilește (in mod teoretic) în baza următoarelor elemente: devize de cheltuieli și note de fundamentare întocmite de managerii instituțiilor de învățământ profesional tehnic în funcție de condițiile concrete ale fiecărei instituții; indicatori de nivel/ consum înscriși în actele normative referitoare la diferitele cheltuieli: burse, alocațiile pentru alimentație; numărul de beneficiari. Finanţare prin concurs pe bază de proiecte Pentru dezvoltarea instituției Cheltuielile pentru dezvoltarea instituției conform indicatorilor de performanță și bugetului aferent acestora, aprobați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea limitei alocațiilor bugetare planificate în acest scop. Se aplică pe un termen determinat prin decizia fondatorului pentru favorizarea unor programe de instruire care în urma analizelor efectuate de către fondator sunt prioritare pentru piaţa forţei de muncă

8 „Autonomia financiară” VET – modul de realizare
Elemente distinctive ale Instituţiei de învăţământ profesional tehnic: act de înființare - ordin al fondatorului/orice alt act emis în acest sens și care respectă prevederile legislației în vigoare; Statut propriu, aprobat de Consiliul Profesoral, avizat de fondator și înregistrat la Ministerul Justiției. Statutul reprezintă actul care stabileşte misiunea, principiile de funcționare, obiectivele, structura şi organizarea instituției de învățământ profesional tehnic; patrimoniu, în proprietate sau prin administrare/gestiune operativă; cod fiscal; cont unic în Trezorerie; ștampilă cu stema de stat și cu denumirile corecte ale fondatorului și instituției . Uiversitatea Tehnică a Moldovei

9 „Autonomia financiară” VET – modul de realizare
Instituţiile de învăţământ profesional tehnic: elaborează şi prezintă propuneri de buget aferente comenzii de stat pentru formarea profesională, conform termenelor şi cerinţelor stabilite de autoritățile bugetare (fondatoare); îşi asumă angajamente contractuale şi efectuează cheltuieli în limitele bugetului aprobat şi în scopurile strict legate de activitatea acestora; îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor transmise la adresa autorității bugetare (fondatoare). Uiversitatea Tehnică a Moldovei

10 Indicatori ai autonomiei financiare- I
Modul de realizare Comentarii Durata ciclului de finanțare și Tipul alocațiilor din Bugetul de Stat Volumul alocațiilor de la bugetul de stat se  calculează şi se comunică instituţiei la elaborarea proiectului de buget anual, dar se revizuieşte la repartizare în conformitate cu numărul real de elevi în instituţie. MECC, după totalizarea datelor pentru toate instituţiile de învățământ profesional tehnic, va stabili costul mediu de instruire pentru anul respectiv. Costul mediu de instruire a fost determinat plecând de la alocarea financiară generală (cheltuieli istorice) și nu de la nevoile reale de finanțare. În costul mediu de instruire sunt incluse și cheltuieli cu retribuirea muncii, iar în situația în care sunt majorări salariale, există riscul subfinanțării. Gestionarea mijloacelor financiare Directorul instituției este împuternicit cu dreptul de a efectua cheltuieli în limita bugetului aprobat de către Consiliul de administrare al instituției; Prin conturi trezoreriale; Soldul nu este tranzitoriu Dreptul de a deține conturi de decontare nu se regăsește în regulamentele-cadru de funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar non-terțiar, precum și a centrelor de excelență.  Nu există prevederi legale referitor la posibilitatea păstrării surplusului financiar. Conform pct din Ordinul nr. 840 din pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar „Directorul instituţiei de învățământ gestionează mijloacele financiare bugetare/extrabugetare alocate, în conformitate cu bugetul instituției de învățământ aprobat anual, gestionează balanţa independentă şi are deschise la bancă conturi de decontare şi alte conturi, inclusiv valutare”.

11 Indicatori ai autonomiei financiare- II
Modul de realizare Comentarii Gestionarea patrimoniului, dezvoltarea, fortificarea şi dotarea Instituţiei Fondurile fixe şi circulante sunt proprietate de stat şi se atribuie IÎ cu drept de gestiune operativă. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale se realizează din contul mijloacelor bugetare şi al mijloacelor extrabugetare ale IÎ. Baza tehnico-materială poate fi completată de ministere, agenţi economici, autorităţile publice locale, care au dreptul să transmită IÎ utilaje, aparate, mijloace de transport, spaţii locative, terenuri etc. cu titlu de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor şi pentru alte servicii. Locațiunea și arenda doar cu acordul ME. Locațiunea imobilelor este posibilă doar cu aprobarea Fondatorului. Chiria și arenda terenurilor se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 91 din pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului. Dreptul de a stabili taxe pentru diverse categorii de venituri Taxele sunt stabilite conform Catalogului tarifelor aprobate de către MECC; Evidenţa executării de casă de pentru fiecare categorie de venit se efectuează prin conturile trezoreriale ale instituţiilor, deschise în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.  ModificărialeHG nr. 872 din prin oferirea de prerogative Consiliului de Administrație și Consiliului Profesoral de a stabili și modifica cuantumul taxelor de studii. Planul de conturi contabile în sectorul corporativ Contabilitatea de angajamente evidența de casă a veniturilor.

12 Indicatori ai autonomiei financiare- III
Modul de realizare Comentarii Salarizarea personalului Se realizează conform HG nr din , care incumbă obligația în sarcina Consiliului de administrație de a aproba reglementările interne privind motivarea salariaților și privind salarizarea pentru condiții specifice de muncă; Statele-tip, schema de încadrare și lista de tarifiere se avizează și se aprobă de către Consiliul de administrație. Nu există limite de cheltuieli de personal, ci doar norme de personal recomandate. Instituția (Consiliul de administrație) își aprobă statele-tip. Există libertate, în sensul acordării organelor de conducere a instituțiilor de învățământ profesioanl tehnic prerogativelor de a decide asupra sistemului de motivare a performanței și de a salariza activitatea personalului în condiții speciale de muncă. Dreptul de a înființa persoane juridice Instituția publică poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice de drept public, societăți cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni. Instituția publică poate constitui societăți cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni împreună cu persoane juridice de drept privat în condițiile legislației privind parteneriatul public-privat. Prerogativa este valabilă începând cu 1 martie 2019, în urma publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.   din  a Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative nr. 133 din

13 Costul per-capita - avantaje
Finanțarea depinde de numărul de elevi care își fac studiile în cadrul instituției, iar statul nu alocă bani în plus pentru elevi inexistenți, astfel nu este prejudiciat bugetul de stat, deoarece Finanțarea în bază de cost per elev reprezintă un indicator de referință pentru orientarea fiecărei instituții de învățământ profesional tehnic în fundamentarea necesarului de fonduri ; Managerii instituțiilor își planifică în mod real cheltuielile, nu reieșind din suma care ar urma să o primească de la bugetul de stat și pe care trebuie să o valorifice până la sfârșitul anului financiar, ci reieșind din necesitățile reale de instruire pentru numărul respectiv de elevi; Ținând cont de faptul că indicatorul principal este numărul de elevi și de principiul „resursa financiară urmează elevul”, instituțiile trebuie să devină atractive pentru potențialii beneficiari ai serviciilor. Acest aspect nu are decât un impact pozitiv asupra creșterii calității studiilor și serviciilor oferite de către instituții. Finanțarea în bază de cost per elev este conformă principiului transparenței în alocarea fondurilor din bugetul de stat.

14 Costul per-capita: provocări și dileme
Din discuțiile cu managerii instituțiilor de învățământ profesional tehnic am constatat că finanțarea în bază de cost per elev nu acoperă cheltuielile și nevoile reale ale instituții. Considerăm că acest fapt se datorează următorilor factori: Valoarea insuficientă a costului mediu de instruire; Anumiți coeficienți în formula de calcul a volumului finanțării de la bugetul de stat nu țin cont de specificul fiecărei instituții; Evoluția demografică negativă în ceea ce privește potențialii elevi, influențată de de descreșterea principalilor indicatori demografici, precum rata natalității și migrația externă a populației, conform datelor Biroului Național de Statistică; Costul mediu de instruire are la bază cheltuielile istorice, care nu corespundeau realității și nu acopereau nici la momentul respectiv necesitățile instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

15 Uiversitatea Tehnică a Moldovei
Costul per-capita Este important să evidențiem faptul că finanțarea în bază de cost per elev este un indicator esențial al modului de funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic în condiții de autogestiune financiar-economică. Uiversitatea Tehnică a Moldovei

16 Creșterea veniturilor: soluții
Identificarea activităților generatoare de venituri! Cadru legal favorabil: HG nr. 872 din cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate MECC. 2. Art Codul civil al RM: Instituția publică este în drept să desfășoare activitatea neinterzisă de lege, care ține de realizarea scopurilor prevăzute de lege sau statut. Totodată, pentru desfășurarea activității de întreprinzător care nu rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut, instituția publică poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice de drept public, societăți cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni. Instituția publică poate constitui societăți cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni împreună cu persoane juridice de drept privat în condițiile legislației privind parteneriatul public-privat. În aceste condiții, activitatea de întreprinzător a instituțiilor de învățământ profesional tehnic poate deveni o sursă importantă de venituri suplimentare, precum și să contribuie la dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilorlor. Uiversitatea Tehnică a Moldovei

17 Managementul instituțiilor de învățământ profesional tehnic
Managementul instituțiilor este realizat de către: Personalul de conducere: director, directorii-adjuncți și șefii de secție. Funcția de director se ocupă prin concurs pe un termen de 5 ani, una şi aceeaşi persoană avănd dreptul la cel mult două mandate consecutive, conform regulamentului aprobat de MECC.  Organele colective de conducere: Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, Consiliul metodico-științific și Cobnsiliul de Etică. Structuri de autoguvernare a elevilor: Consiliul elevilor - un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni importante, în strînsă legătură cu echipa managerială, profesori şi părinţi.

18 Managementul instituțiilor de învățământ profesional tehnic
Consiliul Profesoral Atribuții ce țin de procesul de instruire aprobă strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice; coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din instituție şi determină acţiunile pentru perfecţionarea acestei activităţi; analizează periodic realizarea planurilor de activitate şi rezultatele activităţii educaţionale ale instituției; evaluează activitatea didactică privind nivelul asigurării didactice a procesului educațional, rezultatele evaluării activității profesorilor şi maiștrilor-instructori, precum și cunoștințele, abilitățile şi competențele elevilor etc. Responsabilități ce țin de gestionarea resurselor financiare Nu este cazul Responsabilități ce țin de gestionarea resurselor umane contribuie la generalizarea şi promovarea experienței personalului didactic în scopul îmbunătățirii procesului de predare; examinează cererile cadrelor didactice privind formarea profesională continuă prin cursuri și stagii de formare, inclusiv studii de masterat și doctorat. Comentariu Acest organ de conducere nu are responsabilități exprese în domeniul gestionării resurselor financiare, dar este responsabil de elaborarea Planului de dezvoltare strategică a instituției, precum și de elaborarea actelor fundementale ale instituției (Statut, Regulament intern), astfel este organul care stabilește regulile de gestionare a resurselor financiare ale instituției. Totodată, fiind responsabil de aprobarea Planului anual de activitate a instituției, considerăm că este responsabil de monitorizarea gestionării resurselor financiare ale instituției.

19 Managementul instituțiilor de învățământ profesional tehnic
Consiliul de Administrație Atribuții ce țin de procesul de instruire aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali; aprobă termenele de desfășurare a sesiunii și de lichidare a restanţelor; aprobă contractul cu taxă de studii pentru întregul ciclu de studii; monitorizează și evaluează periodic parcurgerea materiei de studii Responsabili tăți ce țin de gestionarea resurselor financiare aprobă anual bugetul instituției de învățământ; aprobă strategia de realizare și gestionare a veniturilor proprii, inclusiv a activităților de antreprenoriat, conform legislației; examinează și aprobă raportul semestrial cu privire la activitatea economico-financiară a instituției și îl prezintă fondatorului; examinează și coordonează propunerile de buget aferente comenzii de stat. Responsabili tăți ce țin de gestionarea resurselor umane aprobă schema de încadrare, în conformitate cu Statele-tip ale instituției de învățământ; aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instituției de învățământ; avizează fișele de post ale personalului instituției de învățământ; avizează proiectele statelor-tip de personal în limitele resursele financiare disponibile; examinează și aprobă lista de tarifiere, în conformitate cu legislația; monitorizează respectarea legislației de către personalul Instituției, inclusiv de elevi şi propune, după caz, sancţiuni, conform legislaţiei; Comentariu Gestionează activitatea operațională a instituției, este responsabil de aprobarea tuturor aspectelor ce țin de activitatea economico-financiară, precum și de dezvoltarea resurselor umane. Asigură aplicarea prevederilor cadrului normativ. Atribuțiile conferite Consiliului de administrație marchează și evidențiază principiile de funcționare în condiții de auogestiune financiar-economică.

20 Managementul instituțiilor de învățământ profesional tehnic
Consiliul metodico-științific Atribuții ce țin de procesul de instruire elaborează strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul instituţiei; organizează şi monitorizează activitatea metodică în cadrul instituţiei; analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în instituţia de învățământ; aprobă lucrări metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice, în conformitate cu curricula la specialitate/unitatea de curs, utilizate în procesul de formare profesională de nivelul patru și cinci ISCED.     Responsabilități ce țin de gestionarea resurselor financiare Nu este cazul Responsabilități ce țin de gestionarea resurselor umane Comentariu În cazul instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar este institutiă Comisia metodică, în cadrul căreia se întrunesc cadrele didactice de aceeași specialitate sau de specialităţi înrudite.

21 Managementul instituțiilor de învățământ profesional tehnic
Consiliul de Etică Atribuții ce țin de procesul de instruire Nu este cazul Responsabilități ce țin de gestionarea resurselor financiare Nu este cazul Responsabilități ce țin de gestionarea resurselor umane Monitorizarea respectării standardelor și regulilor de conduită pentru personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din învățământul profesional tehnic Comentariu Activitatea este reglementată prin Ordinul ME nr din pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didactic, care stabilește obligaţiile cadrelor didactice şi de conducere din învăţământul profesional tehnic în raport cu elevii, părinţii şi angajaţii instituţiilor respective. Nerespectarea de către cadrele didactice sau cadrele de conducere din învățământul general profesional tehnic a prevederilor Codului de etică a cadrului didactic constituie o încălcare gravă a disciplinei de muncă şi a statutului instituţiei de învățământ şi se sancţionează în conformitate cu prevederile acestuia.

22 Managementul instituțiilor de învățământ profesional tehnic
Consiliul profesoral Consiliul elevilor Consiliul de administrație Director Directori adjuncți Șefi de secție Consiliul metodico-științific Consiliul de etică

23 Road Map - Foia de parcurs
Obiectivul 1: Clarificarea conceptului de autogestiune financiar- economică a instituțiilor de învățământ professional tehnic. Acțiuni: Descrierea modului de activitate în condiţii de autogestiune a instituţiilor de învățământ profesional tehnic, principiile de gestionare şi monitorizare a surselor financiare şi patrimoniului, evidenţa contabilă şi raportarea acestora. Organizarea sesiunilor tematice de instruire în vederea familiarizării cu noile condiții de funcționare. Responsabil: Ministerul Finanțelor Comentarii: Este important de a explica modul de funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic în condiții de autogestiune financiar economică, de a stabili regulile și limitele care trebuiesc respectate și prezentarea drepturilor de care beneficiază instituțiile de învățământ professional tehnic, precum și de a clarifica aspectele referitoare la deschiderea conturilor bancare pentru încasarea altor venituri decât cele din comanda de stat.

24 Road Map - Foia de parcurs
Obiectivul 2: Definirea și introducerea în uz a conceptului de responsabilitatea publică a instituțiilor de îmvățământ profesional tehnic Acțiuni: Dezvoltarea principiului director al autonomiei financiare în condiţii de autogestiune și anume a principiului de responsabilitate publică pentru calitatea întregii activităţi de instruire, formare profesională şi de prestare a serviciilor pe care le desfăşoară instituția de învățământ professional tehnic cu gestionarea eficientă a mijloacelor băneşti şi a patrimoniului statului. Organizarea instruirilor privind detalierea modului de funcționare a Consiliului de administrație, cu posibilitatea instruirii inclusiv a membrilor acestor Consilii în vederea educării și edificării culturii organizaționale (organizarea de cursuri în domeniul managementului strategic, managementului rsicului, gândirii critice și managementul proiectelor). Responsabil: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, părțile interesate Comentarii: Responsabilitatea publică obligă orice Instituție: a) să respecte legislaţia în vigoare, propriile reglementări și politicile naționale în domeniul învățământului profesional tehnic; b) să aplice și să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea și evaluarea calității în învățământul profesional tehnic; c) să asigure eficiența managerială, eficiența şi eficacitatea utilizării resurselor; d) să asigure transparența tuturor deciziilor și activităților sale, conform legislației în vigoare; e) să respecte drepturile și și libertățile personalului didactic și nedidactic, precum și drepturile și libertățile elevilorlor

25 Road Map - Foia de parcurs
Obiectivul 3: Clarificarea modului de întocmire a Bugetului de venituri și cheltuieli a instituției de învățământ professional tehnic Acțiuni: Elaboarea unui Ghid sau a unei Metodologii de întocmire a BVC, cu clarificarea următoarelor aspecte: Bugetul Instituţiei la capitolul venituri şi cheltuieli se elaborează anual, cu respectarea obligatorie a echilibrului bugetar. Bugetul anual al Instituţiei se constituie din veniturile planificate pentru anul în curs şi soldurile mijloacelor băneşti existente la finele anului financiar precedent. Responsabil: Ministerul Finanțelor Comentarii: Scopul întocmirii unui buget de venituri și cheltuieli rezidă în a estima, de o manieră cât mai corectă, evoluția veniturilor și cheltuielilor pe o perioadă de un an. Întocmirea unui buget de venituri și cheltuieli presupune parcurgerea următoarelor etape: Cunoașterea obiectivelor instituției de învățământ profesional tehnic; Estimarea veniturilor (din contul Comenzii de stat, taxa de instruire, activitatea de întreprinzător etc.); Estimarea cheltuielilor (principlael categorii: salariale, servicii comunale, asigurarea procesului de instruire, materialel de producer pentru activitatea de întreprinzător etc.); Realizarea unei matrici (completarea pe linii a categoriilor de venituri și cheltuieli prognozate, iar pe coloane a perioadelor de timp analizate); Urmărirea gradului de îndeplinire a principalilor indicatori bugetari. Recomandăm constituirea de provizioane pe seama cheltuielilor. Ele vor fi destinate să acopere anumite pierderi sau cheltuieli a căror cauză este precisă și asupra cărora există o incertitudine în ceea ce privește mărimea sau data producerii lor

26 Road Map - Foia de parcurs
Obiectivul 4: Evidența contabilă și raportarea Acțiuni: Elaborarea Politicii de contabilitate. Organizarea de instruiri pentru contabili, cu participarea membrilor Consiliului de administrație. Responsabil: Instituția de învățământ profesional tehnic, părțile interesate Comentarii: Instituţia ţine contabilitatea financiară în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, standardele naţionale de contabilitate (S.N.C.) şi alte acte normative din domeniul contabilităţii. Drept bază pentru elaborarea politicii de contabilitate a Instituţiei serveşte sistemul S.N.C. din Republica Moldova, care admite metode alternative de evaluare şi evidenţă a activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatelor activităţii. Politica de contabilitate a Instituţiei se aprobă şi se modifică la necesitate prin ordinul directorului, cu coordonarea Consiliului de administrație. Rapoartele financiare, dările de seamă fiscale şi statistice se întocmesc şi se prezintă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sunt plasate pe pagina web a instituţiei.

27 Road Map - Foia de parcurs
Obiectivul 5: Gestionarea independentă a surselor de venituri Acțiuni: Inițierea de propuneri privind modificarea cadrului legal și anume a HG nr. 872 din cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii,  modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile  subordonate Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării Responsabil: Instituțiile de învățământ profesional tehnic Comentarii: Modificările țin de modul de aprobare a tarifelor, în sensul oferirii prerogativelor de aprobare a tarifelor pentru serviciile contra plată de către Consiliul de administrație.

28 Road Map - Foia de parcurs
Obiectivul 6: Identificarea noilor surse de venituri prin dezvoltarea activității de antreprenoriat Acțiuni: Oferirea diverselor oportunități de instruire pentru dezvoltarea competențelor și a spiritului antreprenorial. Organizarea de seminare tematice pentru mangerii și contabilii instituțiilor de învățământ professional tehnic referitor la dezvoltarea activității antreprenoriale și identificarea noilor susre de venituri. Responsabil: Instituția de învățământ profesional tehnic, părțile interesate Comentarii: Instituția de învățământ profesional tehnic care promovează cultura antreprenorială va combina modelul tradițional de instruire împreună cu oferirea pentru elevi și profesori a posibilităților de realizare a activității antreprenoriale, de comercializare a producției realizate în atelierele didactice, precum și de prestare a serviciilor. Principiile fundamentale ale funcționării acestei instituții de învățământ profesional tehnic rezidă în capacitatea managementului instituțional și a reprezentanților mediului de afaceri de a stabili unele obiective strategice comune, precum și căi de realizare a acestora, ­ inițierea unor idei comune de afaceri, dezvoltarea de start-up-uri etc.

29 Provocări, Probleme, Perspective ...
Excluderea din componența Consiliilor de administrație a reprezentanților elevilor sau cel puțin recuzarea acestora în situațiile când sunt discutate aspecte ce țin de sancționarea disciplinară a personalului instituției. Argumentul invocat se referă la pierderea autorității în fața elevilorlor în situația când un cadru didactic este sancționat disciplinar. Reducerea tarifelor contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii, datorată de angajatori la 18% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic. De clarificat aspectele privind aprobarea transmiterii în locațiune a imobilelor aflate în administrarea instituțiilor de învățământ profesioanl tehnic. Întreținerea căminelor și plata pentru cazarea în cămine...

30 Provocări, Probleme, Perspective ...
Limitări ale autonomiei administrative și organizaționale, mai ales în ceea ce privește gestiunea resurselor umane. Chiar dacă Consilul de administrație al instituțiilor are prerogativa aprobării statelor-tip și a schemei de încadrare în limita bugetului aprobat pe anul respectiv, totuți instituțiile nu sunt scutite de obligația de prezentare anuală fondatorului pentru aprobare a proiectului statelor de personal. Finanțarea publică a instituțiilor de învățământ profesional tehnic nu ia în considerare performanța acestora. Acest fapt ar putea contribui la creșterea unei concurențe sănătoase între instituții, precum și la motivarea internă a întregii comunități de a contribui la creșterea calității serviciile de instruire oferite. Colaborare redusă între mediul de afaceri și instituțiile de învățământ profesional tehnic, în deosebi în ceea ce privește atragerea fondurilor pentru dezvoltarea parteneriatelor.

31 Provocări, Probleme, Perspective ...

32 Provocări, Probleme, Perspective ...
„Fiecare are dreptate şi fiecare se înşeală”. „Un om nu poate afla singur adevărul, ci doar o parte din el. Dar dacă lucrăm împreună, fiecare adăugând partea lui întregului, putem afla înţelepciunea”. Complexitatea proceselor... Diversitatea şi numărul actorilor…. Rezistenţa la schimbare… Resurse…. Timp…… Perseverență...

33 Întrebări... Daniela Pojar Șef Direcția managementul resurselor UTM


Descărcați ppt "Activitatea financiar-economică și sistemul de management al IÎPT în procesul de tranziție la regimul de autogestiune financiar-economică Daniela Pojar."

Prezentări similare


Publicitate de la Google