Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU Splaiul Independenţei.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU Splaiul Independenţei."— Transcriere de prezentare:

1 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6, , Bucureşti, ROMÂNIA Tel / Fax : 021/ , 021/ , Mobil: 0724/242503, 0742/ C.U.I Website: - Fondul pentru mediu - Posibilităţi de finanţare şi implementare a proiectelor regionale de mediu Prezintă: dr. Mihai TOTI

2 Fondul pentru mediu Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor prioritare pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în domeniul protecţiei mediului. Fondul pentru mediu este constituit şi gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr.105/2006 pentru aprobarea O.U.G. 196/2006 privind Fondul pentru mediu. Fondul pentru mediu este gestionat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

3 Sursele de venituri ale Fondului pentru mediu
a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice sau juridice. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu ; b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la surse fixe şi mobile, încasate de la operatori economici, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1; c) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 ; d) o taxă de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi de ambalaje de desfacere; e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţă de către producători şi importatori, cu excepţia celor utilizate la producerea medicamentelor; f) în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obţinute în urma exploatării, contribuţia la Fondul pentru mediu se stabileşte prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare şi se achită de către cumpărătorul operator economic, care introduce masa lemnoasă într-un proces de prelucrare ; i) o taxă de 1 leu (RON)/kg anvelopă, încasată de la producătorii şi importatorii care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării; j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare.

4 Situaţia încasărilor la Fondul pentru mediu în perioada iunie 2002 –martie 2007

5 Situaţia încasărilor la Fondul pentru mediu în intervalul iunie 2002- martie 2007

6 Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu
Categorii de proiecte eligibile a)prevenirea poluării; b)reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului; c)reducerea nivelurilor de zgomot; d)utilizarea de tehnologii curate; e)gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase; f)protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi locale; g)gospodărirea integrată a zonei costiere; h)conservarea biodiversităţii; i)administrarea ariilor naturale protejate; j)educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului; k)creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; l)reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; m)reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor; n)împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii; o)închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; p)lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului. Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

7 Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu
Proiecte susţinute din Fondul pentru mediu I. Neutralizarea şi eliminarea deşeurilor periculoase de acetoncianhidrină existente în depozitul fostei SC METADET SA Fălticeni, judeţul Suceava, aprobat prin H.G. nr. 676/2004 Beneficiar: Consiliul Local al Oraşului Fălticeni; Valoarea proiectului: lei; Modalitatea de finanţare: nerambursabilă; Data finalizării proiectului: Obiectivul proiectului: eliminarea riscului de poluare accidentală a apei, aerului şi solului, cu substanţe toxice (acetoncianhidrină, amoniu, sulfaţi), atât în zona Municipiului Fălticeni ,cât şi în zonele limitrofe. Acest obiectiv a fost realizat în proporţie de 100 %. Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

8 Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu
Proiecte susţinute din Fondul pentru mediu II. Proiectul „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării, aprobat prin HG nr. 166/2004, modificată prin HG nr. 989/2005. Până la , proiectul s-a finanţat din veniturile Fondului pentru mediu, prin alocarea nerambursabilă a sumei de lei ROL/kg deşeu de ambalaj PET postconsum colectat în vederea reciclării, sumă acordată agenţilor economici care realizează operaţiuni de reciclare a acestui tip de deşeu. După , suma acordată agenţilor economici care au realizat operaţiuni de reciclare a acestui tip de deşeu a fost de 0,4 lei /kg deşeu de ambalaj PET postconsum. Au fost încheiate 7 (şapte) contracte de finanţare, între Administraţia Fondului pentru Mediu şi operatorii economici care realizează operaţiuni de reciclare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum, în valoare totală de ,68 lei , din care, s-au acordat, în anii 2004 şi 2005, lei. Obiectivul proiectului: asigurarea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei. Rezultate obţinute: a fost colectată şi reciclată o cantitate de t deşeu PET postconsum, rezultând o cantitate de kg materie primă secundară (fulgi PET) care a fost utilizată în diverse industrii. Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

9 Proiecte susţinute din Fondul pentru mediu
Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto”, conform OUG nr. 99/2004, aprobată prin Legea nr. 72/2005. Au fost încheiate 20 contracte de finanţare nerambursabilă între Administraţia Fondului pentru Mediu şi persoane juridice validate (producători, importatori autorizaţi, sau reprezentanţi autorizaţi ai acestora), de la care cetăţenii au achiziţionat autoturisme noi. Obiectivele acestui program: Diminuarea efectelor negative a poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei si a mediului, in aglomerările urbane, datorate emisiilor de gaze de eşapament de la autoturisme cu o pondere mare printre sursele de poluare; încadrarea emisiilor în valorile limită, admise la nivel european pentru aerul ambiental; prevenirea formării deşeurilor ca urmare a abandonării autoturismelor uzate şi atingerea ţintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehicule uzate. Rezultate obţinute: scoaterea din uz a autoturisme vechi care poluau mediul, prin alocarea sumei de lei (RON) din Fondul pentru mediu beneficii la bugetul de stat – Euro din taxe şi impozit pe cifra de afaceri plătiţi de producătorii validaţi; reducerea poluării aerului cu aproximativ kg CO, importante cantităţi de Pb, hidrocarburi, compuşi organici volatili ( COV) care contribuie la formarea poluanţilor secundari (ozon şi alţi oxidanţi fotochimici).

10 Proiecte susţinute din Fondul pentru mediu
IV. Proiectul „Lucrări de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna iulie 2005,” aprobat prin HG nr. 828/2005. Pentru implementarea acestui proiect, între AFM şi Administraţia Naţională „Apele Române”s-a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă, cu o valoare totală de lei, din care, în perioada , s-au finanţat lei. Obiectivul proiectului: realizarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii, în luna iulie 2005, la 39 de obiective, în 11 judeţe. V. 10 proiecte vizând categoria „Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului” Proiectele s-au finanţat din veniturile Fondului pentru mediu, prin alocarea nerambursabilă a lei, din care s-au finanţat lei. Beneficiarii finanţărilor : -Asociaţia microregională Felso Homorodmente – Lueta, jud.Harghita -Asociaţia Heidenroslein - Baia Mare -Asociaţia Geoecologică ACCENT - Braşov -Şcoala Generală nr. 6 - Sfântu –Gheorghe -Asociaţia MADISZ (Asociaţia Tinerilor Democraţi Maghiari)- Baia Sprie - Fundaţia FREE-Bucureşti - Asociaţia Sziget, Tg. Mureş - Consiliul Local Gheorgheni - Alianţa Tinerilor Democraţi Maghiari, Miercurea Ciuc - Organizaţia Young Hearts, Tulcea VI. Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de inundaţii, conform HG nr. 1631/2005, în valoare de lei.

11 Proiecte susţinute din Fondul pentru mediu
VII. „Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto”, conform O.U.G. nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto, în valoare de lei pentru scoaterea din uz a autoturisme cu vechime mai mare de 12 ani de la data fabricaţiei. Acest Program s-a derulat în două etape: a) Etapa I: 30 iunie septembrie 2006 b) Etapa a - II-a: 15 septembrie - 12 decembrie 2006 În şedinţa Comitetului de avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu, din 30 iunie 2006, au fost validaţi, 29 de producători, importatori de autoturisme şi reprezentanţi autorizaţi ai acestora, dintr-un număr total de 33 solicitanţi înscrişi iniţial în Program. În cea de-a doua etapă au rămas în Program 16 producători, importatori de autoturisme şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora, care au utilizat cel puţin 80% din suma contractată anterior, conform prevederilor O.U.G. nr. 38/2006 şi a Ordinului nr. 579/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a O.U.G. nr. 38/2006. Rezultate obţinute: Prin programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto, au fost scoase din uz autoturisme vechi care poluau mediul, prin alocarea nerambursabilă, din Fondul pentru mediu, a sumei de lei (procent de realizare 92%). AFM a venit în sprijinul proprietarilor de autoturisme vechi, poluatoare, acordându-le o subvenţie de 30 de milioane lei vechi, ca o primă rată pentru cumpărarea unei maşini noi de la producătorii şi/sau importatorii validaţi. La finalizarea Programului a rămas neutilizată suma de lei, aferentă unui număr de 1390 autoturisme. VIII. 1 proiect privind epurarea apelor uzate:  ”Dotarea cu staţie epurare a Complexului Popas Turistic Bucovina” Beneficiarul finanţării : S.C. Popas Turistic Bucovina S.R.L.- jud. Suceava Valoarea finanţată din Fondul pentru mediu: lei Modalitatea finanţării: nerambursabilă Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

12 Proiecte susţinute din Fondul pentru mediu
IX. 2 proiecte vizând categoria gestionarea deşeurilor – Programul „Dezvoltarea sistemului de colectare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje PET post consum” Beneficiarul finanţării : S.C. ANDISIMO S.R.L. Valoarea finanţată din Fondul pentru mediu: lei Beneficiarul finanţării : S.C. GENIAL COMPANY S.R.L. Valoarea finanţată din Fondul pentru mediu: lei X. Lucrări de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii conform H.G. nr. 790 din 21 iunie 2006 pentru aprobarea lucrărilor de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie 2005 în zona localităţii Costineşti, judeţul Constanţa. - Pentru implementarea acestui proiect, între AFM şi Administraţia Naţională „Apele Române”s-a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă în valoare de lei, din care s-au finanţat lei. XI. Lucrări de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în anul 2006, conform H.G. nr.791/2006. Pentru implementarea acestui proiect, între AFM şi Administraţia Naţională „Apele Române” s-a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă, cu o valoare totală de lei, din care s-au finanţat în 2006, lei. Obiectivul proiectului: realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în anul 2006, la 62 obiective, din 27 judeţe. XII. Un proiect conform categoriei „gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase” vizând deşeurile de rumeguş: „ Linie uscat şi brichetat rumeguş” Beneficiarul finanţării : S.C. Ritmic Com S.R.L., sat Ilişeşti, com. Ciprian Porumbescu, jud. Suceava Valoarea finanţată din Fondul pentru mediu: lei Modalitatea finanţării: nerambursabilă. Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

13 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Situaţia proiectelor în curs de finanţare din Fondul pentru mediu Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare Categ.A - prevenirea poluarii 1 S.C.Someş S.A. Dej 83/N/ Decizia CC nr.2/ Hot. CA nr.8/ 96/61/CE IPPC ,00 Reducerea emisiilor în efluent şi a consumului de apă proaspătă la maşinile de hârtie de la S.C. Someş S.A. Dej 12 luni nerambursabil 2 S.C. Oltchim S.A. 93/N/ Decizia CC nr.2/ Hot. CA nr.4.2/ 96/61/CE IPPC ,00 Incinerator de deşeuri organo-clorurate lichide şi gazoase 17 luni TOTAL cat. A ,00 Categ. B - reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului 3 Consiliul Local Sadova 79/N/ ,00 Regulariz. Pârâu Sadova 10 luni 4 CONSILIUL LOCAL JUDEŢEAN GORJ, Mun. Tg. Jiu. Jud. GORJ 1/N/P/ ,00 Consolidarea terasamente pe DJ 672 Tg. Jiu Stroieşti - Arcani, km pct.1 de lucru; Consolidarea terasamentelor pe DJ 665 A Tg. Jiu - Bălăneşti, km pct 2 de lucru; Consolidarea terasamentelor pe DJ 664, Tg. Jiu + Schela km pct. 3 de lucru 8 luni 5 CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 17/N/ ,26 Stabilizare versanţi pe DJ 248A-Plopoasa-Rafaila, comuna Rafaila, Judeţul Vaslui; Stabilizare versanţi pe DJ 248 Ghermăneşti-Pîhneşti-Duda-Epureni-Huşi, comuna Arsura, judeţul Vaslui 6 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CÂMPINA 16/N/ ,20 Protecţia resurselor naturale-Parc Bulevardul Culturii 14 luni

14 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare 7 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BREAZA 20/N/ ,69 Înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren în zona străzilor Vasile Alecsandri şi Miron Căproiu -Breaza 15 luni nerambursabil 8 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHELA 19/N/ ,50 Consolidare terasamente pe DS 6,sat Schela, comuna Schela, judeţul Gorj 8 luni 9 Consiliul Local al Mun. Botoşani, jud. Botoşani 25/N/ ,47 Reabilitarea sistemului de drenare versant sud-vest în Mun. Botoşani 10 luni 10 Consiliul Local al comunei Lueta, jud. Harghita 30/N/ ,00 Combaterea eroziunii solului Lueta, jud. Harghita 3 luni 11 S.C. Industralizarea Carnii KOSAROM S.A. Paşcani 3/N/I/ ,80 Reabilitare staţie de preepurare (instalaţie completă de tratare fizico-chimică a apelor uzate)+racorduri 12 S.C. SUINPROD S.A. ZIMNICEA, jud. Teleorman 4/M/I/ ,00 Extindere şi modernizare staţie de epurare ape uzate aparţinând S.C. Suinprod S.A.-Complex Dracea 7 luni mixt 13 S.C. Complexul de porci Brăila S.A. 5/N/I/ ,00 Modernizarea şi reabilitarea staţiei de epurare ape uzate de la S.C. Complex porci Brăila-platforma Baldovineşti 12 luni 14 S.C. VINCON VRANCEA S.A., jud. Vrancea 6/N/I/ ,00 Retehnologizare staţie de epurare 18 luni 15 S.C. SUINPROD S.A. ROMAN, jud. Neamţ 7/N/I/ ,00 Reproiectarea sistemului de gestiune a dejecţiilor în vederea folosirii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole şi recuperarea energiei biogazului în grup de cogenerare 24 luni TOTAL cat. B ,92

15 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare Categ.C - reducerea nivelurilor de zgomot 16 Consiliul Local al Mun. Braşov, jud. Braşov 26/N/ ,00 Harta de Zgomot a Mun. Braşov 21 luni nerambursabil TOTAL cat. C categ.E - gestionarea deseurilor,inclusiv a deseurilor periculoase 17 Eco Fire Sistems, Constanţa 5/N/ Decizia CC nr. 208/ HG nr. 1862/ 2000/ 76/CE ,00 Staţie de incinerare ecologică, prevăzut cu instalaţie de răcire şi tratare a gazelor 18 luni 18 S.C. Mondeco S.R.L., Suceava 6/N/ ,00 Staţie de incinerare deşeuri periculoase , capac t/an 22 luni 19 S.C. Deltarom S.R.L., Bucureşti 7/N/ ,00 Construirea unei instalaţii de incinerare deşeuri în jud. Braşov 24 luni 20 S.C. Eurosteril Sistem S.C.A., Baia Mare 29/M/ 2000/ 76 /CE ,00 Metodă alternativă pentru sterilizarea deşeurilor spitaliceşti 15 luni mixt 21 S.C. Alcotim Vasalcomit S.R.L., Borşa, jud. Maramureş 33/N/ Decizia CC nr. 123/ Hot. CA nr. 3/ 74/442/CE Linie automată de peletizare rumeguş verde 19 luni 22 SC. T.C. Rom Glass SRL Bucureşti 70/N/ Decizia CC nr. 140/ 941/ 692/CE ,00 Instalaţie pentru transformarea şi tratarea deşeurilor de sticlă 7 luni 23 S.C. Supermag S.A., Câmpulung Moldovenesc 74/N/ Decizia CC nr. 124/ Hot. CA nr. 4/ 1999/ 31/CE ,00 Colectarea şi reciclarea anvelopelor uzate din regiunea nord-est 12 luni 24 S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. Slobozia 84/N/ Decizia CC nr. 162/ Hot. CA nr. 3/ 99/ 31/CE ,00 Depozit zonal pentru deşeuri periculoase 25 S.C. Salomone Ambalaje S.R.L., Băbeni, Vâlcea 95/N/ Realizarea unei instalaţii pentru producerea de brichete din lemn şi a tratamentului HT la lemn 14 luni

16 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare 26 S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L Gălbinaşi, jud. Buzău 108/N/ Decizia CC nr. 162/ Hot. CA nr. 9/ ,00 Celula 2 a depozitului de deşeuri menajere 12 luni nerambursabil 27 S.C. SUPER TRADE S.R.L., Focşani 110/N/ 75.320,00 Îmbunătăţirea gradului de gestionare a deşeurilor solide rezultate din prelucrarea lemnului la S.C. SUPER TRADE S.R.L., Focşani 6 luni TOTAL cat. E ,00 categ.F - protectia resurselor de apa,statiile de tratare,statiile de epurare pentru comunitati locale 28 S.C. LactoSolomonescu SRL, com. Săveni, jud. Botoşani 1/M/ ,00 Staţie de epurare apă uzată provenită din procesul tehnologic de prelucrare a laptelui în brânzeturi 14 luni mixt 29 Consiliul Local Turceni, jud. Gorj 2/N/ ,00 Extindere şi modernizare reţea de canalizare ape uzate menajere ş ipluviale, inclusiv staţie de epurare 30 Consiliul Local Craiova 3/N/ ,00 Tratarea apelor uzate de la Staţia de tratare Işalniţa 31 Consiliul Local Şaru Dornei 9/N/ ,00 Modernizare staţie de epurare loc. Neagra Şarului 19 luni 32 Consiliul Local Remetea, jud. Harghita 13/N/ ,00 Realizarea staţiei de epurare a apelor uzate, com. Remetea 21 luni 33 Consiliul Local Şomcuţa Mare 17/N/ ,00 Staţie de epurare în loc. Şomcuta Mare 17 luni 34 Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc 26/N/ ,00 Reabilitarea şi modernizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate

17 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare 35 R.A.J.A.C. Iaşi 18/N/ Decizia CC nr. 215/ Hot. CA nr. 9/ 91/ 271/CE ,00 Retehnologizarea şi modernizarea staţiei de epurare a oraşului Tg. Frumos 20 luni nerambursabil 36 Consiliul Local Ştei 19/N/ ,00 Extinderea staţiei de epurare Ştei 17 luni 37 SC Ecolact CO SA,com. Milişăuţi, jud.Suceava 22/N/ ,00 Modernizare staţie de epurare ape industriale 12 luni 38 SC Agro Nutrisco -com Mihăileşti, jud.Giurgiu 23/N/ ,00 Staţie de epurare ape uzate 14 luni 39 SC Romarm SA , Filiala S.C. UM MIJA 34/N/ Decizia CC nr. 215/ Hot. CA nr. 9/ 99.369,00 Retehnologizare staţie de neutralizare 10 luni 40 Consiliul local Sânmartin, Harghita 37/N/ ,33 Realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate în comuna Sânmartin, jud.Harghita. 13 luni 41 Consiliul Local Tg. Neamţ 69/N/ ,00 Retehnologizarea staţiei de epurare a oraşului Târgu Neamţ 18 luni 42 S.C. Elit S.R.L., Cugir, jud. Alba 72/N/ ,00 Staţie de epurare - Fabrică de procesare carne Oarda de Jos, Alba Iulia, str.Biruinţei, nr.46, jud. Alba 9 luni 43 S.C. CamyLact, Vatra Dornei, jud. Suceava 80/N/ 95.999,00 Implementare staţie de epurare a apelor uzate - S.C.CAMY LACT SRL - comuna Panaci, judeţul Suceava 11 luni 44 S.C. SOROLI COLA S.A. 85/N/ 52.140,00 Schimbarea soluţiei tehnice de epurare a apelor uzate şi mărirea capacităţii 45 Consiliul Local al Oraşului Ineu - Primăria Oraşului Ineu, jud. Arad 97/N/ ,00 Modernizarea şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate - oraş INEU -jud.ARAD

18 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare 46 Consiliul Local Moreni, jud. Dâmboviţa 98/N/ ,00 Reabilitare staţie de epurare Moreni Etapa I-a 10 luni nerambursabil 47 SC Hochland Rom., Sighişoara, jud. Mureş 81/N/ ,00 Staţie de epurare a apelor uzate industriale şi menajere provenite de la fabrica de brânzeturi Hochland-Sovata 9 luni 48 S.C. FRIGORIFER S.A., Tulcea 103/ 91/ 271/CE ,00 Completarea instalaţiei de tratare a apei uzate 12 luni 49 Consiliul Local al Oraşului Predeal, jud. Braşov 104/N/ ,65 Extindere staţie de epurare Predeal. Lucrări de etanşare la decantoarele primare existente şi remedieri drum incintă, platforme şi anexe tehnologice 50 SC PRODALCOM GROUP SRL 109/N/ ,00 Realizarea unei staţii de preepurare a apelor uzate cu o capacitate de 130 mc/24 ore TOTAL cat. F ,98 Categ. H-conservarea biodiversităţii 51 Consiliul Judeţean Covasna 4/N/ 26.700,00 Munţii Nemira - Parc Naţional 14 luni 52 Consiliul Judeţean Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin 36/N/ 76.080,00 Reţeaua Natura 2000 şi Geoparcul Platoul Mehedinţi 24 luni 53 Asociatia Rom. Probios 77/N/ ,00 Inventarierea şi cartografierea speciilor, Parc Naţ. Semenic 54 Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor, Satu Mare, jud. Satu Mare 34/N/ ,89 Inventarierea diversităţii habitatelor importante pentru lilieci, asigurarea stării favorabile de conservare şi promovarea habitatelor ca situri Natura 2000 TOTAL cat. H ,89

19 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare Categ.I-administrarea ariilor naturale protejate 55 Asoc.Kogayon 91/N/ ,00 Întocmirea Planului de Management al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi implementarea Reţelei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul acestuia 14 luni nerambursabil 56 Asociaţia Gyilkosto Adventure 11/N/ Hotărârea CA nr. 12/ 50.613,52 Administrarea rezervaţiei naturale Peştera Şugău 9 luni 57 ASOCIAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE TRASCĂU CORP, Zlatna, jud. Alba 14/N/ 30.984,15 Îmbunătăţirea procesului de administrare a ariilor naturale protejate 16 luni TOTAL cat. I ,52 Categ.J-educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului 58 Centrul de initiativa pt.mediu (CRIM), Cluj Napoca 10/N/ ,00 Vipera Ursinii Rakosiensis în Transilvania 12 luni 59 Liceul teoretic Traian Vuia, Reşiţa, jud. Caraş Severin 11/N/ 10.800,00 Protecţia şi conservarea biodiversităţii din Rezervaţia Naturală Pădurea Ezerişel 60 Universitatea Stefan cel Mare, Suceava 20/N/ 48.000,00 Ansamblu de măsuri privind educarea şi conştientizarea populaţiei, privind necesitatea sortării şi reciclării deşeurilor 61 Asociaţia pentru Management Civic AMC, Miercurea Ciuc 25/N/ 42.000,00 Programul educativ Neumann pentru liceeni 5 luni 62 Asociaţia Veronica, Alba Iulia, jud. Alba 40/N/ 36.780,00 Ecologie in lumea preşcolarilor 63 Asoc. Română de Tehnologii Neconv., Bucureşti 46/N/ 26.400,00 Conştientizarea studenţilor privind protecţia mediului în perspectiva integrării României în UE 7 luni

20 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare 64 Consiliul Local Petrila, jud. Hunedoara 71/N/ 19.570,00 Pro-mediu educarea şi conştientizarea cetăţeanului privind protecţia mediului 12 luni nerambursabil 65 Asoc. pentru Ecotehnologie, Bucureşti 73/N/ ,00 Educaţie ecotehnologică pentru tineri şi studenţi 8 luni 66 Fundaţia Eco HAR, Slatina, jud. Olt 76/N/ ,00 Creşterea constientizării publicului din mediul rural 67 Asoc. Zona Metrop. Oradea, jud. Bihor 78/N/ ,00 ECO-LIFE, Oradea 68 Grupul Ecologic de colaborare Bucovina, Suceava 82/N/ 59.090,00 "BUCOVINA ÎNTRE ACQUIS ŞI PRAXIS" Proiect - semnal pentru implementarea acquis-ului comunitar, privind protecţia mediului 69 ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI „ECO MEDIA” 86/N/ ,00 Conştientizarea şi educarea populaţiei, agenţilor economici şi autorităţilor publice privind impactul deşeurilor asupra mediului 10 luni 70 FUNDAŢIA “CENTRUL PENTRU POLITICI ECONOMICE DURABILE DE MEDIU” 87/N/ ,00 Argeş - râul nostru 71 ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ SLATINA, jud. Olt 88/N/ 83.544,00 ECO MANAGER 72 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COROIENI 89/N/ ,00 Centru pentru educaţia ecologică în mediul rural Coroieni-Maramureş 7 luni 73 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA 90/N/ 11.990,00 Lăsaţi generaţiilor viitoare un oraş mai curat! 5 luni 74 GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 92/N/ 47.664,00 Eco –info-center-educaţie ecologică la nivel preşcolar în judeţul Maramureş 75 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BISTRIŢA 94/N/ 47.225,00 Educaţie pentru mediu 76 Fundaţia Corona, jud. Iaşi 100/N/ ,40 Caravana "Verde şi curat"

21 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare 77 Asociaţia Centenarul Mihaileni, jud. Harghita 101/N/ 7.500,00 Mediu curat fără inundaţii 4 luni nerambursabil 78 Fundaţia Universitară Vasile Goldiş 105/N/ ,00 Conservarea biodiversităţii în câteva arii protejate din jud. Maramureş, Satu Mare şi Arad 12 luni 79 Fundaţia Democraţie prin cultură, jud. Sibiu 106/N/ ,00 Apa, piatra, lemn, oameni. Promovarea arealelor naturale culturale din jud. Sibiu folosind oportunităţile Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu şi ale Capitalei Culturale Europene, Sibiu Premisă a conştientizării publicului privind protecţia mediului 10 luni 80 Fundaţia Gaudeamus, jud. Braşov 107/N/ 69.624,00 Tinerii şi turismul într-un mediu curat 7 luni 81 Asoc. Pescarilor Sportivi Alba Iulia, jud. Alba 1/N/ ,35 Campanie de educare a populaţiei riverane privind protejarea resurselor acvatice vii din râurile jud. Alba 8 luni 82 Asoc. Democratică a Tinerilor Maghiari 2/N/ 43.077,30 ECO blue LIFE 83 Asoc. Green Mountains 3/N/ ,05 Munţii Bucegi-Zona Ecologică 84 Asoc. ECOABRUD, Abrud, jud. Alba 4/N/ 17.730,95 Un mediu mai curat pentru Apuseni 85 Asoc. "Şanse egale pentru integrare", Bucureşti 5/N/ ,00 Micii agenţi de mediu din sectorul 2 86 Asoc. Managerilor de proiecte, mun. Piatra Neamţ, jud. Neamţ 6/N/ ,48 Campanie de educare şi conştientizare a comunităţilor rurale privind dezvoltarea durabilă a jud. Neamţ 87 Asoc. Culturala "ETHNOS", Pădureni, jud. Vaslui 7/N/ 25.144,14 Prin noi pentru ambientul nostru 11 luni 88 Asoc. Română de Educaţie Speologică, Cluj-Napoca, jud. Cluj 8/N/ ,50 Peştera nu este coş de gunoi

22 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare 89 Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă, Slatina, jud. Olt 9/N/ ,00 Eco rural 11 luni nerambursabil 90 Grupul Scolar Agricol Ţăndărei 10/N/ Hotărârea CA nr. 12/ 23.000,00 Gestionarea deşeurilor, informarea şi pregătirea elevilor- o investitie sigur pentru viitorul mediului înconjurător 10 luni 91 Fundaţia Naturglob, Odorheiul Secuiesc 12/N/ 6.661,52 Hai să ne îmbrăcăm şi să ecologizăm malul Târnavei Mare 12 luni 92 ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PREZERVAREA RESURSELOR DE APĂ PROSOMEŞ 13/N/ 65.760,86 Împreună cu Prosomeş să ne informăm şi să protejăm mediul înconjurător 6 luni 93 ŞCOALA NICOLAE IORGA Iaşi 15/N/ 3.391,10 Pro-Eco 94 Fundaţia Pro-Europa, mun. Oradea, jud. Bihor 18/N/ ,00 Educaţie pentru protejarea mediului înconjurător prin acţiuni şcolare şi extraşcolare în şcoală şi comunitate 95 Asociaţia Clubul Sporturilor Montane Hunedoara 23/N/ 24.210,00 Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina-promotor al dezvoltării regionale 96 Şcoala cu clasele I-VIII Coltău, jud. Maramureş 24/N/ 88.020,00 Istoria ne obligă la conştiinţa verde 97 Şcoala cu clasele I-VIII din Baia Sprie, jud. Maramureş 27/N/ ,00 Educaţie ecologică în oraşul minier Baia Sprie (campanie de conştientizare şi educaţie ecologică) 98 Consiliul Local al oraşului Vulcan, jud. Hunedoara 28/N/ 74.340,00 Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă 8 luni 99 Asociaţia Eureco Breaza, jud. Prahova 29/N/ 29.500,00 Colectarea selectivă a deşeurilor în oraşul Breaza 15 luni

23 Durata implementare proiect Modalitate de finanţare
Nr. Crt. Beneficiar Nr. Contract Decizia C.C. Directiva U.E Suma contractata Titlu proiect Durata implementare proiect Modalitate de finanţare 100 Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi de Software, Filiala Transilvania, Cluj-Napoca 31/N/ 23.646,52 Educarea şi conştientizarea producătorilor şi utilizatorilor de echipamente IT privind protecţia mediului 10 luni nerambursabil 101 Liceul teoretic "NICOLAE BĂLCESCU", Medgidia, jud. Constanţa 32/N/ 7.935,48 Creează Eco-Generaţia Ta! 12 luni 102 Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare", Suceava, jud. Suceava 33/N/ ,00 Exerciţii cu natura -Program de educaţie a adulţilor de către liceeni, în beneficiul protecţiei mediului 11 luni

24 Proiecte aprobate care vor fi finanţate din Fondul pentru mediu
8 proiecte conform categoriei “prevenirea poluării”; 3 proiecte conform categoriei „reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului”; 11 proiecte vizând categoria “gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase” ; 11 proiecte privind “protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi locale”; 1 proiect privind “conservarea biodiversităţii”; 1 proiect privind “administrarea ariilor naturale protejate”; 15 proiecte vizând categoria „educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului”. Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

25 Situaţia finanţărilor din Fondul pentru mediu în anul 2006
Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

26 Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu
Situaţia regională a finanţărilor din Fondul pentru mediu privind deşeurile periculoase Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

27 Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu
Repartiţia pe regiuni a finanţărilor din Fondul pentru mediu privind schema de finanţare incinerarea şi sterilizarea deşeurilor periculoase provenite din activităţi medicale Nr. crt. LOCALITATEA DENUMIRE PROIECT 1 Braşov Instalaţie de incinerare deşeuri medicale în jud. Braşov 2 Suceava Staţie de incinerare de deşeuri periculoase cu capacitate de t/an 3 Constanţa Sistem de incinerare ecologică, prevăzut cu instalaţie de răcire şi tratare a gazelor 4 Baia Mare Metodă alternativă pentru sterilizarea deşeurilor spitaliceşti Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

28 Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu
Modalităţi de finanţare din Fondul pentru mediu Finanţări rambursabile Se acordă operatorilor economici şi constă în : maxim 75 % din costurile eligibile ale proiectului; minim 25% din costurile eligibile ale proiectului - contribuţia proprie Important: Operatorul economic are obligaţia de a rambursa finanţarea acordată în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de finanţare. Nu se finanţează rambursabil proiectele operatorilor economici a căror susţinere financiară este considerată ajutor de stat regional pentru investiţii. Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

29 Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu
Modalităţi de finanţare din Fondul pentru mediu 2. Finanţări nerambursabile 2.1 Pentru agenţi economici: maxim 50% din costurile eligibile ale proiectului; excepţie: finanţarea se acordă în cuantum de maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului, atunci când operatorul economic are sediul social/punctul de lucru la care se implementează proiectul în Regiunea Bucureşti-Ilfov. minim 50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului - contribuţie proprie 2.2 Pentru autorităţi publice locale : maxim 60 % din costurile eligibile ale proiectului; minim 40% din costurile eligibile ale proiectului - contribuţia proprie . 2.3 Pentru ONG-uri şi unităţi de învăţământ : maxim 90% din costurile eligibile ale proiectului ; minim 10% din costurile eligibile ale proiectului - contribuţie proprie. Important: - Contribuţia proprie acceptată este în numerar; - nu este acceptată contribuţia în natură. Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

30 Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu
Modalităţi de finanţare din Fondul pentru mediu 3.Finanţări mixte (nerambursabilă/ rambursabilă): Pentru operatori economici: FINANŢARE NERAMBURSABILĂ FINANŢARE RAMBURSABILĂ Contribuţie proprie DIFERENŢĂ DOBÂNDĂ - maxim 50% din costurile eligibile ale proiectului - excepţie Regiunea Bucureşti-Ilfov : maxim 40 % din costurile eligibile ale proiectului maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului minim 30 %din valoarea cheltuielilor eligibile, la care se adaugă valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului Dobânda de referinţă minus dobânda AFM 5%. Important : Proiectele operatorilor economici a căror susţinere financiară este considerată ajutor de stat regional pentru investiţii nu se finanţează mixt!! Finantarea proiectelor de mediu - Administratia Fondului pentru Mediu

31 Obiectivele Administraţiei Fondului pentru Mediu în anul 2007
Continuarea implementării acquis-ului comunitar de mediu prin finanţarea programelor şi proiectelor iniţiate în 2006, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul de negociere a Capitolului 22 – Mediu; stimularea interesului autorităţilor locale, operatorilor economici, ONG-urilor şi unităţilor de învăţământ, pentru elaborarea proiectelor prioritare de mediu, prin accesarea finanţărilor din Fondul pentru mediu; creşterea numărului de sesiuni de depunere a proiectelor vizând protecţia mediului; crearea unui sistem electronic de raportare care să vină în sprijinul operatorilor economici în activitatea de declarare a contribuţiilor datorate la Fondul pentru mediu; adoptarea şi menţinerea unei strategii de comunicare eficientă cu operatorii economici prin: - comunicarea directă ( , corespondenţă transmisă prin poştă); - intermediul broşurilor şi pliantelor distribuite în cadrul instituţiilor partenere ale AFM (CCIRMB, CCIR locale, ANPM, APM, ANAF, ONRC); - actualizarea permanentă a site-ului AFM cu informaţii de interes public, pentru a răspunde nevoilor solicitanţilor de finanţare; - necesitatea obţinerii feed-back-ului acestora; promovarea activităţilor instituţiei prin intermediul tuturor canalelor de comunicare şi menţinerea transparenţei privind utilizarea eficientă a Fondului pentru mediu; îmbunătăţirea capacităţii administrative şi financiare, în vederea finanţării unui număr cât mai mare de proiecte.

32 Concluzii Promovarea principiilor europene "Poluatorul plăteşte" şi "Responsabilitatea producătorului" constituie o prioritate în funcţionarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, aceasta fiind preocupată de promovarea şi crearea unui cadru legal care să permită colectarea resurselor financiare pentru finanţarea proiectelor prioritare pentru protecţia mediului. Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui ca necesitate a supravieţuirii şi progresului, reprezintă probleme de interes major pentru evoluţia socială. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului prin diminuarea efectelor negative ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia.

33 Administraţia Fondului pentru Mediu vă mulţumeşte pentru atenţie şi aşteaptă propuneri de colaborare!


Descărcați ppt "MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU Splaiul Independenţei."

Prezentări similare


Publicitate de la Google