Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Posibilităţi de garantare a creditelor acordate

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Posibilităţi de garantare a creditelor acordate"— Transcriere de prezentare:

1 Posibilităţi de garantare a creditelor acordate
F.G.C.R. - I.F.N. S.A Posibilităţi de garantare a creditelor acordate beneficiarilor publici şi privaţi - proceduri şi termene contractuale - www. fgcr.ro

2 FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL S.A.
INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ FORMA JURIDICĂ: Societate Comercială, conform Legii nr. 31/1990 Acţionari majoritari - bănci comerciale Finanţat de Uniunea Europeană şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale conform legislaţiei în vigoare » Membru al Asociaţiei Europene de Cauţionare Mutuală « Scopul înfiinţării: - să contribuie la tranziţia agriculturii româneşti la economia de piaţă; - să stimuleze absorbţia fondurilor europene alocate României; - să faciliteze accesul la credite al întreprinzătorilor din agricultură, procesatorilor produselor agricole, consiliilor locale pentru lucrările de infrastructură rurală şi altor beneficiari ai FEADR şi FEP.

3 OBIECTUL DE ACTIVITATE
Garantarea creditelor şi a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de către: Emiterea de garanţii la solicitarea beneficiarilor publici ai FEADR pentru însuşirea avansului de la APDRP. Administrarea schemelor de garantare cu finanţare din PNDR pentru agricultură şi IMM-uri Administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit Beneficiari privaţi ai FEADR Producătorii agricoli şi procesatorii de produse agricole în scopul realizării producţiei sau constituirii stocurilor

4 Creditele acordate beneficiarilor din valoarea creditului
sunt garantate de către FGCR astfel: În cazul creditelor pe termen scurt si a celor acordate beneficiarilor privati ai FEADR, garanţia FGCR reprezintă 80% din valoarea creditului În cazul creditelor/scrisorilor de confort acordate/emise de instituţiile de creditare în scopul asigurării cofinanţării proiectelor realizate prin FEADR de beneficiarii publici, garanţia FGCR acoperă integral valoarea creditului În cazul beneficiarilor publici, Fondul admite direct scrisori de garantie in favoarea APDRP pentru avans. Celelalte garantii aferente creditului se vor constitui atat in favoarea Bancii cat si a Fondului, proportional cu procentul de garantare in calitatea acestuia de co-creditor

5 LIMITELE MAXIME ALE CREDITELOR GARANTATE DE FGCR
Valoarea maximă a creditelor care poti fi garantate de Fond: pentru realizarea obiectivelor de investiţii cofinanţate prin FEADR, FEP sau realizarea productiei sau constituirea stocurilor necesare până la noua recoltă pentru cofinanţarea beneficiarilor publici ai FEADR : Acoperă cheltuielile eligibile şi neeligibile pentru realizarea proiectelor din cadrul măsurii 322 Până la euro

6 CARACTERISTICILE GARANŢIEI
IREVOCABILĂ ŞI NECONDIŢIONATĂ, DIRECTĂ ŞI EXPRESĂ PLĂTIBILĂ ÎN 15 ZILE DE LA PRIMA CERERE SCRISĂ A BĂNCII SE ACORDĂ ÎN MONEDA CREDITULUI, PENTRU CREDITE NOI SE ACORDĂ NUMAI ÎN COMPLETAREA GARANŢIILOR CLIENTULUI PERIOADA DE VALABILITATE A GARANŢIEI POATE FI DE MAXIM DURATA CREDITULUI PLUS O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 30 ZILE CALENDARISTICE SE REDUCE PRO-RATA PE MĂSURA ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR CLIENTULUI

7 CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
Nu se află în dificultate financiară; Nu figurează cu sume restante în CRB; Nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi BO în ultimele 12 luni în CIP; Nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului al căror mod de plată nu a fost reglementat; Nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei; Prezintă băncii garanţii colaterale min. 20% din valoarea creditului; Nu se află în litigiu cu MFP, inclusiv ANAF, AVAS.

8 FGCR nu acordă garanţii băncilor comerciale
pentru: - Creditele care ar fi utilizate, chiar parţial, la rambursarea de angajamente anterioare ale clienţilor, sau credite deja contractate, cu excepţia creditelor acordate pe bază de novotie - Beneficiarii de credite care, la data solicitării garanţiei, au datorii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale, la fondurile speciale şi la fondul de asigurări sociale - Beneficiarii de credite care, la data solicitării garanţiei, au credite restante şi dobânzi din contracte anterioare neachitate la scadenţă

9 obtinerea garantiei Fondului
Fluxul operational pentru obtinerea garantiei Fondului FGCR IFN SA Clientul solicită băncii comerciale acordarea creditului BANCA COMERCIALA Convenţie de lucru Analizează solicitarea de garantare (7 – 15 zile lucrătoare) Solicită garanţia din partea FGCR Analizează documentaţia de credit (bonitatea clientului, eficienţa afacerii, garanţiile clientului etc.) Respinge garanţia Aprobă garanţia Aprobă creditul, sub rezerva obţinerii garanţiei FGCR Incheie contractul de garantare cu banca comercială şi îi transmite procura în baza căreia constituie garanţiile şi în favoarea Fondului Incheierea contractului de credit Comunică băncii

10 Pentru serviciile oferite
Comisioane de garantare Pentru serviciile oferite în anul 2010 FGCR SA percepe comisioane de garantare al căror nivel este cel aferent ratingului împrumutului Exceptie fac beneficiarii privati ai masurilor 121 si 123 partea neacoperita de ajutorul de stat si benficiarii publici ai FEADR unde comisionul de garantare se stabileste anual de catre MADR. Comisioanele se calculează ca procent din valoarea garanţiei – pentru creditele pe termen scurt şi se plăteste la acordare, iar la cele de investiţii se calculează la valoarea garanţiei şi se plăteşte la acordare, proporţional cu numărul de luni întregi de garantare până la finele anului şi respectiv anual la sold pe întreaga perioadă de creditare.

11 ÎMPĂRŢIREA RISCURILOR
Banca va acorda creditul numai după constituirea celorlalte garanţii colaterale (cel putin 20%); Banca va notifica Fondul cu privire la orice eveniment care ar putea avea ca rezultat producerea riscului de credit, precum şi cu privire la apariţia unei informaţii sau circumstanţe care ar putea influenţa raporturile contractuale dintre Bancă şi client; Banca se obligă solidar cu clientul la plata comisioanelor; Banca va introduce în contractul de credit şi în contractele accesorii clauze cu privire la calitatea Fondului de co-creditor, cu rang egal, proporţional cu procentul de garantare;

12 SUPORTAREA PIERDERILOR
Pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit se suportă proporţional, conform procentului de risc asumat de Bancă şi Fond. După plata valorii de executare a garanţiei, sumele rezultate după executarea/valorificarea de către Bancă a garanţiilor constituite de către împrumutat din care se deduc dobânzi, comisioane şi cheltuieli de executare vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, suma plătită de Fond şi soldul creditului.

13 Situaţia garanţiilor acordate
de FGCR – IFN SA 2006 mii lei % , ,0 82.946, ,4 , ,6 , ,9 2007 mii lei % , ,0 47.012, ,3 , ,7 , ,6 2008 mii lei % , ,0 , ,5 , ,5 26.466, ,2 65.110, ,0 2009 mii lei % , ,0 , , 5.361, ,2 , ,3 2010 mii lei % ,3 100,0 , , , Volumul garanţiilor acordate, din care: pentru credite de producţie pentru credite de investiţii pentru cofinantarea proiectelor SAPARD FEADR

14 Instituţiile de credit cu care FGCR IFN SA
are încheiate Convenţii de lucru 1. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA   2. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA    3. RAIFFEISEN BANK SA   4. CEC BANK SA    5. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA   6. BANCA TRANSILVANIA SA   7. ATE BANK ROMÂNIA SA 8. PROCREDIT BANK SA 9. EXIMBANK SA 10.BANCA ROMÂNEASCĂ SA 11.VOLKSBANK ROMÂNIA SA 12.MKB ROMEXTERRA BANK SA 13.PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA 14.BANCA MILLENNIUM SA 15.BANCA C.R. FIRENZE ROMÂNIA SA 16.BANCA CARPATICA SA 17.OTP BANK SA 18.ALPHA BANK ROMÂNIA SA 19.BANCPOST S.A. 20.BANK LEUMI ROMÂNIA S.A. 21.EMPORIKI BANK ROMÂNIA S.A. 22.GARANTI BANK S.A. 23.UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A. 24.BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ S.A. 25.PATRIA CREDIT S.A

15 Date de contact Str. Occidentului nr.5, sector 1, Bucureşti
Tel. 021/ 021/ 021/ 021/ FGCR – IFN SA Fax 021 / 021 / 021 /


Descărcați ppt "Posibilităţi de garantare a creditelor acordate"

Prezentări similare


Publicitate de la Google