Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ"— Transcriere de prezentare:

1 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA Raportul de activitate pentru anul școlar

2 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA Semestrul I Tema: „Lecţia de limba şi literatura română pentru elevul - subiect al educaţiei continue” Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Valea Glodului (unitate structură a Şcolii Gimnaziale Pleşeşti) Data:15 noiembrie 2013 Activitate demonstrativă la clasa a VI-a - textul suport Sobieski și românii, de Costache Negruzzi Propunător: prof. Pali Lăcrămioara (Şcoala Gimnazială Valea Glodului) Referat: prof. Aioanei Vasilica-Alina (Şcoala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleşesti)

3 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA Atelierele metodice au urmărit aspectele: întocmirea unui model de plan managerial şi a unui model de plan operaţional al disciplinei; prezentarea unui model de raport de activitate al responsabilului catedrei/ comisiei metodice şi a unui model de raport privind analiza testelor iniţiale; proiectarea planificării unei unităţi de învăţare; conceperea unui proiect didactic privind diferite strategii de instruire diferenţiată.

4 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA

5 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA

6 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA

7 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA Semestrul al II- lea Tema: „Abordarea textului literar din perspectivă interculturală” Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Petia, comuna Buneşti Data: 23 mai 2014 Activitate demonstrativă la clasa a VII-a – textul suport Vasile Porojan, de Vasile Alecsandri Propunător: prof. Mocanu Ania-Alina (Şcoala Gimnazială Petia) Referat: prof. Rusu Anda (Şcoala Gimnazială Buneşti)

8 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA Atelierele metodice au vizat aspectele: conceperea unui proiect didactic prin care să se evidenţieze dimensiunea interculturală în romanul Baltagul, de Mihail Sadoveanu; întocmirea unui test de evaluare de parcurs, valorificând dialogul intercultural dintr-un text dat; elaborarea unor fişe de lucru care să implice metode şi tehnici de comunicare interculturală.

9 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA

10 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA

11 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA Puncte tari O A Analiza SWOT S Puncte slabe Oportunități Amenințări

12 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Tari CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ FĂLTICENI II + ZONA Diversificarea experienţelor de învăţare prin activitățile demonstrative propuse; Întocmirea riguroasă a materialelor de specialitate; Utilizarea metodelor interactive de învăţare care au responsabilizat elevii, prin susţinerea propriilor opinii; Creativitatea cadrelor didactice în conducerea lecţiilor; Reducerea absenteismului cadrelor didactice de la activităţile de cerc pedagogic; Colaborarea eficientă a cadrelor didactice cu responsabilii de cerc pedagogic; Crearea site-ului Cercului pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română Fălticeni II + zona, care asigură transparenţa informaţiilor oferite de I.Ş.J. Suceava şi transmiterea lor în teritoriu (

13 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Tari CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Formarea unui număr mare de cadre didactice de limba şi literatura română din cadrul cercului şi nu numai prin participarea la cursurile de formare privind Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor, sub îndrumarea domnului formator, prof. Marius-Claudiu Pintilii; Participarea elevilor membrilor cercului pedagogic la diferite concursuri şcolare; Organizarea de către Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni a celei de-a treia ediții a Concursului județean interdisciplinar „Numai poetul…” (inclus în C.A.E.J. 2014); Participarea în număr mare a membrilor acestui cerc, în calitate de evaluatori, la Evaluarea Naţională; Scopul întâlnirilor din cadrul activităţilor cercului pedagogice a fost atins, cadrele didactice fiind îndrumate în conştientizarea existenţei necesităţii aplicării unei predări-învăţări-evaluări diferenţiate pentru eficientizarea demersului instructiv-educativ.

14 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Tari CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Puncte tari ● Parcurgerea ritmică, în termenele prevăzute de lege, a perfecţionării prin grade didactice: au obţinut gradul didactic I: Filip Maria (Şcoala Gimnazială Hârtop), Pintilii Marius-Claudiu (Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni/ echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul I); a obţinut gradul didactic II: Costan Mihaela Mariana (Şcoala Gimnazială Gulia); au promovat examenul de definitivat: Drăgoi Mihaela (Şcoala Gimnazială Gulia), Ignat Magda (Şcoala Gimnazială Preuteşti).

15 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA Puncte slabe S Reticenţa unor cadre didactice în privinţa predării inter- şi pluridisciplinare; Iniţiative puţine în participarea la concursuri judeţene şi interjudeţene de specialitate; Existenţa unui formalism în elaborarea documentelor de specialitate.

16 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA OPORTUNITĂȚI Caracterul prioritar al activităţilor de cerc pedagogic; Valorificarea formatorilor locali în activităţile de formare continuă a cadrelor didactice; Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic de specialitate; Colaborarea fructuoasă dintre cei doi responsabili de cerc pedagogic; Buna motivaţie din partea cadrelor ce susţin activităţi de cerc, dată de dorinţa de a performa; Pregătirea metodică de calitate a cadrelor didactice cu experienţă, evidentă prin capacitatea de asigurare a unei succesiuni logice a secvenţelor de instruire. O

17 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA AMENINȚĂRI Populaţia şcolară în scădere; Autosuficienţa/ automulţumirea unor cadre didactice; Migrarea profesorilor de limba şi literatură română, an de an, de la o şcoală la alta, în lipsa titulaturii; Oferta negativă a mass-mediei, reflectată în lipsa de interes faţă de lectură şi activităţi educative. A

18 CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
FĂLTICENI II + ZONA Întocmit, Prof. Agafiţa Gianina-Maria Prof. Pintilii Marius-Claudiu


Descărcați ppt "CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ"

Prezentări similare


Publicitate de la Google