Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentare de D-na. Veronica Toncea

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Prezentare de D-na. Veronica Toncea"— Transcriere de prezentare:

1 Prezentare de D-na. Veronica Toncea
F.G.C.R. - I.F.N. S.A Posibilităţi de garantare a creditelor pentru beneficiarii privaţi şi publici prin F.G.C.R. – proceduri şi termene contractuale Prezentare de D-na. Veronica Toncea Director General F.G.C.R. – I.F.N. S.A. www. fgcr.ro

2 FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL S.A.
INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ ÎNFIINŢARE: anul 1994 FORMA JURIDICĂ: Societate Comercială, conform Legii nr. 31/1990 Acţionari majoritari - bănci comerciale Finanţat de Uniunea Europeană Şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale conform Legii 218/2005 cu modificările şi completările ulterioare » Membru al Asociaţiei Europene de Cauţionare Mutuală « Scopul înfiinţării: - să contribuie la tranziţia agriculturii româneşti la economia de piaţă; - să stimuleze absorbţia fondurilor europene alocate României; - să faciliteze accesul la credite al întreprinzătorilor din agricultură, procesatorilor produselor agricole, consiliilor locale pentru lucrările de infrastructură rurală şi altor beneficiari ai FEADR şi FEP.

3 OBIECTUL DE ACTIVITATE
F G C R are ca obiect de activitate exclusiv garantarea creditelor şi a altor instrumente de finanţare, care pot fi obţinute de: persoane fizice şi juridice – producători agricoli şi procesatori de produse agroalimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea şi procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii; alţi beneficiari ai FEADR şi FEP.

4 Categoriile de beneficiari care pot obţine finanţarea din credite cu garanţia FGCR
Producători agricoli individuali persoane fizice autorizate înregistraţi în Registrul exploataţiilor agricole, înfiinţaţi conform legislaţiei în vigoare Societăţi comerciale sau agricole cu capital privat sau majoritar privat, care desfăşoară activitate agricolă, de procesare a produselor agricole sau dezvoltă proiecte SAPARD Asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole sau alte forme de asociere în agricultură şi Legii cooperativelor agricole nr. 566/2004 Alţi beneficiari eligibili ai FEADR şi FEP

5 PRODUSELE BANCARE CE POT BENEFICIA DE GARANŢIA ACORDATĂ DE FGCR
ŞI PROIECTELE DE INVESTIŢII/AFACERILE CE POT FI REALIZATE CU FINANŢAREA DIN CREDITE BANCARE Categoriile de credite/scrisori de garanţie bancară acordate de bănci, în lei sau valută, care pot fi garantate de FGCR sunt: Credite pe termen scurt Credite pe termen mediu şi lung Scrisori de confort acordate pentru cofinanţarea Programului SAPARD, Programului Fermierul şi beneficiarilor FEADR şi FEP

6 Creditele acordate beneficiarilor
sunt garantate de către FGCR astfel: În cazul creditelor pe termen lung destinate cofinanţării proiectelor cu componentă nerambursabilă garanţia FGCR reprezintă 70 – 100% din valoarea creditului În cazul creditelor pe termen scurt garanţia FGCR reprezintă 50% din valoarea creditului În cazul creditelor/scrisorilor de confort acordate/emise de instituţiile de creditare în scopul asigurării cofinanţării proiectelor realizate prin Programul SAPARD, garanţia FGCR acoperă integral valoarea creditului

7 LIMITELE MAXIME ALE CREDITELOR GARANTATE DE FGCR
Euro/ echiv. Lei Credite pe termen scurt - Persoane fizice - Persoane juridice Credite pe termen scurt, mediu şi lung Valoarea maximă a creditelor care pot fi garantate de Fond pentru cofinanţarea programului SAPARD acoperă cheltuielile eligibile şi neeligibile pentru realizarea respec-tivelor proiectelor din cadrul fiecărei măsuri În măsura în care se acordă credite şi pentru alte obiective de investiţii care nu se încadrează în prevederile Programului SAPARD, limitele maxime ale creditelor garantate de FGCR – IFN SA sunt: EURO/ echiv. Lei - Persoane fizice - Persoane juridice

8 obţinerea garanţiei Fondului
Pentru obţinerea garanţiei Fondului se procedează astfel: Se prezintă băncii comerciale finanţatoare documentaţia pentru obţinerea creditului Banca analizează documentaţia, iar în cazul în care aprobă creditul, completează Solicitarea de garantare - conform convenţiei încheiate între aceasta şi FGCR - şi o transmite Fondului împreună cu declaraţia clientului şi cu documentaţia din dosarul de creditare în copie Fondul analizează documentaţia şi în măsura în care aceasta corespunde Normelor metodologice acordă garanţia în maxim 7 sau 15 zile lucrătoare, în funcţie de competenţă, semnând apoi împreună cu banca un Contract de garantare în favoarea împrumutatului

9 FGCR nu acordă garanţii băncilor comerciale
pentru: a). creditele care ar fi utilizate, chiar parţial, la rambursarea de angajamente anterioare ale clienţilor, sau credite deja contractate, cu excepţia creditelor acordate pe bază de novaţie; b). creditele acordate pentru constituirea stocurilor de cereale pentru comercializare; c). beneficiarii de credite care, la data solicitării garanţiei, au credite restante şi dobânzi neachitate la scadenţă, din contracte anterioare; d). beneficiarii de credite care, la data solicitării garanţiei, au datorii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale, la fondurile speciale şi la fondul de asigurări sociale; e). beneficiarii de credit care înregistrează pierderi la data solicitării garanţiei sau se află în stare de incapacitate de plată, ori împotriva cărora au fost introduse acţiuni pentru declararea falimentului, cu excepţia agenţilor economici care solicită suplimentarea de credite pentru finalizarea unor proiecte şi care încă nu desfăşoară activităţi de producţie; f). beneficiarii de credit care se încadrează în categoriile de risc „îndoielnic” şi „pierdere” conform reglementărilor în vigoare.

10 Pentru serviciile oferite FGCR SA percepe un comision de garantare
Comisioane de garantare Pentru serviciile oferite în anul 2007 FGCR SA percepe un comision de garantare astfel: Credite pe termen scurt Persoane juridice 1,5% pe an Credite pentru investiţii 1,8 - 2,0% pe an Comisioanele se calculează ca procent din valoarea garanţiei – pentru creditele pe termen scurt, iar la cele de investiţii se calculează la valoarea garanţiei, proporţional cu numărul de luni întregi de garantare. Fermierii privaţi şi asociaţiile de fermieri privaţi nu plătesc comision de garantare.

11 o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată.
RISCUL ASUMAT DE FGCR FGCR plăteşte la cererea băncii contravaloarea garanţiei (sold) acordate în cazul: a). neplăţii totale sau parţiale de către debitor: - a două rate consecutive, dacă rambursarea creditului se face lunar; - a unei rate de credit, dacă rambursarea creditului se face tri- mestrial/semestrial sau la alte intervale mai mari de o lună; b). oricărei cauze de declarare a exigibilităţii anticipate a obliga- ţiilor de plată a debitorului stabilite prin contractul de credit. Asumarea riscului garantat se face după iniţierea de către BANCĂ a procedurilor judiciare împotriva debitorului. Garanţia Fondului se înscrie în cerinţele normei BNR nr. 11/2006 deoarece reprezintă o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată.

12 Situaţia garanţiilor acordate
de FGCR – IFN SA 2004 mii lei % ,2 100,0 , ,8 , ,2 , ,7 2005 mii lei % , ,0 82.946, ,8 , ,2 , ,2 2006 mii lei % , ,0 84.687, ,4 , ,6 , ,0 2006/2005 254,6 102,0 359,7 355,1 Volumul garanţiilor acordate, din care: credite de producţie ……. (pe termen scurt) credite de investiţii ……... (pe termen mediu şi lung) - pentru cofinanţarea..……. proiectelor SAPARD

13 Instituţiile de credit cu care FGCR are încheiate
Convenţii de lucru Banca Comercială Română; Banca Română pentru Dezvoltare – Group Société Générale, Raiffeisen Bank, Banc Post, Banca Comercială Ion Ţiriac, Banca Românească – Membră a Grupului National Bank of Greece Eximbank, Romexterra Bank, ING Bank, Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Alpha Bank, UniCredit România, OTP Bank, Eurom Bank, Wolksbank, Banca Italo Romena, Finansbank, Banca Comercială Carpatica, Romanian International Bank (RIB), Banca Transilvania, ProCredit Bank Agenţia de microcredite “Centrul de Dezvoltare Economică”


Descărcați ppt "Prezentare de D-na. Veronica Toncea"

Prezentări similare


Publicitate de la Google