Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE"— Transcriere de prezentare:

1 ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE
A O SR ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA

2 A O SR “ Standardizarea naţională - suport pentru integrarea României în Uniunea Europeană . Implementarea standardelor europene necesitate a dezvoltării regionale“ Alexandru Greabu Director Directia Publicaţii- ASRO

3 Dezvoltarea regională implică
A O SR Dezvoltarea regională implică Existenţa unor reglementări regionale (locale) care să favorizeze dezvoltarea, Atragerea şi concentrarea unor importante resurse materiale necesare dezvoltării, Creşterea competenţei organizaţiilor şi companiilor implicate în dezvoltarea regională prin asimilarea aquisului comunitar european si a principiilor OMC privind globalizarea.

4 Asimilarea aquisului comunitar european cadru legal şi implementare
A O SR Asimilarea aquisului comunitar european cadru legal şi implementare Legi, reglementările tehnice şi standarde Obiectivele sistemului european de standardizare: Eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului din Europa prin intermediul unei metode eficiente şi echitabile de autoreglementare a industriei prin asumarea standardelor voluntare de către actorii Pieţei Unice Europene, Asigurarea competitivităţii industriei Europene, atât pe piaţa internă cât şi peste graniţele acesteia.

5 STANDARDIZAREA ŞI COMERŢUL INTERNAŢIONAL ŞI EUROPEAN
A O SR STANDARDIZAREA ŞI COMERŢUL INTERNAŢIONAL ŞI EUROPEAN ROMANIA membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului – O.M.C. OMC se ocupă de regulile globale care se aplică în cadrul comerţului internaţional OMC a adoptat Acordul-TBT privind obstacolele tehnice în calea comerţului: evitarea creării de obstacole inutile în calea comerţului internaţional, comerţ fără discriminare, armonizarea standardelor, echivalenţa reglementărilor tehnice, recunoaşterea reciprocă a procedurilor de evaluare a conformităţii, transparenţă STANDARDELE INTERNAŢIONALE – INSTRUMENTE ale PIEŢEI GLOBALE

6 SR A O Libera circulatie a marfurilor Acreditare Testare, certificare
Standardizare Metrologie R E G L E M E N T A R I

7 A O SR FACTORII CARE CONTRIBUIE LA CREŞTEREA ECONOMICĂ (Studiu DIN din anul 2000) en-07-11:0

8 SR A O Ce este un standard?
Un standard reprezintă un limbaj comun care promovează circuitul bunurilor între cumpărător şi vânzător şi protejează bunăstarea generală. Această definiţie este construită pe rolul şi scopul standardelor în acest moment în lume şi stabileşte importanţa standardelor pentru orice organizaţie sau companie plasându-le alături de reglementările tehnice în rândul documentelor de referinţă trebuie să stea la baza politicilor şi practicilor acestora. Mii de astfel de standarde sunt disponibile tuturor companiilor sau organizaţiilor care datorită limbajului comun al standardizării, le pot utiliza pentru a fi competente, competitive, participante active fără dificultăţi în comunicare pe piaţa aleasă ca ţintă în activitate.

9 Ierarhia documentelor de reglementare
A O SR Ierarhia documentelor de reglementare LEGI REGLEMENTĂRI PREVEDERI ADMINISTRATIVE STANDARDE, REGULI, GHIDURI, SPECIFICAŢII STANDARDE PROFESIONALE

10 Caracterul documentelor de reglementare
A O SR Caracterul documentelor de reglementare - Legile, reglementările tehnice şi prevederile administrative au caracter obligatoriu. Cunoaşterea şi respectarea lor permite funcţionarea pe piaţă a societăţilor comerciale - Standardele naţionale europene şi internaţionale şi - Standardele profesionale sau de firmă au caracter voluntar. Cunoaşterea şi respectarea lor asigură competenţa societăţilor comerciale fiind un factor determinant al succesului activităţii in cadrul pieţei unice europene Noţiunea de voluntariat presupune asumarea pe proprie răspundere a aplicării standardelor, fapt care ridică pe un plan superior responsabilitatea managementului, a actului de concepţie, proiectare, realizare şi comercializare a produsului.

11 Necesitatea standardelor voluntare
A O SR Necesitatea standardelor voluntare Caracterul voluntar al standardelor este un concept adoptat atât de “Noua abordare” în domeniul standardizării de catre Uniunea Europeană cât şi de OMC în Codul de bună practică. Noua abordare defineşte cerinţele esenţiale prin Directive care prezintă concepte foarte generale care pot fi realizate în practică prin respectarea unuia sau mai multor standarde. Utilizarea voluntară a standardelor este necesară pentru adoptarea unui referenţial comun faţă de care putem stabili prezumţia de conformitate a unui produs cu prescripţii recunoscute printr-un document elaborat de un cerc larg de specialişti. Finanţarea parţială a activităţii de standardizare prin exploatarea drepturilor de copyright asupra standardelor.

12 SR A O CE AR TREBUI SĂ ŞTIM PENTRU CA STANDARDIZAREA
SĂ NE FIE CÂT MAI UTILĂ ÎN ACTIVITATE ?

13 A O SR Ar trebui să putem răspunde la câteva întrebări puse de organizatorii Conferinţei internaţionale a utilizatorilor de standarde IFAN 2004 Cum sunt protejate interesele societăţii Dvs in timpul elaborării unor noi standarde în domeniul în care activaţi ? Cum asiguraţi îndeplinirea cerinţelor din standardele şi reglementările tehnice relevante pentru beneficiarii Dvs ? Cum vă asiguraţi că furnizorii Dvs. îndeplinesc cerinţele esenţiale din standardele şi reglementările tehnice relevante pentru Dvs ? Cum este organizată activitatea de standardizare în societatea Dvs ? Dar furnizorii Dvs cum o fac ? Ce efecte produc adoptarea noilor standardelor în societatea Dvs ?

14 Sarcinile departamentului de standardizare
A O SR Sarcinile departamentului de standardizare întocmirea profilului de reglementări şi standarde al firmei/organizaţiei şi actualizarea colecţiei de standarde a organizaţiei participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice contactele cu asociaţiile profesionale, patronale etc elaborarea standardelor de firmă şi a instrucţiunilor de utilizare controlul documentaţiilor documentare servicii auxiliare Departamentul de standardizare poate să aibă personal propriu sau sarcinile sale să se regăsească în fiecare activitate a firmei.

15 Utilizarea standardelor naţionale
A O SR Utilizarea standardelor naţionale Standardul reprezintă regula de conduită tehnică incontestabilă recunoscută şi consacrată în spectrul tehnic şi legislativ românesc Implementarea şi utilizarea standardelor naţionale este promovată de actele normative cadru ale infrastructurii calităţii din România: Legea 608/2001- privind evaluarea conformităţii produselor OG nr. 39/1998 – privind activitatea de standardizare naţională OG nr. 38/1998 – privind activitatea de acreditare şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii Cartea Albă a Infrastructurii Calităţii şi Evaluării Conformităţii Produselor

16 STANDARDUL EUROPEAN INSTRUMENT AL PIEŢEI UNICE EUROPENE
A O SR STANDARDUL EUROPEAN INSTRUMENT AL PIEŢEI UNICE EUROPENE Obligaţii pentru adoptarea standardelor stabilite pentru adoptarea standardelor de Ghidurile CEN/CENELEC : Un EN va fi adoptat prin adoptarea lui ca standard naţional si prin anularea oricărui standard naţional şi reglementare tehnică conflictuală Un EN se va adopta preluând identic conţinutul textului şi prezentarea standardului(cu excepţia traducerii) şi fără restricţii la aplicare.

17 A O SR Activitatea de adoptare a standardelor europene poate fi solicitată şi finanţată de: Autorităţile statului, pentru standardele care privesc aspectele generale ale vieţii sociale (sănătate, protecţia vieţii şi a mediului, securitatea muncii, etc.) Autorităţile statului, pentru adoptarea standardelor în domeniile reglementate de Legea 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor . Producători, importatori, exportatori pentru standardele care stabilesc cerinţele esenţiale ale produselor care fac obiectul lor de activitate. Orice agent economic, asociaţie profesională, laborator de încercări etc. care doreşte un referenţial de condiţii în domeniile în care are interese legitime.

18 ASRO – organismul naţional de standardizare
A O SR ASRO – organismul naţional de standardizare ASRO –Asociaţia de Standardizare din România este un organism privat de interes public specializat în domeniul standardizării. ASRO coordonează activitatea naţională în domeniul său de competenţă, participă la schimbul de informaţii referitoare la standardizare cu ţările membre ale UE şi OMC şi reprezintă România în procesul de standardizare europeană şi internaţională având un rol important în dezvoltarea economică şi optimizarea performanţei firmelor româneşti pe piaţa naţională, internaţională şi europeană. ASRO este membru la ISO, CEI, ETSI şi membru afiliat la CEN şi CENELEC. Activitatea naţională de standardizare din România se desfăşoară în baza prevederilor OG 39/98 si a Legii nr.355/2002. Asociaţia are drept de exclusivitate naţională în exercitarea atribuţiilor sale (art Legea 355/2002)

19 ASRO în procesul de integrare europeană
A O SR ASRO în procesul de integrare europeană Etapa : adoptarea şi implementarea standardelor europene în standardizarea naţională (80% din EN-uri in dec. 2003). Etapa : finalizarea îndeplinirii condiţiilor ca ASRO sa devină membru al CEN si CENELEC (indeplinirea celor 9 conditii aferente evaluării la nivel european) şi atingerea acestui obiectiv în 2005. Etapa şi în continuare : implicarea mai activă şi mai directă a standardizării române în structurile de standardizare europene şi internaţionale, pentru susţinerea punctului de vedere a industriei naţionale la nivelul structurilor de standardizare europene şi internationale.

20 Modalităţi de colaborare la nivel naţional
A O SR Modalităţi de colaborare la nivel naţional Crearea unui parteneriat public-privat in vederea atingerii obiectivelor de interes comun : Definirea prioritatilor si desemnarea domeniilor de standardizare in care Romania se va implica pe termen mediu si lung. Participarea părţilor interesate în cadrul COS (Comitetelor de Orientare Strategice) ASRO Asigurarea suportului financiar şi de expertiza necesar pentru derularea activitatilor de standardizare la nivel national şi internaţional cu accent pe cel european. Derularea activităţilor de standardizare necesare economiei naţionale

21 Misiunea Comitetelor de Orientare Strategice (COS)
A O SR Misiunea Comitetelor de Orientare Strategice (COS) Misiune COS : Stabilirea strategiei de standardizare pentru domeniul respectiv. Urmarirea participarii si incadrării in orientările generale ale standardizării europene si internationale. Urmărirea evolutiei reglementărilor tehnice naţionale, europene si internationale şi studierea consecinţelor acestora asupra standardizării. Asigurarea corelării resurselor la programele anuale, in termeni de expertiză şi resurse financiare. Informarea curentă privind noile dezvoltări stiintifice si tehnologice in toate zonele sale de competenţă. Urmărirea şi evaluarea cantitativă şi calitativă a utilizării şi aplicării standardelor.

22 Rolul si componenţa Comitetelor de Orientare Strategice (COS)
A O SR Rolul si componenţa Comitetelor de Orientare Strategice (COS) Rolul COS (Comitete de orientare strategice) : Reprezintă platforme de schimb de informatii si de discuţii între diverşi actori economici dintr-un domeniu de activitate. COS pe un domeniu reuneşte persoane şi entităţi competente din sectorul de activitate respectiv, reprezentanţi mandataţi de către întreprinderi şi organisme profesionale, administraţii naţionale competente şi de colectivităţi teritoriale. In cadrul COS trebuie exprimate puncte de vedere şi luate decizii privind orientările propuse în numele structurilor pe care le reprezintă.

23 SR A O Plan strategic pe 2005-2007
În anul 2005, ASRO are planificat să solicite primirea ca membru cu drepturi depline în cadrul CEN şi CENELEC. Programul de adoptarea standardelor europene va fi inclus in Strategia de adoptare a standardelor europene in perioada care va avea ca elemente de bază : Intrarea in ritmul de curent de lucru al organismelor europene de standardizare prin participarea la toate etapele proiectelor de standarde europene la nivel de circa 2000 de teme de standardizare anual. Recuperarea in perioada a decalajului dintre standardele traduse în limba naţională şi cele andorsate în asa fel ca in anul 2008 sa mai rămînă circa 10-20% din standardele naţionale andorsate. Implicarea mai activă sub aspect tehnic cât şi financiar al mediului economic din România şi corelat cu finanţarea asigurată de institutiile guvernamentale implicate prin domeniul de activitate in standardizarea naţională.  

24 Obiectivele întilnirilor organizate de ASRO cu structurile asociative profesionale
A O SR Obiective generale : Cresterea vizibilitătii ASRO în rândul structurilor de reprezentare asociativă din mediul economic românesc. Creşterea gradului de informare privind activitatea de standardizare naţională şi internaţională în mediul economic românesc. Creşterea gradului de implicare a reprezentanţilor industriei româneşti în activitatea de elaborare şi implementare a standardelor naţionale. Obiective specifice : Convingerea dvs. pentru o implicare mai activă a reprezentanţilor structurilor asociative importante din industria românească în : Structurile de standardizare la nivel national si european-internaţional Susţinerea financiară a adoptării standardelor europene şi internaţionale cu accent pe suportul privind participarea directă la crearea acestor standarde in cadrul structurilor europene si internaţionale de standardizare. Diversificarea modalitaţilor de colaborare dintre ASRO si dvs. Ca parteneri ai noştri pe subiecte de interes comun pentru membrii organizaţiilor dvs.

25 Modalităţi de colaborare între ASRO şi industria românească (1)
A O SR Modalităţi de colaborare între ASRO şi industria românească (1) Protocol de colaborare între ASRO si organizaţiile dvs. (asociaţii, patronate, federaţii, companii private, etc) prin : Dezvoltarea de actiuni comune privind domenii de interes pentru sectorul de activitate respectiv Susţinerea şi implicarea structurile de standardizare la nivel national Susţinerea şi Implicarea prin participare directa la activitatea de standardizare curentă la nivel european si international Informare si distributie de produse de standardizare in parteneriat economic .

26 Modalităţi de colaborare între ASRO şi industria românească (2)
A O SR Modalităţi de colaborare între ASRO şi industria românească (2) Convenţia privind deţinerea secretariatelor de CT naţionale în cadrul organizaţiilor dvs. Acorduri privind susţinerea financiară a activităţii structurilor tehnice de standardizare pe domeniul dvs. de activitate în acord cu un plan anual de activitate realizat la nivelul CT, plan corelat cu interesele economice din domeniul respectiv de activitate. Orice altă modalitate de cooperare convenită

27 SERVICIILE ŞI PRODUSELE OFERITE DE ASRO
ABONAMENTE LA STANDARDE STANDARDE INTERNAŢIONALE ADOPTAREA DE STANDARDE EUROPENE SAU INTERNAŢIONALE ELABORĂRI DE STANDARDE ROMÂNE STANDARDE ROMÂNE ŞI STRĂINE LA CERERE STANDARDE ROMÂNE ÎN LIMBA ENGLEZĂ BIBLIOTECA ASRO BIBLIOTECA ELECTRONICA TRADUCERI DE STANDARDE EUROPENE INTERNAŢIONALE ŞI STRĂINE LA CERERE SERVICII DE INFORMARE STANDARDE ŞI INFO O.M.C. PRODUSE TIPĂRITE REVISTA “STANDARDIZAREA” BANCA DE DATE ASRO TELEFON CATALOGUL SR POŞTĂ BULETINUL STANDARDIZĂRII OFERTĂ DE CURSURI SERVICII PE SUPORT ELECTRONIC ASRO DIN GLOBAL COLECŢII PE CD ACCES INFO ONLINE CATALOG SR PE CD

28 14 CENTRE ZONALE DE INFORMARE
A O SR 14 CENTRE ZONALE DE INFORMARE ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII Centrul de informare TIMISOARA: CCIAT – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara Centrul de informare : Cluj-Napoca CCIA– Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Cluj-Napoca Centrul de informare BRAŞOV Camera de Comerţ şi Industrie Braşov - EURO INFO CENTRE

29 Deveniţi membru ASRO acum !
A O SR Deveniţi membru ASRO acum ! Asociaţia de Standardizare din România este conform legii singurul organism autorizat din ţară care vă poate oferi standardele europene adoptate în ultima perioadă în număr foarte mare (peste ) precum şi standardele româneşti originale sau cele internaţionale ISO, CEI adoptate, aflate în colecţia naţională de standarde, care, în acest moment, are peste 28000 de standarde în vigoare. Indiferent de mărimea companiei dvs., asiguraţi-vă că standardele îşi joacă importantul lor rol în succesul afacerii pe care o deţineţi. Procuraţi-vă din timp standardele necesare activităţii dumneavoastră! Noi vă ajutăm să faceţi acest lucru în condiţii avantajoase. Membrii ASRO beneficiază de un pachet de servicii anual alcătuit din principalele mijloace de informare în domeniul standardizării în valoare de peste 125 €: Abonament la revista “Standardizarea”; Abonament la Buletinul Standardizării; Catalogul Standardelor Române pe CD. Contactaţi-ne ACUM pentru a beneficia şi dvs. cât mai repede de toate avantajele de care se bucură membrii ASRO!

30 Vă mulţumim pentru atenţie !
A O SR Vă mulţumim pentru atenţie ! PSO – MEC


Descărcați ppt "ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google