Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii"— Transcriere de prezentare:

1 Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii
Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC Președinte Tiberiu Dobrescu

2 Relația educației cu piața muncii în legislația actuală
ART. 4- LEGISLAȚIA Română –Legea educației naționale 1/2011 Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe,deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru: a) implinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective in viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a invăţa pe tot parcursul vieţii; b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate; c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile; ART. 117 Misiunea învăţămantului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin: a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; ART. 124 (1) Răspunderea publică obligă orice instituţie de învăţămant superior, de stat sau particulară: a) să respecte legislaţia in vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul învăţămantului superior; b) să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţămantul superior; d) să asigure eficienţa managerială şi eficienţa utilizării resurselor, în cazul universităţilor de stat, şi a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului instituţional;

3 LEGISLAȚIA Română – Legea educației naționale nr. 1/2011
ART. 137 (1) Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităţi curriculare de predare, invăţare,cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel incat să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment de diplomă. (2) Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul calificării definit in Cadrul naţional al calificărilor. Curriculumul unui program de studii universitare se stabileşte astfel incat să maximizeze şansele obţinerii calificării dorite şi se aprobă de către senatul universitar. (3) Concordanţa dintre curriculum şi calificarea oferită de programul de studii universitare este un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării calităţii. (4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi organizate pe 3 cicluri de studiu: licenţă, master, doctorat. (5) Programele de studii universitare dau acces la ocupaţii şi funcţii specifice fiecărui ciclu de studii universitare absolvit. ART 150 (7) Un program de studiu poate viza obţinerea unor calificări existente în Registrul Naţional al Calificărilor din Invăţămantul Superior (RNCIS) sau calificări noi care se inscriu şi se inregistrează in RNCIS potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

4 OUG 129/2000 -ACTUALIZATĂ ART.7 (2) Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă. ART. 8 (1) În sensul prezentei ordonanţe, competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.

5 VIITORUL EDUCATIEI = INTERNAȚIONALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR
Ce vrem: MOBILITATEA ABSOLVENȚILOR RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR :TRANSPARENTA >implementarea: ISCO-08 ISCED ESCO ECTS QA-asigurarea calității RI-rezultatele învățării ANGAJABILITATEA ÎN SPECIALITATE: ARIA OCUPAȚIONALĂ ALEASĂ EFICIENȚA EDUCAȚIEI SUPERIOARE FORMAREA CONTINUĂ GLOBALIZAREA

6 RNCIS - un cadru European- asigurarea transparenței
Revizuirea Cadrului European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții RECOMANDAREA CONSILIULUI European din 22 mai 2017 privind Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului European al Calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții

7 RNCIS - un cadru European
RNCIS este parte integrantă din RNC (Registrul Național al Calificărilor); v. Legea educației RNCIS asigură relația calificărilor cu piața muncii, prin corelarea calificărilor cu minim o ocupație, fie din COR, fie din ISCO-08. Această legătură dintre calificare și ocupație ajută, de asemenea, la procesul de Comparabilitate la nivel european; RNCIS este un instrument care contribuie la îmbunătățirea Mobilității oamenilor pe piața muncii europene, prin prezentarea unui grad ridicat de Transparență al calificărilor din sistemul universitar din România; RNCIS conține elemente necesare pentru efectuarea procedurii de comparare și Recunoaștere a calificărilor pe teritoriul uniunii europene.

8 STRUCTURA RNCIS ÎN URMA PUBLICĂRII ORDINULUI NR
STRUCTURA RNCIS ÎN URMA PUBLICĂRII ORDINULUI NR. 5686/2017 ȘI RECOMANDARE UE 2017

9 CE ESTE ISCED? Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) aparţine Familiei Internaţionale a Naţiunilor Unite a Clasificărilor Sociale şi Economice care se aplică în statistică în întreaga lume în scopul strângerii,culegerii şi analizării datelor comparabile la nivel naţional. ISCED este clasificarea de referinţă pentru organizarea programelor de învăţământ şi a calificărilor conexe pe domenii şi niveluri educaţionale. ISCED este un produs al unui acord internaţional şi adoptat formal de Conferinţa Generală a statelor membre UNESCO. ISCED este proiectat să servească drept cadru pentru clasificarea activităţilor educaţionale, aşa cum sunt definite în programe şi a calificărilor care rezultă în categorii agreate internaţional. Conceptele şi definiţiile de bază ale ISCED sunt proiectate să fie acceptate internaţional şi să cuprindă întreaga gamă a sistemelor de învăţământ.

10 CE ESTE ISCED? Informaţiile colectate în conformitate cu ISCED pot fi utilizate pentru alcătuirea de statistici referitoare la multiplele aspecte ale învăţământului, care sunt de interes pentru factorii de decizie şi pentru alţi utilizatori de statistici de educaţie la nivel internaţional. Aceste aspecte includ înscrierea, frecventarea, resursele umane sau financiare investite în învăţământ şi nivelul de educaţie absolvit al populaţiei. Aplicarea ISCED înlesneşte transformarea statisticilor detaliate ale învăţământului naţional referitoare la participanţi, furnizori şi sponsori ai educaţiei, compilate pe baza conceptelor şi definiţiilor naţionale, în categorii agregate care pot fi comparate şi interpretate la nivel internaţional.

11 CLASIFICAREA INTERNAȚIONALĂ STANDARD A EDUCAȚIEI: DOMENIILE EDUCAȚIE ȘI FORMARE 2013 (ISCED-F)
Domeniile detaliate ale ISCED sunt destinate în principal utilizării pentru nivelul învățământului superior, precum și pentru programele de educație și formare profesională și pentru calificările corespunzătoare învățământului secundar și postliceal neuniversitar. Periodic cadrul este actualizat pentru a prinde mai bine evoluţiile înregistrate de sistemele de educaţie din întreaga lume. ISCED-F 2013 este o clasificare a domeniilor educației care acompaniază ISCED Este implementată în colectarea datelor statistice la nivel UE din ISCED conține 11 domenii largi (2 cifre), 29 domenii restrânse (3 cifre) și aproximativ 80 domenii detaliate (4 cifre). ISCED 2011, pe care o acompaniază ISCED 2013, este atât o clasificare a programelor educaționale, cât și o clasificare a nivelului de educație dobândit în termeni de calificare rezultată din programele de educație formală.   11

12 ROLUL ISCED ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE
Comparabilitate Recunoașterea calificărilor – Recomandare UE 2018 Raportare statistică a universităților către MEN Raportare statistică a României la CE și UNESCO – Regulament UE 2013

13 NIVELURILE ISCED - 2013 ISCED nivel 0 – Educaţia timpurie
ISCED nivel 1 – Învăţământ primar ISCED nivel 2 – Învăţământ gimnazial ISCED nivel 3 – Învăţământ liceal ISCED nivel 4 – Învăţământ postliceal Învăţământ superior ISCED nivel 5 – Învăţământ superior de scurtă durată ISCED nivel 6 – Licenţă sau nivel echivalent ISCED nivel 7 – Master sau nivel echivalent ISCED nivel 8 – Doctorat sau nivel echivalent

14 NIVELURILE ISCED-F Periodic cadrul este actualizat pentru a prinde mai bine evoluţiile înregistrate de sistemele de educaţie din întreaga lume. Ultima actualizare – 2013. Structură ierarhizată arborescentă: Domeniu larg (2 cifre) Domeniu restrâns (3 cifre) Domeniu detaliat (4 cifre) Specializările (codate- pe universitate)

15 ISCED-F – SISTEM TAXONOMIC
Domeniu larg (1) Domeniu restrâns 1 Domeniu detaliat 1 Domeniu detaliat 143 Domeniu restrâns Domeniu larg (10) Domeniu restrâns-52

16 ISCED–F – DOMENII LARGI
01 Educație 02 Arte şi ştiinţe umaniste 03 Științe sociale, jurnalism și informații 04 Afaceri, administraţie şi drept 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 07 Inginerie, producţie şi construcţii 08 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi ştiinţe veterinare 09 Sănătate şi asistenţă socială 10 Servicii Bolduit ce se regăsește la Universitatea BABEȘ-BOLYAI

17 NOMENCLATORUL DOMENIILOR ŞI AL SPECIALIZĂRILOR/ PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE HG/ 2018-2019
Categorie Număr total Domeniu fundamental 6 Ramură de știință 34 Domeniu de studii universitare doctorat/masterat 78 Domeniu de studii universitare licență 76

18 CORELAREA ISCED F 2013 CU DOMENIILE DIN ROMÂNIA
HG Domenii largi (10) Domenii fundamentale (6) Domenii restrânse (52) Ramuri de știință (34) Domenii detaliate (143) Domenii de licență (76)/masterat(78) Specializări Specializări Nu se modifică Nu se modifică

19 STABILIREA DOMENIULUI ISCED PRIN INTERMEDIUL COMPETENȚELOR - ASPECTE GENERALE -
Orice program de studii deține competențe fundamentale, de bază, de domeniu, de specialitate și competențe transversale. Natura competențelor fundamentale și de domeniu ne conduc către domeniul larg și restrâns din ISCED, respectiv domeniul fundamental și ramura de știință din România. Natura competențelor de domeniu stabilește domeniul detaliat și ulterior interdisciplinaritatea programelor de studii din ISCED, respectiv domeniul de licență /masterat din HG. Competențele transversale sunt definite de către disciplinele complementare din standardele ARACIS care se completează la rândul lor cu totalitatea competențelor aprobate la nivel internațional de către Uniunea Europeană, UNESCO, ESCO-CEDEFOP, respectiv World Economic Forum. Corelarea cu ISCED presupune echivalarea fiecărui domeniu de licență/masterat cu un domeniu detaliat din ISCED, corespunzător competențelor din planul de învățământ. Un domeniu singular este un domeniu în care competențele fundamentale și de bază (~20% conform disciplinelor ARACIS), respectiv de domeniu (~30% conform disciplinelor ARACIS), reprezintă 50% din planul de învățământ.

20 STABILIREA DOMENIULUI ISCED PRIN INTERMEDIUL COMPETENȚELOR - ASPECTE GENERALE -
În orice program modern de studii, disciplinele complementare care oferă competențe cheie/transversale acoperă 15% - 30% din planul de învățământ (Limbi Străine, Științe Sociale, Afaceri și Drept, Sport, TIC etc). Ex: Dacă programul de studii ”Inginerie mecanică” deține competențe de domeniu din alte domenii largi (01 – Educație, 02 – Literatură, 03 – Științe Sociale, 04 – Management) cu un procent de până la 15% pentru fiecare domeniu, atunci programul va fi încadrat în ISCED (Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei). Pentru programele interdisciplinare alegerea domeniului detaliat este influențată de ponderea dintre disciplinele de domeniu aferente domeniilor. În cadrul aceluiași domeniu larg/restrâns ponderea disciplinelor de domeniu influențează domeniul detaliat. Ex: Dacă un program de studii în domeniul ”Inginerie mecanică” (0715 ISCED) deține competențe de specialitate din același domeniu restrâns ISCED (0713 – Electricitate și energie) de max. 15% atunci programul este încadrat în (Inginerie Mecano-Energetică) Dacă un domeniu larg din ISCED are discipline de domeniu în proporție de min. 15% atunci programul se poate considera interdisciplinar și este corelat cu domeniul „88” al domeniului detaliat. Ex: Dacă programul de studii ”Inginerie economică în industrie” deține competențe de domeniu din alte domenii largi (Educație, Limbi Străine, Științe Sociale, Afaceri și Drept, TIC etc) din care numai unul cu un procent mai mare de 15%/domeniu atunci programul va fi încadrat la domeniul interdisciplinar (Inginerie și Management) În final domeniul de studii care pune la dispoziție titlul absolventului poate avea un maxim de 65% aferent disciplinelor fundamentale, de bază, respectiv de domeniu.

21 Vă mulțumim! AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI office@anc.edu.ro
21


Descărcați ppt "Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii"

Prezentări similare


Publicitate de la Google