Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA Raportul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii AN ŞCOLAR 2007 - 2008.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA Raportul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii AN ŞCOLAR 2007 - 2008."— Transcriere de prezentare:

1 LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA Raportul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
AN ŞCOLAR

2 DOMENIUL A: capacitatea instituţională
Aspecte pozitive Utilizarea integrală şi foarte eficientă a fondurilor, de la buget, alocate investiţiilor, a fondurilor obţinute prin autofinanţare şi a celor provenite de la Asociaţia Părinţilor Investiţiile şi lucrările de reabilitare realizate în şcoală sunt excelente, oportune desfăşurării în condiţii optime, moderne a actului educaţional Instalarea camerelor de supraveghere video în clădirea II a şcolii a contribuit la reducerea actelor de violenţă între elevi sau faţă de bunurile şcolii Aspecte deficitare Accesibilitatea şi vizibilitatea spaţiilor şcolare Calculator conectat la Internet în sălile profesorale Inginer de sistem pentru întreţinerea echipamentului informatic Plafonul etajului III din clădirea II a şcolii Estetizarea coridoarelor în clădirea II a şcolii Renovarea faţadelor clădirilor Sală de sport adecvată, modernă Sală festivă

3 DOMENIUL B: eficacitatea educaţională
Aspecte pozitive Rezultatele foarte bune obţinute la testările şi examenele naţionale. Cercurile oferite în şcoală elevilor sunt foarte apreciate şi au prilejuit cultivarea aptitudinilor şi obţinerea multor premii de către elevi. Elaborarea şi prezentarea responsabililor catedrelor a unei fişe de progres individual, adaptabilă la specificul fiecărei discipline de studiu. Elaborarea planului de monitorizare a proiectului Comenius. Chestionarul pentru părinţi legat de perceperea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoală demonstrează percepţia pozitivă a activităţilor din şcoală. Oferta de cursuri opţionale din cadrul CDŞ este variată şi atractivă pentru elevi, procedura de ofertare este respectată riguros. Rezultatele la olimpiade şi concursuri. Colaborare excelentă cu Asociaţia Părinţilor. Numărul mare de acorduri de parteneriat ale şcolii (25 de acorduri semnate şi derulate). Aspecte care mai trebuie urmărite Monitorizarea utilizării laboratoarelor şi sălilor media din ambele clădiri ale şcolii. Evaluarea elevilor la cursurile opţionale (tendinţă spre supraevaluare). Oportunitatea şi eficienţa proiectelor de parteneriat ale şcolii.

4 DOMENIUL C: managementul calităţii
Aspecte pozitive Elaborarea raportului anual de autoevaluare a calităţii şi prezentarea lui în cadrul consiliului de administraţie şi consiliului profesoral; postarea raportului pe site-ul şcolii şi trimiterea lui la ISJ Elaborarea planurilor operaţionale semestriale şi anual al CEAC Elaborarea, administrarea şi interpretarea rezultatelor unui chestionar referitor la traseul şcolar al tuturor absolvenţilor din promoţia 2007 Elaborarea, administrarea şi interpretarea chestionarului pentru părinţi vizând perceperea calităţii (lotul a fost de 490 de părinţi) Elaborarea, administrarea şi interpretarea rezultatelor chestionarului vizând temele pentru acasă, completat de 203 elevi din gimnaziu şi liceu (Inter)asistenţele din cadrul catedrelor şi comisiilor metodice Elaborarea fişei de autoevaluare în vederea acordării premiului trimestrial; fişa este completată de tot personalul şcolii Elaborarea fişei de monitorizare a activităţii de perfecţionare; fişa este completată semestrial şi anual de întreg personalul didactic Elaborarea procedurilor de management a calităţii. Elaborarea rapoartelor CEAC.

5 Continuare – managementul calităţii
Activităţi nerealizate Evaluarea gradului de satisfacţie a elevilor faţă de calitatea şi utilitatea cursurilor opţionale din cadrul CDŞ. Monitorizarea respectării regulamentului de ordine interioară de către cadrele didactice. Monitorizarea respectării regulamentului de ordine interioară de către elevi.

6 Ţinte strategice pentru 2008 - 2009
Evaluarea ritmică a gradului de satisfacţie a elevilor în privinţa cursurilor opţionale aflate în derulare. Monitorizarea rezultatelor elevilor la olimpiadele şcolare şi examenele naţionale. Monitorizarea respectării ROI de către elevi şi cadre didactice. Identificarea priorităţilor în privinţa perfecţionării personalului şi monitorizarea activităţilor de perfecţionare. Adaptarea fişei de evaluare anuală a profesorilor la sarcinile generale şi specifice din fişa postului. Continuarea colectării ritmice a feedback-ului de la părinţi şi elevi. Continuarea monitorizării inserţiei şcolare a absolvenţilor. Evaluarea gradului de respectare a procedurilor de management a calităţii de către întreg personalul şcolii.

7 Continuare – ţinte strategice
Semnalizarea corespunzătoare şi vizibilitatea spaţiilor. Observarea efectuării serviciului pe şcoală a cadrelor didactice. Monitorizarea gradului de utilizare a laboratoarelor şi sălilor media. Susţinerea unor activităţi demonstrative pentru diseminarea cunoştinţelor / tehnicilor asimilate la cursurile de perfecţionare sau la alte activităţi ştiinţifice. Analiza eficacităţii parteneriatelor. Cooptarea părinţilor în activităţile şcolii. Monitorizarea activităţilor proiectului Comenius. Identificarea altor priorităţi pentru investiţii, achiziţii.


Descărcați ppt "LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA Raportul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii AN ŞCOLAR 2007 - 2008."

Prezentări similare


Publicitate de la Google