Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Proiecte cu finanţare europeană în domeniul mediului înconjurător

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Proiecte cu finanţare europeană în domeniul mediului înconjurător"— Transcriere de prezentare:

1 Proiecte cu finanţare europeană în domeniul mediului înconjurător
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

2 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Investiţii de mediu Pentru investiţii majore de mediu, România beneficiază de fonduri substanţiale prin programele Uniunii Europene, astfel: până la aderare, milioane Euro anual prin programul de pre-aderare ISPA ( ) după aderare, milioane Euro anual prin Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

3 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
PHARE Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

4 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Program ISPA proiecte în valoare totala de 1200 MEuro (ISPA Grant – 870 MEuro), din care: a) 30 proiecte de investiţii – aflate în diferite etape de implementare - 25 proiecte în sectorul de apă/apă uzată; - 5 proiecte în sectorul de deşeuri; b) 5 proiecte de asistenţă tehnică – pentru pregătirea altor proiecte de investiţii Iunie 2005 – alte 8 proiecte ISPA, în valoare totală de aprox. 200 MEuro, au fost trimise spre aprobare la Comisia Europeană Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

5 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

6 Evaluare de costuri pentru sectorul de mediu
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

7 Cadrul legislativ – finanţare UE post-aderare
HG 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale HG 1179/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale HG 1895/2004 şi HG 308/2005 pentru modificarea şi completarea HG 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea MMGA Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

8 Cadrul Instituţional POS - Mediu
MMGA - Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial – infrastructura de mediu si Organism Intermediar pentru Fondul de Coeziune ARPM-urile - Organisme Intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial – infrastructura de mediu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

9 Documente ce stau la baza elaborării POS - Mediu
Regulamentele şi documentele metodologice ale Comisiei Europene privind FS si FC; Documentele strategice ale UE: - Strategia de la Lisabona; - Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila - Goteborg 2001; - Al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu Planul Naţional de Dezvoltare ; Documentele de negociere pentru capitolul 22 - Mediu (Documentul Complementar de Poziţie şi Planurile de Implementare). Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

10 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
POS MEDIU Obiectivul de convergenţă Axa prioritară 3 a Planului Naţional de Dezvoltare – contribuţia la: Obiectiv specific - “Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului” Obiective orizontale – “Dezvoltarea durabilă” şi “Dezvoltarea echilibrată a regiunilor” Proiectele vor fi finanţate din FC si FDER Document – complementar altor POS-uri (Competitivitate, POR, Resurse Umane) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

11 POS MEDIU – Document strategic
Pregătirea POS a fost iniţiată la începutul anului 2005 Proces extins de consultări cu alte ministere, instituţii de cercetare, asociaţii profesionale, agenţi economici, ONG-uri – la nivel naţional şi local Sprijin pentru MMGA prin PHARE TWINNING (pentru a începe rapid procesul) - Să sprijine pregătirea MMGA să funcţioneze ca AM şi ARPM-urile ca OI - Să sprijine completarea documentelor POS – strategie, proceduri etc. Primul draft al strategiei POS va fi realizat până în decembrie 2005 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

12 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
POS – probleme de mediu Priorităţile şi măsurile POS Mediu – concentrate în special asupra rezolvării urmatoarelor probleme de mediu : Servicii publice neadecvate în sectoarele apă şi apă uzată Municipalităţi fără sisteme de canalizare şi de epurare a apelor uzate la nivelul prevăzut de normele legale în vigoare Mari aglomerări fără sisteme de alimentare cu apa Sisteme neadecvate privind managementul deşeurilor O proporţie mare de deşeuri depozitate; proporţie scăzută de deşeuri reciclate Existenţa unui număr mare de depozite de deşeuri necontrolate Nivel ridicat de emisii de SO2 si NOx Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

13 POS MEDIU – Constrângeri Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Implementarea POS Mediu: Perioadă limitată de timp Resurse financiare limitate POS Mediu nu poate face faţă tuturor problemelor cu care se confruntă sectorul de mediu în Romania. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

14 Strategii Sectoriale –Apă Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Conformarea cu Directivele referitoare la apă si apă uzată în numeroase aglomerări (angajament rezultat din negocierile cu CE pe cap. 22) şi crearea operatorului unic – politica operaţională pe termen lung Măsuri integrate care să acopere regiuni întinse şi o populaţie echivalentă cât mai mare – pe judeţ/bazin hidrografic Valorificarea experienţei acumulate pe ISPA si pe SAMTID Conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane pentru zonele sensibile (angajament rezultat din negocierile cu CE pe cap. 22 – până în 2015/2018) – foarte costisitoare Accent pe extinderea staţiilor de epurare existente în vederea atingerii stadiului avansat de epurare Conformarea cu Directivele din sectorul de apă în zone specifice Regiuni care nu pot fi integrate în prima categorie – reguni izolate, zone muntoase, situate la mare distantă de principalele bazine hidrografice Populaţie echivalentă mare Reducerea riscurilor în caz de dezastre naturale provocate de inundaţii Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

15 Strategii sectoriale - Deşeuri
Conformarea cu Directivele din sectorul de deşeuri (angajament rezultat din negocierile cu CE pe cap. 22) Dezvoltarea proiectelor majore de infrastructură care să acopere cel puţin un judeţ În situaţia în care nu au fost realizate investiţii majore de infrastructură Finalizarea sistemelor de management al deşeurilor în unele judeţe – cea de-a doua etapă a investiţiei În situaţia în care au fost realizate anumite investiţii majore prin ISPA şi PPP-uri Alte măsuri pentru categorii specifice de deşeuri de interes public (medicale, animale, deşeuri inerte) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

16 Strategii sectoriale – Poluarea aerului
Conformarea cu Directivele din sectorul “Controlul poluării industriale” (angajament rezultat din negocierile cu CE pe cap. 22) Reducerea poluării aerului cauzate de emisiile provenite de la instalaţiile mari de ardere – la nivel naţional Reducerea poluării aerului cauzate de emisiile provenite de la instalaţii medii de ardere – la nivelul municipalităţilor Strânsa legatură cu principalul obiectiv – îmbunătaţirea serviciilor publice (incălzire centrală) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

17 Strategii sectoriale – Protecţia naturii
Conformarea cu angajamentele rezultate din negocierile pe cap. 22 implementarea reţelei Natura 2000 managementul ariilor protejate Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

18 Prioritaţi pentru POS Mediu
Alte AT în relaţie cu POS Mediu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

19 Portofoliul de proiecte Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Proiecte majore în domeniul apei şi apei uzate (care vor fi finanţate atât din FC cât şi din FDER) Până în decembrie 2006 – aproximativ 25 proiecte mari (cu o valoare de circa 1000 milioane Euro) din care: 15 proiecte mari ISPA ( 10 în sectorul apa si 5 în sectorul deşeuri) în cadrul AT ISPA pentru pregătire alte 10 proiecte vor fi pregătite de beneficiarii locali, finanţate de la bugetul local Până în decembrie 2007 – alte 25 proiecte mari vor fi pregătite cu sprijin AT ISPA (o noua Aplicaţie pentru AT a fost transmisă pentru aprobare în iunie 2005) Alte proiecte (care vor fi finanţate din FDER) Schema de granturi dezvoltate sub un program twinning (Sprijin pentru MMGA în pregătirea schemei de programare multianuală în cadrul CES) va asigura necesarul de expertiză pentru proiectele elaborate şi implementate prin FDER. MMGA a lansat în luna mai o campanie la nivel regional şi local privind identificarea proiectelor. Selectarea şi prioritizarea propunerilor de proiecte primite este în curs de desfaşurare. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

20 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Mulţumesc pentru atenţie! Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor


Descărcați ppt "Proiecte cu finanţare europeană în domeniul mediului înconjurător"

Prezentări similare


Publicitate de la Google