Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

17 June 2015 Intercontinental Hotel, Bucharest

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "17 June 2015 Intercontinental Hotel, Bucharest"— Transcriere de prezentare:

1 17 June 2015 Intercontinental Hotel, Bucharest
Better legal protection for EU financial interests in Romanian public procurement Aim of the presentation: to explain the “making of” the implementation process, considered from the perspective: Of the EC services Of a MS (UK) 17 June 2015 Intercontinental Hotel, Bucharest

2 Cadrul legislativ actual Prevederile Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE sunt transpuse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

3 Cadrul instituțional - Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (A.N.R.M.AP.) - Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (U.C.V.A.P.) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice/Compartimentele de verificare a achiziţiilor publice (C.V.A.P.), de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice, coordonate de U.C.V.A.P. - Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), asigură funcționalitatea Sistemului Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) - Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.)

4 Instituții/structuri cu anumite atribuții legate de funcționarea sistemului achizițiilor publice:  Instanțele de judecată  Curtea de Conturi a României (C.C.R.)  Autoritatea de Audit (A.A.) de pe lângă C.C.R.  Agenția Națională de Integritate (A.N.I.)  Consiliul Concurenței (C.C.)  Autoritățile de management (A.M.)

5 Principalele deficiențe ale sistemului achizițiilor publice (1)
Lipsa stabilității cadrului legislativ privind achizițiile publice din România, cauzată de modificările substanțiale și repetate atât la nivelul legislației primare, cât și a celei secundare; Numărul de contestații din partea operatorilor economici rămas relativ ridicat, în ciuda măsurilor legislative adoptate în scopul diminuării numărului situațiilor generatoare de contestații în procesul de achiziții publice;

6 Principalele deficiențe ale sistemului achizițiilor publice (2)
Insuficiența/ineficiența măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru identificarea și combaterea conflictului de interese, fraudei și a corupției în procesul de achiziții publice din România. Abordare neunitară din partea instituțiilor publice care sunt implicate în gestionarea sistemului achizițiilor publice.

7 Principalele deficiențe ale sistemului achizițiilor publice (3)
Povara birocratică asupra operatorilor economici care participă la procedurile de achiziții publice, ca o consecință a practicilor neunitare ale diferitelor autorități contractante. Dificultăți întâmpinate de autoritățile contractante în etapele cheie ale procesului de achiziții publice, în special în ceea ce privește asigurarea departamentelor de achiziții publice cu personal având calificările necesare.

8 Măsuri inițiate în vederea realizării unei strategii în domeniul achizițiilor publice
Prin Decizia prim-ministrului nr. 218/2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 453/ , a fost înființat Comitetul interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice. Scopul Comitetului interministerial îl reprezintă coordonarea procesului de reformă a cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice.

9 Măsuri inițiate în vederea realizării unei strategii în domeniul achizițiilor publice
Definitivarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice reprezintă una dintre direcțiile de acțiune prioritare, cuprinse în Anexa 2 a Deciziei prim-ministrului nr. 218/2014. În acest sens, la nivelul grupului de lucru tehnic, s-au stabilit 5 piloni/direcții de acțiune care se vor regăsi în cuprinsul Strategiei Naționale.

10 Calitatea cadrului legislativ, inclusiv o evaluare a opțiunilor pentru a transpune noile directive în domeniul achizițiilor publice - Transpunerea noilor directive privind achizițiile publice și îmbunătățirea calității redactării juridice.

11 2) Coerență globală și eficiența sistemului instituțional
Reforma funcțiilor în noul cadru instituțional. Crearea unui mecanism pentru cooperare inter-instituțională, menit să asigure coerența și consecvența interpretărilor între instituții cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.

12 3) Regularitatea și calitatea procesului de achiziție publică (controale în domeniu) - Asigurarea unei eficiențe sporite la nivelul controlului ex-ante intern. - Reformarea sistemului de control ex-ante extern. - Asigurarea unui control eficient și unitar ex-post pentru achizițiile publice. - Definirea unui sistem de responsabilități și sancțiuni.

13 4) Întărirea capacității administrative a autorităților contractante, cu accent pe problemele profesionale și integritate Punerea la dispoziție de instrumente cum ar fi helpdesk și web-based guidelines pentru a oferi suport legal și profesional către autoritățile contractante și operatori economici. Crearea de unități de achiziții centralizate. Crearea de documentații standardizate. Acces la consultanță externă. Profesionalizarea personalului autorității contractante.

14 5) Întărirea capacității sistemului de achiziții publice pentru stimularea concurenței efective.
Monitorizare și statistici. Modernizarea portalului S.E.A.P.


Descărcați ppt "17 June 2015 Intercontinental Hotel, Bucharest"

Prezentări similare


Publicitate de la Google