Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Conformitatea aplicării actelor normative pentru realizarea calculelor aplicate agenţilor economici deversori de ape uzate la Staţia de Epurare a SA.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Conformitatea aplicării actelor normative pentru realizarea calculelor aplicate agenţilor economici deversori de ape uzate la Staţia de Epurare a SA."— Transcriere de prezentare:

1 Conformitatea aplicării actelor normative pentru realizarea calculelor aplicate agenţilor economici deversori de ape uzate la Staţia de Epurare a SA „Apă Canal Chişinău”

2

3 Râul Bâc

4 Actele normative în vigoare în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
- Legea nr. 303 din „Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”; - Legea nr din „Privind plata pentru poluarea mediului”; - Legea nr din „Privind protecția mediului înconjurător” - Hotărârea Guvernului nr. 950 din „pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane și rurale”

5 EXTRAS Legea nr. 303 din 13.12.2013 „Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”
Articolul 22. Evacuarea apelor uzate (1) Cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare; b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare; c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare; d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului; e) apariţia pericolelor de explozie. (7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maximal admisibile de poluanţi în apele uzate, se efectuează de către operator, reieşind din normativele deversării limitat admisibile în emisari, eliberate în modul stabilit de legislaţia în vigoare. (17) La deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, ale căror volum şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate. (18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO 5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, se aplică tarife diferenţiate, calculate proporţional cu indicii normativelor indicate, conform condiţiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu – conform modalităţii stabilite prin Legea nr XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului şi prin alte acte legislative în vigoare. (19) Consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a materialelor ce au provocat ieşirea, parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii, inclusiv a staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

6 EXTRAS Legea nr. 1540 din 25.02.1998 „Privind plata pentru poluarea mediului”
Articolul 9. Plata pentru deversările de poluanţi (1) Plata pentru deversările de poluanţi cu ape reziduale în obiective acvatice şi sisteme de canalizare se percepe de la subiecţii ce admit: a) deversări de poluanţi în limitele normativelor stabilite; b) deversări de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite. (2) Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare, cîmpuri de filtraţie, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejecţii animaliere se percepe pentru întreg volumul evacuărilor de apă. Plata pentru deversările poluanţilor, care depăşesc normativele stabilite, se determină ca suma produsului dintre normativul plăţii şi masa normativă a poluanţilor, în tone convenţionale şi a produsului dintre normativul plăţii, mărimea depăşirii masei reale a poluanţilor asupra celei normative în tone convenţionale şi coeficientul de multiplicitate a depăşirii reale a concentraţiei faţă de cea normativă. P=N x Ai x [Mn+(Mr - Mn) x K], lei unde: P - valoarea totală a plăţii pentru poluare, lei N - normativul regional de plată pentru deversarea poluanţilor pentru 1t convenţională, lei A(i) - coeficient de agresivitate pentru poluantul (i) deversat cu apele reziduale, utilizat pentru recalcularea masei reale în tone convenţionale Mr(i) - masa reală a poluantului (i), tone. K - coeficient de multiplicitate, depăşirea concentraţiei reale a poluantului "i" asupra celei normative. K=Cr /Cn

7 Până la data de 01 mai curent, S. A. „A. C. C
Până la data de 01 mai curent, S.A. „A.C.C.” a aplicat următoarea procedură de calcul pentru depășirea CMA de către agenții economici contractori (informația a fost pusă la dispoziție de către S.I.C. a D.R.C.): aplicarea tarifelor diferențiate pentru depășirea materilor în suspensie (MS) și a consumului biochimic de oxigen (CBO5), pentru 76 agenți economici, beneficiari de servicii prestate de operatorul municipal aplicarea Kp la tariful de canalizare pentru depășirea CMA, pentru 522 agenți economici s-au calculat sume pentru depășirea CMA conform contractelor încheiate cu Kp. (Kp a fost calculaț în conformitate cu Decizia Consiliului tehnic al S.A. „A.C.C.” din ). În dependență de mărimea Kp aplicat, agenții economici (522 clienți), cărora le-au fost aplicat Kp la calcularea depășirilor de CMA, se clasifică după cum urmează: Kp ≤ 1 – 278 clienți; 1≤ Kp ≥ 1,5 – 241 clienți; Kp = 2 – un client; Kp = 3 – un client. În cazul unor agenți economici, s-a aplicat Kp, fără a fi realizată vreo modificare a Kp pe parcursul anilor, iar în dosarele agenților economici verificate, nu există niciun calcul, lipsesc încercările de laborator pentru probele prelevate, nefiind posibilă urmărirea unei dinamici a încercărilor de laborator și a calculelor coeficientului aplicabil, cât și lipsa unei argumentări justificate de nerealizare periodică a încercărilor de laborator, respectiv a calculelor. Această situație este constatată la următorii agenți economici: aplicarea la tarif a coeficientului maximal la calcularea plăților pentru preepurarea apelor uzate, conform prevederilor anexelor din contractele încheiate. Pentru 201 clienți s-au calculat sume conform stipulărilor din anexele la contractele încheiate, cu aplicarea Kp maximal, stabilit prin Decizia Consiliul tehnic al S.A. „A.C.C.” din data de

8 Ordinul nr. 20 din Cu privire la calcularea plăților pentru deversarea apei uzate de către agenții economici în sistemul public de canalizare   Direcția Relații cu Clienții va informa agenții economici cu care întreprinderea are încheiate contracte de recepționare și epurare a apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți despre rezilierea acestora şi încheierea unor acorduri adiționale la Contractul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile pct. 19 din HG nr 950/2013, în termen de o lună de la data emiterii respectivului Ordin. Consumatorii vor fi informaţi obligatoriu despre: a) principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele industriale uzate la evacuare în rețelele de canalizare, precum şi în limitele maxime admisibile ce se măsoară în punctele de control, prevăzute în anexa nr. 1. la prezentul Ordin b) obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în normativele de evacuare, cu respectarea CMA. c) faptul că evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare publice este permisa numai dacă prin aceasta: - nu se aduc prejudicii igienei şi sănătății publice sau personalului care exploatează sistemul de canalizare şi stațiile de epurare;   - nu se diminuează prin depuneri capacitatea de transport a conductelor/canalelor colectoare;     - nu se degradează construcțiile şi instalațiile rețelelor de canalizare, ale stațiilor de epurare şi ale echipamentelor asociate acestora;     - nu sunt perturbate procesele de epurare din stațiile de epurare, procesele de tratare a nămolurilor sau nu se diminuează capacitatea de prelucrare a acestora;     - nu se creează pericol de explozie;     - nu se afectează calitatea apelor uzate din sistemul public de canalizare.  d) faptul, că în cazul în care parametrii de calitate la deversarea apelor uzate depășesc normativele aprobate în modul stabilit de legislația în vigoare, se aplică tarife diferențiate,  calculate proporțional cu indicii normativelor indicate în anexa nr. 1.

9 Metoda de calcul a tarifului diferenţiat pentru depăşirea CMA în apele uzate este prezentată în anexa nr.2 al prezentul Ordin. În scopul optimizării cheltuielilor în termen de o lună DRC, DACCR, Serviciul Contabilitate, Secţia Analiza economica şi preţuri vor studia prevederile legislației şi documentelor normative în vigoare privind tipurilor de indicatori de calitate a apei uzate şi a modalității de epurare în funcție de tipul industriei, reieşind din înfluienţa asupra Staţiei de Epurare.

10 Denumirea indicatorilor/ parametrilor de calitate
Anexa nr.1 Indicatorii de calitate ai apelor menajere uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților Nr. d/o Denumirea indicatorilor/ parametrilor de calitate Unităţile de măsură Valoarea admisibilă Metoda de analiză***  1. Temperatura 0C Cel puţin 8 şi cel mult 30 2. Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Unităţi pH 6,5-8,5 SM SR EN ISO 10523 3. Materii în suspensie mg/dm3 350,0 SM STAS 6953 4. Consum biochimic de oxigen în 5 zile (CBO5) mgO2/dm3 225 SM SR EN 5. Consumul chimic de oxigen – metoda cu bicromat de potasiu (CCO Cr)* 500 SM SR ISO 6060 6. Substanţe extractibile cu solvenţi organici (grăsimi) 25,0 SM SR 7587 7. Azot amoniacal (NH+4) 30,0 SM SR ISO 5664, SM SR ISO 8. Fosfor total (P total) 5,0 SM SR EN ISO 6878 9. Cianuri totale (CN) 1,0 SM SR ISO , SM SR EN ISO 14403 10. Sulfuri şi hidrogen sulfurat (H2S) ** SM SR ISO 10530, SM SR 7510 11. Sulfiţi (SO32-) 2,0 SM STAS 7661 12. Sulfaţi (SO42-) 400 SM STAS 8601 13. Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) 3,0 SM SR ISO 6439 14. Produse petroliere 2,5 SM SR , SM SR 15. Detergenţi sintetici anioni activi biodegradabili SM SR EN 903 16. Plumb (Pb2+) 0,2 SM SR ISO 8288 17. Cadmiu (Cd2+) SM SR EN ISO 5961 18. Crom total (Cr3++Cr6+) 1,5 SM SR EN 1233 19. Crom hexavalent (Cr6+) 20. Cupru (Cu2+) 21. Nichel (Ni2+) 0,8 22. Zinc (Zn2+) ** 23. Clor rezidual total 0,5 SM SR EN ISO , SM SR EN ISO , SM SR EN ISO 24. Cloruri (Cl-) 300,0 SM SR ISO 9297 25. Fluoruri (F-) 1,50 SM SR ISO , SM SR ISO 26. Acizi, amestecuri inflamabile, toxice şi substanţe gazoase dizolvate - nu se admit

11 Metoda de calcul a tarifului diferențiat
Anexa nr.2 Metoda de calcul a tarifului diferențiat Calculul costului de la deversarea apei uzate în canalizare cu aplicarea „tariful diferențiat” se realizează principiului „poluatorul plătește”. Principiul “Poluatorul plătește” este conceptul conform căruia poluatorul trebuie să plătească pentru poluarea produsă mediului. Poluatorul în materie economică se află pe o poziție anti-ecologică, fiind obligat să suporte consecințele nerespectării îndatoririlor prevăzute de lege. Prin acest principiu se consacră nu numai obligația poluatorului mediului de a repara prejudiciul cauzat, ci și obligația de a se imputa acestuia costul social al poluării pe care o generează, adică toate efectele unei poluări, nu numai asupra bunurilor și persoanelor, ci și asupra naturii însăși. Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizată prin Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu, care a fost transpusă în legislația națională prin Legea apelor Nr. 272 din , Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din şi altor acte normative în vigoare. Prin urmare, tariful diferenţiat se calculează după formula: T.D. =V* ∑ (  Cr (i)/ Cn(i) - 1)    unde:    V  -  volumul total de evecuări de ape uzate,  m3 Cr -  concentrația medie reală a poluanţilor din apa uzată,  g / m3) Cn -  concentraţia admisă spre evacuare egală cu CMA i =1....n  -  parametrii de calitate, pentru care se determină prejudiciul NOTĂ: Calculul se face pentru toţi parametrii de calitate

12 ORDINUL Cu privire la măsurile întreprinse în vederea monitorizării calității apelor uzate evacuate de către agenții economici în sistemul public de canalizare 1. Direcţia relaţii cu clienţii, aliator, va prelua probe de ape uzate de la agenții economici, în vederea stabilirii valorilor concentrațiilor maxim admisibile ale substanțelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul public de canalizare, în scopul determinării categoriei de impact asupra reţelei de canalizare (impact redus/nesemnificativ/semnificativ). 2. Se stabilește frecvența monitorizării calității apelor uzate evacuate de către agenții economici în sistemul public de canalizare în funcție de consumul de apă şi impactul asupra reţelei de canalizare, după cum urmează a) pentru agenţii economici cu impact nesemnificativ asupra rețelei de canalizare care au un consum mediu înregistrat de până la 10m³/lună, frecvența de monitorizare fiind un raport de încercare odată la 3 ani. b) pentru agenţii economici cu impact redus asupra rețelei de canalizare, care au un consum mediu înregistrat între 10m³/lună și 50 m³/lună, frecvența de monitorizare fiind anuală. c)pentru agenţii economici cu impact redus asupra rețelei de canalizare, care au un consum mediu înregistrat între 50 m³/lună şi 500 m³/lună, frecvența de monitorizare fiind semestrială. d) pentru agenţii economici cu impact redus asupra rețelei de canalizare, care au un consum mediu înregistrat mai mare de 500 m³/lună, frecvența de monitorizare fiind lunara. e) pentru agenţii economici cu impact semnificativ asupra rețelei de canalizare, indiferent de consumul mediu înregistrat, frecvența de monitorizare fiind lunară. 3. Se stabilesc indicatorii ce vor fi monitorizați în funcție de obiectul de activitate /natura apelor uzate/ volumul de apă consumat/tipul de industrie şi frecvența de monitorizare prevăzută în pct. 1, în conformitate cu anexa nr.1 al prezentului ordin.

13 Metodologia în conformitate cu Ordinul SA Apă Canal
Nr. obiect., Denumirea Evacuator Volum de Tarif Suma TVA Suma totala Nr. contr., data de canalizare evacuat, (M3) ( lei/M3) ( lei) 1 2 3 4 5 6 7 8 Baza de producere mun. Chisinau, soş. Munceşti, 08,04,13 Tarife diferentiate 2750 677,47 ,5 372608,50 ,00 Total: ,50 Calculul coeficientului la tarif pentru aplicarea a tarifului diferenţiat pentru depăşirea concentraţiilor maxime admisibile în apele uzate în baza rezultatelor încercărilor de laborator ale probelor de ape uzate Codul probei, Valoarea coeficient data indicelor norm. facto (K) 322 CCO 500,00 2798,00 4,60 Din CBO5 225,00 1700,00 6,56 Materie in suspensie 350,00 2530,00 6,23 Grăsimi 25,00 955,40 37,22 Fosfaţi 5,00 62,10 11,42 Coeficientul la tarif pentru calcul: 66,03 Tariful diferenţiat = P x K =10,26 lei/m3 x 66,03 = 677,47 lei/m3 unde: P – tariful apei uzate , lei/m3 K – coeficientul la tarif apei uzate

14 Metodologia conform Legii nr. 1540 din 25. 02
Metodologia conform Legii nr din „Privind plata pentru poluarea mediului” S.A."Apă-Canal Chişinău" Anexa la factura fiscală nr. AAB Direcţie relaţii cu clienţi din data Nr. contrac /33 P=N x Ai x [Mn+(Mr - Mn) x K], lei         unde: P - valoarea totală a plăţii pentru poluare, lei N  - normativul regional de plată  pentru deversarea poluanţilor pentru 1t convenţională, lei A(i)   - coeficient de agresivitate pentru poluantul (i) deversat cu apele reziduale, utilizat pentru recalcularea masei reale în tone convenţionale Mr(i)  - masa reală a poluantului (i), tone. K - coeficient de multiplicitate, depăşirea concentraţiei reale a poluantului "i" asupra celei normative, K=Cr /Cn V=2750 m3 2750 Codul probei, Denumirea Valoarea coeficient N A Mn Mr Mn+(Mr-Mn)*K P data indicelor norm. facto (K) 322 CCO 500,00 2798,00 4,60 234 0,008 1,375 7,6945 30,4447 56,99 Din CBO5 225,00 1700,00 6,56 0,33 0,61875 4,675 27,22775 2102,53 Materie in suspensie 350,00 2530,00 6,23 0,9625 6,9575 38,31135 2958,40 Grăsimi 25,00 955,40 37,22 20 0,06875 2,62735 95,299842 446003,26 Fosfaţi 5,00 62,10 11,42 5 0,01375 0,170775 1, 2114,16 Total 453235,34

15 Metodologia conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău 2/4 din 23
Pag. 1 S.A."Apă-Canal Chişinău" Anexa la factura fiscală nr. AAB Direcţie relaţii cu clienţi din data Nr. contrac /33 S.R.L."Mavita" În cazul depăşirii de 10 şi mai multe ori a normativelor CMA la unul sau mai mulţi indicatori normaşi, evacuarea se clasifică ca evacuări în salvă, aplicîndu-se sancţionează conform legislaţiei în vigoare V=2750 m3 Codul probei, Denumirea Valoarea coeficient data indicelor norm. facto (K) 322 CCO 500,00 2798,00 5,60 Din CBO5 225,00 1700,00 7,56 Materie in suspensie 350,00 2530,00 7,23 Grăsimi 25,00 955,40 38,22 Fosfaţi 5,00 62,10 12,42 P=2750*10,26*10= lei

16 K aplicat până la finele anului 2017 Suma la coeficientul gradual
Pentru perioada de până la finele anului 2017, se va înainta propunere către Consiliul de Administrare de a aproba tarifele pentru depăşirile Concentraţiei Maxime Admisibile, după cum urmează: În cazul aplicării coeficientului gradual până la finele anului 2017 mai jos sunt prezentate diferențele în sumele care urmează a fi înaintate spre plată, pe baza a cinci exemple: K de facto K aplicat până la finele anului 2017 k< 2 k=0,5 k- de la 2 până10 K=2 K>10 K=5 Nr. Nr. contract Volumul mediu Coeficientul la tarif Sume depuse anterior Suma depusă curentă Suma la coeficientul gradual Suma pentru un m3 1 214 166,11 3971,95 437661,31 13173,84 61,56 2 762 3,42 5443,44 32086,6 18763,49 24,62 3 1174 1,67 10145,05 24138,66 7227,14 6,16 4 289 0,76 2704,2 3884,33 1779,08 5 730 3014,75 0,00

17 Compararea metodelor Varianta I Iniţială a Ordinului Varianta II
Conform Legii 1540 Varianta III Deciziei 2/4 Varianta IV Aprobată de Consiliu de Administrare (aplicată până la finele anului 2017) ,00 lei ,34 lei ,00 lei ,00 lei


Descărcați ppt "Conformitatea aplicării actelor normative pentru realizarea calculelor aplicate agenţilor economici deversori de ape uzate la Staţia de Epurare a SA."

Prezentări similare


Publicitate de la Google