Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Formarea continuă a cadrelor didactice

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Formarea continuă a cadrelor didactice"— Transcriere de prezentare:

1 Formarea continuă a cadrelor didactice
CERTITUDINI ȘI INCERTITUDINI

2 De ce avem nevoie de educație permanentă?
Într-o societate bazată pe schimbare, educația adulților și, implicit, formarea continuă apare ca o necesitate. Principiile educației permanente devin linii orientative pentru acțiunea educativă în general, iar educația adulților constituie un segment a cărui accentuare nu poate fi considerată un element neprioritar. Formarea continuă răspunde la aceste evoluţii şi la problemele lor integrabile în contextul mai larg al educaţiei permanente. Paul Lengard vede educația permanentă ca pe o acțiune în stare să favorizeze crearea structurilor și a modelelor care să ajute ființa umană, în tot cursul existenței sale, la progresul continuu, de pregătire și dezvoltare; să pregătească individul pentru ca acesta să devină cât mai mult propriul subiect și propriul instrument al dezvoltării sale prin intermediul multiplelor forme de autoinstruire.

3 Ce înțelegem prin formare continuă?
Formare reprezintă o acțiune de modelare a educatului conformă cu exigențele societății în care trăim. Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învăţămînt, pe fondul evoluţiilor înregistrate în anii , prin consolidarea reformelor deja întreprinse şi reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii avansate. Din perspectiva pedagogiei moderne, formare presupune integrarea acțiunilor de pregătire profesională inițială și continuă prin modele acționale specifice educației permanente. În cadrul învățării adulte accentul se deplasează de pe ideea de formare pe cea de transformare. Din punct de vedere psihologic, se observă la adulți o creștere a motivației și a voinței.

4 Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează printr-un sistem de instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii ierarhice şi relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare continuă la nivel naţional.

5 Depăşind semnificaţia tradiţională, de ,,remediu la carenţele formării iniţiale insuficientă pentru întreaga carieră profesională” (didactică), formarea continuă, în accepţia sa (post)modernă,,,începe să fie concepută ca un proces de lungă durată şi de învăţare permanentă”, cu două funcţii generale: a) perfecţionarea şi înnoirea practicilor profesionale prin ,,actualizarea cunoştinţelor însuşite în timpul formării iniţiale”; b) completarea formării iniţiale, inclusiv prin ,,schimbarea eventuală a orientării profesionale, cu noi competenţe sancţionate prin diplome”. Aceste funcţii, accentuate în mod specific la nivelul unor sisteme de educaţie, generează formule diferite de organizare a formării continue: formare în timpul profesiei, formare avansată, formare de/pentru (re)calificare…

6 De ce au nevoie cadrele didactice de perfecționare?
Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţămînt, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţămînt, la toate nivelurile sale de referinţă (funcţional- structural-operaţional). La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri ale educaţiei) în obiective angajate în cadrul procesului de învăţămînt, în mediul şcolar şi extraşcolar. La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (informaţionale, umane, didactico- materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces. La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţămînt (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare şcolară şi profesională, de consiliere etc.), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung.

7 Modalități de structurare a formării continue a adulților
1. Perfecționarea ca modalitate de aprofundare a pregătirii începute în perioada formării inițiale; 2. Reconversia profesională ca modalitate de a reutiliza formarea inițială într-un alt domeniu de activitate; 3. Recalificarea într-un alt domeniu decât cel al formării inițiale; 4. Recuperarea traiectoriei școlare sau profesionale 5. Educația continuă la cerere, văzută ca o formă de educație care servește unor nevoi individuale de formare, fără o aplicabilitate profesională.

8 Obiectivele formării continue se pot structura în jurul a trei poli
1. dezvoltarea personală și profesională a educatorilor care vizează ameliorarea competențelor profesonale prin: Actualizarea competențelor de bază, a cunoștințelor didactice și a celor din domeniul disciplinelor predate; Însușirea de noi competențe; Didactica disciplinelor; Inițiere în utilizare de noi competențe și materiale;

9 2. ameliorarea calității sistemelor de educație, a cursurilor oferite, a instituților de învățământ și a practicilor pedagogice prin: Favorizarea interdisciplinarității și a lucrului în echipă; Încurajarea inovației; Punerea în acțiune a unor priorități pedagogice; Dezvoltarea comportamentelor necesare managementului resurselor umane;

10 3. cunoașterea mediului social prin:
Favorizarea relaţiilor şcolii cu diferiţi agenţi sociali: economici, comunitari, culturali, politici etc.;  Raportarea sistemului de învăţămînt la problematica socio-economică; Adaptarea la schimbările socio-culturale specifice societăţii postindustriale/informatizate; Studierea factorilor psihosociali care influenţează comportamentele elevilor)

11 În acțiunea de operaționalizare a obiectivelor formării adulților B
În acțiunea de operaționalizare a obiectivelor formării adulților B. Schwartz evidențiază patru nivele taxonomice: Nivelul întâi vizează sensibilizarea și informarea cu privire la tematica propusă; Nivelul al doilea vizează formarea capacității de a dezbate tema și de a emite critici pertinente la ceea ce s-a realizat, precum și de a propune modalități de optimizarea a activității; Nivelul al treilea presupune formarea capacității cadrelor didactice de a aplica într-un demers didactic concret modelele nou acumulate; Nivelul al patrulea vizează capacitatea cadrului didactic de a-și abilita elevii sau alți formatori în domeniul în care el însuși a fost format.

12 Principalele forme de organizare a formării continue/perfecţionării personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt: (1) a)activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice; b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice; c) stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei; d) cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale personalului didactic; e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice; f) stagii/programe realizate prin activități de mentorat pentru dezvoltarea profesională; g) cursurile de pregătire şi examenele pentru obţinerea definitivării în învăţământ sau a gradelor didactice; h) cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control, potrivit unor programe specifice; i) bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în străinătate; j) cursurile postuniversitare de specializare; k) studiile universitare de masterat; l) studiile universitare de doctorat. (2) Programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ superior şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice. (3) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue/perfecţionării se efectuează prin sistemul de recunoaştere, echivalare şi acumulare a creditelor profesionale transferabile.

13 Metodologia formării adulților

14 Conținuturile perfecționării
Conţinutul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice, corespunzător obiectivelor prezentate, include programe (post)universitare de: pedagogie generală (fundamentele pedagogiei, teoria educaţiei, didactică generală), didactica specialităţii/metodica predării, teoria curriculumului, management şcolar, formare avansată (la disciplinele de specialitate).

15 Clasificarea metodelor de formare

16 O posibilă relaționare între nivelurile taxonomice ale finalităților și categoriile de metode

17 Triada : formare iniţială – formare continuă – autoformare
Sistemele (post)moderne de învăţămînt accentuează continuitatea celor trei secvenţe de instruire permanentă congruente la nivel de politică a educaţiei. Formarea iniţială, organizată la nivel universitar pentru toate categoriile de cadre didactice, are un caracter mai deschis, ,,asociind la competenţa disciplinei o pregătire pentru întâlnirea cu copii şi adolescenţi, inclusiv cu cei aflaţi în mare dificultate şcolară”. Formarea continuă urmăreşte perfecţionarea practicii pedagogice valorificînd mai multe modele alternative ,,care permit aprofundarea reflexiei şi consolidarea cunoştinţelor noi” în situaţii diversificate, proprii procesului de învăţămînt. Autoformarea apare astfel ca o consecinţă a sistemului de formare (iniţială-continuă), expresie a transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de învăţămînt, a cercetărilor pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor sociale care instituie în şcoală ,,o adevărată cultură a autonomiei pedagogice”.

18 Sistemul creditelor transferabile
O.M. 5562: Acumularea de credite profesionale transferabile se realizează prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte formale, nonformale şi informale (O.M art. 7, alin. 1). O.M Echivalarea creditelor: 1. Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile: Obţinerea gradului didactic II sau a gradului didactic I Absolvirea unor forme de studii universitare prevăzute la art. 8 lit. a – e din O.M. 5562 Se echivalează cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea în intervalul respectiv a unui curs postuniversitar didactic. (O.M art. 9, alin. 1) Se pot obţine până la 15 credite profesionale transferabile prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale.

19 Echivalarea, evaluarea, validarea şi recunoaşterea în credite profesionale transferabile se face conform capitolului III din O.M. 5562 O.M art. 11 – 19: Echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue se face: anual la solicitarea personalului didactic, de conducere de îndrumare şi control de către unitatea de învăţământ din care provin cadrele didactice, pe baza dosarelor depuse de către acestea. (O.M art. 11 – 19.)

20 Bibliografie: Marin, C. Călin, Procesul instructiv-educativ. Instruirea şcolară. Analiza multireferenţială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Maciuc, Irina, Formarea formatorilor. Modele alternative şi programe modulare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998.  Schipor, Doina,Maria, Formarea cadrelor didactice. Definire și re-definire în contextul educativ actual,


Descărcați ppt "Formarea continuă a cadrelor didactice"

Prezentări similare


Publicitate de la Google