Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Instrumentar de formare privind APE 2. Aspecte strategice ale APE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Instrumentar de formare privind APE 2. Aspecte strategice ale APE"— Transcriere de prezentare:

1 Instrumentar de formare privind APE 2. Aspecte strategice ale APE

2 Instrumentar de formare privind APE
Modulul 1: Introducere Modulul 4: Evaluarea nevoilor Modulul 2: Aspecte strategice ale APE Modulul 5: Achizițiile publice circulare Modulul 3: Aspecte juridice ale APE Modulul 6: Implicarea activă a pieței Modulul 7: Operațional (sectoare-cheie pentru APE) Modulul 2: Achiziții publice strategice

3 Modulul 2: Achiziții publice strategice
Cuprinsul modulului 2 Baza strategică a aplicării APE Argumentarea APE Asigurarea susținerii APE Stabilirea domeniului de aplicare și a țintelor Elaborarea strategiei Lansarea eficace a strategiei privind APE Monitorizarea și raportarea Modulul 2: Achiziții publice strategice

4 Baza strategică a aplicării APE
De ce este important pentru APE să existe o strategie privind achizițiile publice? O strategie privind achizițiile publice stabilește cum ar trebui organizate achizițiile publice pentru a pune în aplicare o politică privind achizițiile publice Modulul 2: Achiziții publice strategice

5 Baza strategică a aplicării APE
De ce este important pentru APE să existe o strategie privind achizițiile publice? „Achizițiile publice reprezintă un instrument strategic… [dar]… posibilitățile oferite de achizițiile strategice nu sunt utilizate suficient.” Comunicare a Comisiei către instituții: Transformarea achizițiilor publice pentru ca acestea să funcționeze în și pentru Europa (2017) Modulul 2: Achiziții publice strategice

6 Baza strategică a aplicării APE
De ce este important pentru APE să existe o strategie privind achizițiile publice? O strategie va contribui la integrarea sustenabilității în activitățile de achiziții publice pe termen lung, asigurând: ținte clare; responsabilități; îmbunătățire continuă. Modulul 2: Achiziții publice strategice

7 Baza strategică a aplicării APE
Esența unei strategii de punere în aplicare a APE Activități preliminare: Argumentarea Asigurarea susținerii Abordarea de gestionare: Stabilirea domeniului de aplicare și a țintelor Elaborarea strategiei Lansarea strategiei Monitorizarea și raportarea Modulul 2: Achiziții publice strategice

8 Modulul 2: Achiziții publice strategice
Argumentarea APE Care sunt beneficiile APE? Realizarea obiectivelor politice ecologice privind schimbările climatice, eficiența energetică, calitatea aerului Creșterea randamentului financiar Îmbunătățirea reputației organizaționale Reducerea riscului de neconformitate cu legislația Încurajarea inovării și elaborarea de soluții sustenabile competitive în regiunea dvs. Modulul 2: Achiziții publice strategice

9 Argumentarea APE Există politici conexe?
APE este un instrument care se poate folosi pentru a aborda o varietate amplă de obiective de politică Toate alimentele servite să fie certificate ca fiind organice Creșterea eficienței energetice Transformarea într-un oraș neutru din punctul de vedere al emisiilor de CO2 Sporirea mobilității urbane durabile Dezvoltarea unei economii circulare Identificați obiectivele de politică existente pe care le puteți lega de punerea în aplicare a APE Modulul 2: Achiziții publice strategice

10 Modulul 2: Achiziții publice strategice
Argumentarea APE Identificarea bunelor practici Aflați mai multe – sunt disponibile studii de caz: Comisia Europeană publică exemple de bune practici încă din 2010. Proiectul APE 2020 a publicat peste 100 de studii de caz. Proiectul SPP Regions a publicat peste 40 de modele de licitații pentru APE. Rețeaua Procura+ are profiluri de activitate ale fiecărui participant. Platforma pentru achiziții publice durabile are o bază de date cu studii de caz. Prezentați-le decidenților exemple reale de APE reușite Modulul 2: Achiziții publice strategice

11 Modulul 2: Achiziții publice strategice
Argumentarea APE Explorarea bunelor practici Analizați sistemele și practicile dvs. existente privind achizițiile publice… … numeroase organizații constată că bazele APE există deja. Modulul 2: Achiziții publice strategice

12 Modulul 2: Achiziții publice strategice
Argumentarea APE Cum sunt organizate achizițiile publice? Configurația organizațională va determina abordarea privind APE. Achiziții publice centralizate? Achiziții publice descentralizate? Abordarea gestionării pe categorii? Identificați structurile de achiziții publice din cadrul organizației Unde se găsesc cele mai bune oportunități de punere în aplicare? Modulul 2: Achiziții publice strategice

13 Asigurarea susținerii APE
Politica privind APE Trei niveluri ale politicii privind APE: Angajamentul general Angajamentul în cadrul unei politici conexe Politica cuprinzătoare privind APE Modulul 2: Achiziții publice strategice

14 Asigurarea susținerii APE
Politica privind APE – evoluția ambiției politice la Barcelona 2015 –Instrucțiuni tehnice privind aplicarea criteriilor de sustenabilitate pentru 12 categorii de achiziții publice de înaltă prioritate – Adoptarea Decretului municipal pentru achiziții publice responsabile – S-a lansat Convenția privind un consiliu municipal durabil – Programul pentru birouri ecologice a evoluat, devenind Programul + pentru un consiliu municipal durabil – Crearea Programului pentru birouri ecologice Modulul 2: Achiziții publice strategice

15 Asigurarea susținerii APE
Dialogul intern și comunicarea Este important să existe permanent un dialog cu toți cei implicați în APE și/sau influențați de APE Puneți-vă următoarele întrebări: „Cum ar arăta forma ideală a APE în organizația noastră?” Modulul 2: Achiziții publice strategice

16 Stabilirea domeniului de aplicare și a țintelor
Stabiliți-vă obiectivele Domeniul de aplicare – care dintre acțiunile organizației dvs. privind achizițiile publice fac obiectul strategiei în ceea ce privește: Categoria de produse/servicii – pe care vă concentrați? Acoperirea – acoperă întreaga organizație sau doar anumite departamente? Țintele – ce ținte stabiliți și ce indicatori-cheie de performanță (KPI) veți avea pentru stabilirea reușitei? Modulul 2: Achiziții publice strategice

17 Stabilirea domeniului de aplicare și a țintelor
Identificați categoriile prioritare pentru APE luând în considerare: prioritățile de mediu, sociale și economice; importanța bugetară a grupurilor de produse/servicii; nivelul de competențe și de resurse disponibile; experiența existentă privind achizițiile durabile; entuziasmul din rândul colegilor dvs. față de APE; reînnoirile contractelor semnificative; disponibilitatea pe piață a opțiunilor sustenabile; factorii determinanți de natură politică sau juridică (de exemplu, legislația națională). Ce este deja obligatoriu în temeiul legislației din țara dvs.? Modulul 2: Achiziții publice strategice

18 Stabilirea domeniului de aplicare și a țintelor
Stabilirea țintelor Ținte privind APE comunicate clar: oferă o susținere politică puternică pentru punerea în aplicare; demonstrează angajament organizațional; asigură un cadru pentru măsurarea progreselor. Modulul 2: Achiziții publice strategice

19 Stabilirea domeniului de aplicare și a țintelor
Nivelurile țintelor și exemple Orașul se angajează ca 100 % dintre achizițiile publice să aplice criterii de sustenabilitate până în 2020. Reducerea cu X tone a GES prin achiziții publice până în 2025. Economie de energie de X GWh realizată prin achiziții publice până în 2020. Ținte de performanță organizațională pentru achizițiile publice Până în 2020, se va asigura că niciun produs de curățare achiziționat nu conține substanțe periculoase. Până în 2022, se va asigura că toate autobuzele publice nou achiziționate întrunesc standarde privind un nivel de emisii foarte scăzut. Până în 2025, se va asigura că 100 % din energia electrică va fi achiziționată din surse regenerabile. Ținte de performanță privind categoriile pentru achizițiile publice Întregul personal de achiziții va urma un instructaj privind achizițiile publice durabile până în 2020. Îndrumările privind achizițiile publice durabile vor fi disponibile pentru întregul personal pe intranetul autorității. Ținte de performanță operațională pentru achizițiile publice Modulul 2: Achiziții publice strategice

20 Elaborarea strategiei
Crearea unui plan de acțiune privind APE Planul de acțiune ar trebui să ofere detalii clare și practice privind modul în care vor fi realizate țintele. Oferiți detalii privind: sfera și țintele activităților dvs.; părțile interesate implicate; responsabilitățile atribuite; resursele disponibile; măsurile și procedurile de punere în aplicare; indicatorii relevanți ai progreselor; calendarul. Modulul 2: Achiziții publice strategice

21 Elaborarea strategiei
Acțiuni privind achizițiile Acestea includ acțiuni specifice pentru domeniile-cheie de produse/servicii: identificarea cerințelor adecvate privind mediul/achizițiile sociale; încorporarea acestor cerințe în documente de licitație concrete; monitorizarea și raportarea acțiunilor și a rezultatelor. Modulul 2: Achiziții publice strategice

22 Elaborarea strategiei
Alte acțiuni Ateliere și formare – asigurarea susținerii și formarea competențelor Grupuri de lucru – înființați un grup de lucru sub conducerea unui coordonator Dezvoltați stimulente – includeți APE în fișele posturilor și în revizuirile salariilor Profesionalizare – Puteți dezvolta profesional achizitorii prin cursuri de formare externe? Modulul 2: Achiziții publice strategice

23 Elaborarea strategiei
Comunicare Informați periodic colegii și părțile interesate externe, inclusiv furnizorii, cu privire la strategie și la ținte. Conștientizare – seminare/mese rotunde, buletine informative, intranetul organizației Comunicați-le furnizorilor intențiile – asigurați-le timpul și informațiile necesare pentru a se adapta la noile cerințe Prezentarea activităților în fața publicului larg Modulul 2: Achiziții publice strategice

24 Elaborarea strategiei
Monitorizarea performanțelor Păstrarea evidenței progreselor și monitorizarea realizării strategiei și a țintelor ar trebui efectuate mai mult de o dată pe an. De la simple înregistrări în baza de date ale momentului în care au fost incluse criteriile APE… … la sisteme care pot fi conectate la platforme de achiziții publice electronice Modulul 2: Achiziții publice strategice

25 Elaborarea strategiei
Atribuirea responsabilităților Cine ar trebui și ar putea să fie responsabil pentru punerea în aplicare a APE? Cine va conduce strategia privind APE? Cine are deja cunoștințe și experiență privind APE? Ce părți interesate influente ar trebui implicate? Este necesar să desemnați (sau să recrutați) personal dedicat? Ce know-how extern este necesar? Desemnați un campion APE care să reunească strategia și acțiunile Modulul 2: Achiziții publice strategice

26 Lansarea eficace a strategiei privind APE
Procesul de trecere periodică în revistă Mențineți planul de acțiune pe traiectorie astfel: realizând și comunicând actualizări periodice; efectuând treceri periodice în revistă. Modulul 2: Achiziții publice strategice

27 Monitorizarea și raportarea
Evaluarea Aceasta este o oportunitate de: a verifica dacă au fost atinse țintele; a identifica eventualele probleme întâmpinate; a elabora soluții. Modulul 2: Achiziții publice strategice

28 Monitorizarea și raportarea
Stabilirea unui sistem de monitorizare Stabilirea bazei Indicatorii-cheie de performanță Definirea termenului „durabil/sustenabil” Monitorizarea și raportarea datelor Demersul-pilot și punerea în aplicare Comunicarea rezultatelor Sursa: Ecoinstitut (2016) Studiu de caz: Guvernul Flandrei a perfecționat culegerea datelor privind APE prin sistemul online; a integrat în sistem criterii minime privind APE; perfecționează și actualizează în mod continuu sistemul pe baza capacității achizitorilor și a evoluției pieței. Studiu de caz: Zona Metropolitană a Capitalei Roma fișe cu date întocmite pentru fiecare achiziție publică ecologică de bunuri și servicii și transmise Biroului de Coordonare privind APE; monitorizarea și raportarea rezultatelor anuale; un sistem de monitorizare online nu permite finalizarea achizițiilor fără fișa cu date privind APE. Toate materialele sunt disponibile aici Modulul 2: Achiziții publice strategice

29 Monitorizarea și raportarea
Evaluarea Trecerea internă în revistă ar trebui să analizeze: Planul de acțiune – au fost puse în aplicare toate acțiunile conform planului? Ambiția – au fost țintele și acțiunile prea ambițioase sau insuficient de ambițioase? Țintele – vă încadrați în graficul privind atingerea țintelor? Implicarea activă – au fost implicați activ colegii și alte departamente în cadrul politicii și al planurilor? Modulul 2: Achiziții publice strategice

30 Îndrumări și asistență suplimentare
Manualul Procura+ (a treia ediție, 2016) Să achiziționăm produse ecologice (a treia ediție, 2016) Ghidul achizițiilor publice circulare (2017) Exemple de bune practici Serviciul de asistență privind APE Pentru asistență suplimentară privind APE, UE oferă gratuit un serviciu de asistență Instrumentar elaborat pentru Comisia Europeană de către ICLEI – Autorități locale pentru durabilitate Autorul modulului: ICLEI – Autorități locale pentru durabilitate Proprietar, editor: Comisia Europeană, DG Mediu, 2019 Fotografii: prin bunăvoința Pixabay.com conform Creative Commons CC0 Declinare de răspundere: Acest instrumentar este un document orientativ al serviciilor Comisiei și nu poate genera niciun fel de obligații pentru această instituție. Nici Comisia Europeană, nici vreo persoană care acționează din partea Comisiei nu este responsabilă pentru posibila utilizare a informațiilor cuprinse în acest document. Modulul 2: Achiziții publice strategice


Descărcați ppt "Instrumentar de formare privind APE 2. Aspecte strategice ale APE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google