Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Recunoașterea calificărilor profesionale

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Recunoașterea calificărilor profesionale"— Transcriere de prezentare:

1 Recunoașterea calificărilor profesionale
de către autoritățile competente Oana-Mihaela Salomia Craiova, septembrie 2019

2 Baza legală La nivelul UE:
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările și completările ulterioare Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne Regulamentul privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI” ), cu modificările și completările ulterioare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului

3 Baza legală La nivel național:
Legea nr. 200/25 mai 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, Ordonanța de urgență nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România Hotărârea Guvernului nr. 469/24 iunie 2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr / ianuarie privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a Inspectoratelor Școlare Judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false.

4 Baza legală La nivel național: Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării științifice nr. 6121/ decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate Ordinul ministrului educației naționale nr. 3619/26 aprilie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

5 Baza legală La nivel național: Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5921/ pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5922/ pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.

6 Baza legală La nivel național:
Ordinul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/ privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale Ordinul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 695/ privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale Legislația de reglementare pentru fiecare profesie

7 Nerespectarea obligațiilor - infringement
Proceduri de infringement împotriva RO: Cauza 2018/2182 – aviz motivat (completarea RegProf etc) Cauza 2018/2303 – punere în întârziere (proba de aptitudini, prestare temporară de servicii etc) Cauza 2018/2393 – punere în întârziere (PCUe)

8 Nerespectarea obligațiilor - infringement
Plata de către RO – suma forfetară minimă euro + penalități cominatorii între 1925 și euro/zi de întârziere Autorități responsabile - autoritățile competente pentru profesiile reglementate (AC) autorități publice (ministere, agenții), organisme profesionale și instituții de învățământ superior (cadru didactic universitar)

9 Sisteme de recunoaștere
Sistemul general de recunoaștere (art. 14 Directiva 2005/36/CE) II. Sistemul recunoașterii automate pentru 7 profesii reglementate sectorial (medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, arhitect) – condiții minime de formare+titluri de calificare notificate (anexa V Directivă) III. Sistemul recunoașterii automate a experienței profesionale (anexa IV Directiva /36/CE) – Ministerul Muncii și Justiției Sociale / Agenţiile Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

10 Principii și procedură
Recunoașterea calificărilor profesionale atestate prin diplome, certificate = atribuție a AC-urilor Baza legală – L 200/2004+metodologii/norme interne Distincție – prestare temporară de servicii/ drept de stabilire Prestare temporară de servicii - declarație prealabilă, fără recunoaștere Drept de stabilire - evaluarea programului de studii prin raportare la formarea din RO (comisie)+experiența profesională (LLL) I. Dispunerea de măsuri compensatorii - drept de stabilire+prestare temporară de servicii (numai pentru art Directivă, anexa 8 L200/2004) Proba de aptitudini sau stagiu de adaptare de max. 3 ani

11 Principii și procedură
Proba de aptitudini: Examene de diferență (stabilite de AC-uri + obligativitatea implicării universităților, ISJ-urilor, școlilor postliceale de profil în susținere) Stagiu de adaptare de max. 3 ani: plata? responsabilitate?

12 Principii și procedură
II. Acces parțial (art. 4f Directiva 2005/36/CE) responsabilități/activități limitate CJUE, C‑575/11: ”dacă activitatea profesională pe care intenționează să o desfășoare persoana interesată în statul membru gazdă este sau nu este obiectiv separabilă de ansamblul activităților specifice profesiei corespunzătoare în acel stat, posibilitatea de a exercita această activitate sub o formă independentă sau autonomă în statul membru în care a fost obținută calificarea profesională în cauză servind drept indiciu în această privință. Dacă există această posibilitate, este necesar să se concluzioneze că efectul disuasiv determinat de excluderea oricărei posibilități de recunoaștere parțială a calificării profesionale vizate este prea important pentru a putea fi echilibrat de riscul unei eventuale atingeri aduse drepturilor destinatarilor serviciilor. articolul 49 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unei legislații naționale care exclude accesul parțial la profesia de kinetoterapeut, reglementată în statul membru gazdă, al unui resortisant al aceluiași stat care a obținut în alt stat membru un titlu, precum cel de maseur‑balneo terapeut medical, care îi permite să exercite, în acest al doilea stat membru, o parte dintre activitățile specifice profesiei de kinetoterapeut, atunci când diferențele dintre domeniile de activitate sunt atât de semnificative încât în realitate ar trebui să se urmeze o formare completă pentru a avea acces la profesia de kinetoterapeut”.

13 Principii și procedură
III. Controlul cunoștințelor lingvistice (art. 53 Directiva 2005/36/CE) = atribuție a AC-urilor IV. Anexa VII din Directiva 2005/36/CE – actele necesare pentru recunoaștere V. Anexa V din Directiva 2005/36/CE – titlurile de calificare pentru cele profesii sectoriale VI. Acordarea expresă a dreptului de a ataca decizia de ne/recunoaștere

14 Principii și procedură
Completarea bazei de date a Comisiei Europene – RegProf = atribuție a AC-urilor Îndeplinirea sarcinilor în IMI = atribuție a AC-urilor Recunoașterea online prin PCUe =atribuție a AC-urilor actualizarea paginilor web proprii-link Recunoaștere profesională (RO și ENGL)

15 Principii și procedură
Rolul CNRED: Coordonator național pentru recunoașterea calificărilor profesionale inițiază actul normativ de transpunere a dispozițiilor privind sistemul general de recunoaștere a calificărilor profesionale (L200/2004) inițiază actul normativ de transpunere a dispozițiilor privind condițiile minime de formare pentru cele 7 profesii sectoriale (HG nr. 469/2015)+CNDIPT (pentru asistent medical generalist, SP) avizează actele normative de transpunere privind recunoașterea experienței profesionale avizează actele normative de reglementare a unei profesii pe teritoriul RO elaborează răspunsul RO la procedurile de infringement, în colaborare cu autoritățile responsabile (transmis Comisiei Europene via MAE) furnizează puncte de vedere cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale, la cererea AC-urilor sau a persoanelor fizice reprezintă RO în Grupul Coordonatorilor naționali instituit la nivelul Comisiei Europene Centru de asistență pentru recunoașterea calificărilor profesionale Coordonator național IMI

16 Recunoașterea calificărilor profesionale
Vă mulțumim! Recunoașterea calificărilor profesionale:


Descărcați ppt "Recunoașterea calificărilor profesionale"

Prezentări similare


Publicitate de la Google