Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”"— Transcriere de prezentare:

1 ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”
Instrumente Structurale UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE” Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic.... Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial “Mediu”

2 Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI POS Mediu Axa Prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc - Domeniu major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor Realizarea acestui proiect contribuie la îndeplinirea unor obiective prevăzute în Directiva UE privind managementul riscurilor la inundații

3 Obiective proiect PPPDEI
Instrumente Structurale Obiective proiect PPPDEI UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Obiectivul general al proiectului este Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale (inundaţii) cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pina in anul 2015. Obiectivele specifice ale proiectului sunt : Elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii cu delimitarea limitelor şi a zonelor inundabile şi indicarea debitelor maxime, adâncimea apelor, viteza de curgere ; Elaborarea documentaţiei Plan pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor şi revizuirea Planurilor de Apărare Împotriva Inundaţiilor ; Stabilirea unui program pentru informarea şi participarea publicului în procesul luării de decizii ; Îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor prin propunerea unor măsuri structurale şi nestructurale cu rol de reducere a riscului de inundaţii ; Propuneri privind modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare si alarmare in perioada apelor mari generatoare de inundaţii; Obiective secundare ale prezentului proiect : identificarea bazinelor hidrografice sau subbazine hidrografice in care exista riscul (mare, mediu, scăzut) producerii de inundaţii ; regionalizarea hazardului la inundaţii în bazinele hidrografice; prezentarea principalelor viituri produse in ultimii 30 de ani si care au provocat inundaţii (în special cele din anul 2005); estimarea tendinţelor in ceea ce priveşte producerea unor inundaţii viitoare; stabilirea gradului de protecţie la inundaţii acceptat pentru aşezările umane, obiective economico-sociale, terenuri agricole etc.;

4 Componente proiect PPPDEI
Instrumente Structurale Componente proiect PPPDEI UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Componenta 1 - Elaborare Hărţi de Hazard (inundabilitate) Componenta 2 – Plan pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vedea Componenta 3 – Management de proiect UIP - Dotarea UIP - Audit Financiar PPPDEI Componenta 4 – Evaluarea strategica de mediu

5 Realizarea hărților de hazard la inundații
Instrumente Structurale UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI COMPONENTA 1+2 Realizarea hărților de hazard la inundații Delimitarea zonelor ce vor fi analizate; Măsurători aeriene de tip LIDAR; Măsurători topografice; Realizare DTM; Studii hidrologice și hidraulice; Realizarea hărților de hazard la inundații; Evaluarea efectelor inundațiilor; ReaIizarea de scenarii de amenajare și identificarea măsurilor necesare reducerii riscului la inundații;

6 Componenta 3 Management de proiect UIP
Instrumente Structurale UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Componenta 3 Management de proiect UIP 3.1. Dotarea UIP Pentru o bună funcţionare a compartimentului nou infiintat UIP, in vederea urmăririi derulării prezentului proiect şi pentru folosirea la capacitate maximă a programelor de calcul hidrologice şi hidraulice ce vor face subiectul prezentului proiect, se va achiziţiona tehnica de calcul (calculatoare, laptop, imprimante, etc) in conformitate cu legislatia romana in vigoare privind achizitiile publice

7 Componenta 3 Management de proiect UIP
Instrumente Structurale UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Componenta 3 Management de proiect UIP 3.2. Audit independet (financiar) al proiectului In vederea monitorizarii tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile ce se vor efectua in cadrul prezentului proiect, se va realiza un audit financiar (independent) al prezentului proiect urmându-se a se crea condiţii adecvate pentru derularea proiectului din punct de vedere financiar (monitorizarea tuturor activităţilor financiare, rambursări, etc. ce se vor desfăşura pe parcursul derulării proiectului). Componenta 4 Evaluarea strategica de mediu In cadrul acestei activitati se va realiza integrarea planului de masuri cu cerintele de protectie a mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8 Instrumente Structurale
UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI CONCLUZII Contextul general care a stat la baza conturării prezentului proiect este dat de efectele inundaţiilor din ultimii ani, vizându-se îmbunătăţirea actualului sistem de management al riscului la inundaţii, un astfel de studiu fiind o bază necesară în conformitate cu politicile şi abordările europene în domeniu. Pentru îmbunătăţirea managementului riscului la inundaţii este necesară o analiză a întregii scheme de amenajare, din care să rezulte un plan de măsuri structurale şi non-structurale ce se impun pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor După finalizarea prezentului proiect vor fi propuse măsuri în vederea reducerii riscului la inundaţii a populaţiei şi obiectivelor social – economice posibil afectabile, urmând a se realiza proiecte separate (cu fonduri alocate în cadrul Programelor Operaţionale Sectoriale de Mediu) pentru execuţia de noi lucrari de investiţii cu rol de aparare impotriva inundatiilor.


Descărcați ppt "ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”"

Prezentări similare


Publicitate de la Google