Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

I.P.LICEUL TEORETIC „ION LUCA CARAGIALE”, ORHEI

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "I.P.LICEUL TEORETIC „ION LUCA CARAGIALE”, ORHEI"— Transcriere de prezentare:

1 I.P.LICEUL TEORETIC „ION LUCA CARAGIALE”, ORHEI
TEMA Modele de aplicații practice de învățare-evaluare a competențelor specifice la istorie prin intermediul platformei Moodle A realizat:Slivca Alexei Profesor de istorie,grad didactic I Master în științe ale educației

2 Actualitatea şi importanţa problemei abordate
Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Pentru a fi în pas cu cerințele realității cotidiene școala contemporană impune prestarea unor servicii educaționale calitative care vor permite crearea unui sistem educațional competitiv în raport cu cerințele pieții. Astfel, chiar dacă rolul educației de bază, tradițional, rămâne neschimbat, utilizarea noilor tehnologii în educație vine să îmbunătățească procesul de învățământ prin utilizarea unor metodologii noi, centrate pe elev și pe demersuri didactice interactive.

3 SOLUȚIA?

4 Moodle Destinația Program Open Source este un sistem de management
Ușor de utilizat Comunicarea și socializare Destinația pentru îmbunătăţirea continuă a educaţiei/instruirii formale, informale şi nonformale a elevilor Dezvoltarea de proiecte Postarea informațiilor publice pentru toți elevii Pot fi adăugate diferite unităţi de învățare

5 Moodle oferă cadrelor didactice oportunităţi de învățare interactivă în mediul on-line cu o învățare centrată pe formarea de competenţe eliminând barierele de timp şi spaţiu dintre profesor şi cel ce învaţă.

6 DE CE MOODLE? Analizând fundamentele teoretice ale utilizării Moodle în demersul educațional s-a constatat următoarele: -Actualmente, problematica utilizării platformelor educaționale,inclusiv Moodle în procesul educațional este determinată de conceptele și practicile inițiate de cercetătorii în domeniu care relevă beneficiile platformei în demersul educațional:Dumbrăveanu R., Anisimov A. , Cravcenco G. V., Levciuca V., Tunda V., ; -Cadrul normativ european cât și cel național oferă oportunități de integrare a TIC în educație(Agenda Digitală, Europa 2020, Educația 2020, Moldova Digitală 2020 etc) -Implementarea TIC în învăţământ devine un proces de instruire asistată de calculator în care se observă sporirea randamentului de predare–învăţare și are loc individualizarea învăţării; -IAC prin intermediul Moodle este accesibilă oricărei persoane, indiferent de vârstă sau categorie socio-profesională;

7 Examinând practica de utilizare a platformei Moodle în învățământul preuniversitar s-au constatat următoarele: -La nivel mondial, platformele educaționale sunt utilizate preponderent în mediul universitar pentru activități de administrare, comunicare, livrare de conținut și evaluare. -În practica pedagogică selectarea unei platforme educaţionale potrivite depinde de cunoaşterea nevoilor beneficiarilor- ale elevilor și de cerințele actelor normative la nivel teoretic şi practic; -Platformele educaționale sunt medii virtuale de învățare organizate în diferite forme și la diferite nivele care corespund particularităților de vârstă ale celor supuși procesului educațional; -Platformele educaționale integrează un set de instrumente și resurse care fac posibilă predarea-învățarea atît în mediul on-line cât și cel off-line;

8 Analizând aspectele didactice ale platformei au fost identificate principalele Instrumente oferite de Moodle care facilitează procesul de predare-învățare-evaluare BAZA DE DATE - conține informație despre elevi,progresul lor RAPORT Oferă un raport detaliat despre progrsul fiecărui elev în dependenţă de tema studiată URL pe platformă au fost incluse diferite link-uri ce facilitează învăţarea interactivă FORUM Permite schimburi de păreri dintre elev-elev,elev-profesor CHESTIONAR Prin intermediul acestei activități putem vedea părerile elevilor la diferite aspecte . Design Îmbunătățirea interfeței modulelor CHAT Permite elevilor să ducă o conversaţie online direct pe platformă FEEDBACK reprezinta unul dintre motivatorii cei mai importanți ai platformei RESURSE Pe platformă au fost plasate materiale suport, ghiduri și publicații pentru dezvoltarea de programe de formare. Activitatea Urmărirea rapoartelor individuale

9 Pentru realizarea competențelor specifice la istorie este important de a respecta etapele procesului de învățare. De aceea pe platforma Moodle, în proiectarea activităților de învățare se pot utiliza etapele Cognitivismului şi Modelul propus de R. Gagné . Astfel, lecția de istorie desfășurată pe platformă va cuprinde cele nouă etape ale procesului de instruire propuse de Gagné, acestea fiind raportate de noi la instrumentele oferite de Moodle :

10

11 O alternativă a modelului propus de R
O alternativă a modelului propus de R. Gagné care poate fi adaptat platformei Moodle este cel oferit de autorul A. Adăscăliței care propune patru etape ale unui proiect IAC

12 Putem spune cu certitudine că analizând cele două modalități de proiectare a procesului de instruire identificăm trei etape distinctive care pot fi realizate de cadrele didactice în procesul de formare a competențelor: predarea- învățarea informațiilor (a conținuturilor); desfășurarea activităților pentru formarea competențelor (activități de învățare); evaluarea competențelor. Pratic, primele două etape sunt greu de separat, de aceea propunem ca pe platforma Moodle, predarea informațiilor să fie realizează concomitent cu activitățile de învățare destinate formării competenței numite în continure proiectarea activităţilor de învăţare, iar evaluarea competențelor va însoți demersul de formare al acesteia.

13 Competența Specifică (C
Competența Specifică (C.Ș) Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate Activitățile de învățare propuse elevilor pentru înțelegerea și explicarea noțiunilor se vor referi la patru instrumente oferite de Moodle: Glosar, Chat, Forum Tema,  prin intermediul cărora am inclus exerciții de utilizare a terminologiei istorice.

14 Glosar- Prin intermediul acestei activități s-a creat o listă de termeni istorici care au fost automat asociate (linked) cu aceștia oriunde ar apărea cuvintele sau frazele conceptului pe întreaga durată a cursului și a temelor propuse spre învățare. Elevii au analizat termenii istorici pe întreaga durată a cursului prin intermediul funcției asociere automată, astfel și-au dezvoltat abilitățile de cunoaștere și utilizare a terminologiei istorice specifice subiectului Figura Analiza termenilor istorici utilizând activitatea Glosar pe platforma Moodle

15 Pentru integrarea rapidă a termenilor în comunicările orale, au fost utilizate șapte formate de fișiere oferite de Moodle : Simplu, stil dicţionar - Nu sunt afișați autorii şi atașamentele sunt afişate ca link-uri; Continuu, fără autor - Înregistrările sunt afişate una după alta având ca separare doar icoanele de editare; Complet, cu autor - Un format de afișare asemănător forum-ului, în care datele autorului şi fişierele ataşate sunt afişate ca link-uri; Full, fără autor - Un format de afișare asemănător forum-ului, fără autori şi cu fişierele ataşate afişate ca link-uri; Enciclopedie - La fel ca "Complet cu autor", dar imaginile ataşate sunt afişate în linie; Listă de intrare - Conceptele sunt enumerate ca link-uri; Întrebări frecvente (en. FAQ) - Cuvintele ÎNTREBARE şi RĂSPUNS sunt anexate definițiilor conceptelor.

16 Chat- Prin intermediul activității am creat o discuţie sincronă (în timp real) prin care am propus elevilor să explice cu cuvinte proprii termenii istorici La o oră convenită din timp cu aceștia(de obicei comodă tuturor participanților) fiecare participant a realizat următoarele acțiuni: se loghează pe platformă, accesează cursul și propune o definiție proprie pentru cele patru noțiuni Definirea termenilor istorici utilizând aplicația Chat pe platforma Moodle

17 Din propria experiență, rezultă că sesiunile de Chat pot fi considerate o variantă tradițională a Braistormingului, care conform datelor prezentate au stimulat creativitatea elevilor, obiectivul de bază fiind identificarea unei definiții comune a noțiunilor propuse spre discuție. În mare parte, aceste sesiuni de discuții reprezintă un avantaj în procesul educațional deoarece oferă posibilitatea setării a trei opțiuni care contribuie la participarea majorității elevilor în activitatea didactic, astfel facilitează atât învățarea în grup cât și cea individuală: Fără grupuri - Nu se creează subgrupuri, toată lumea face parte dintr-o mare comunitate ; Grupuri separate - Fiecare membru al grupului poate vedea doar propriul grup, restul fiind invizibilile; Grupuri vizibile - Fiecare membru al grupului lucrează în propriul grup, dar poate vedea și restul grupurilor.

18 Forum standard pentru uz general
Forum- Dacă anterior, utilizând activitatea Chat am creat o discuție asincronă, atunci la această etapă pentru ca elevii să explice cu cuvinte proprii termenii istorici, am creat o discuţie asincronă prin intermediul instrumentului adaugă o intervenție pe forum. Utilizarea acestui instrument a permis elevilor să explice una sau mai multe noțiuni istorice în dependență de tipul de Forum prestabilit de profesor care poate fi de trei categorii prezentate în figura de mai jos Fiecare elev publică o singură intervenţie  un singur subiect, plasat pe o singură pagină. Folositor pentru explicații scurte, concentrate. Forum standard pentru uz general un forum deschis în care oricine poate propune o definiție proprie la orice etapă de desfășurare a cursului Un singur subiect de discuţie  Atât elevii cât și cadrele didactice pot propune un singur termen fiind acceptate un număr nelimitat de definiții

19 Tema- Inițial, pentru această activitatea am creat și am plasat pe platformă sarcina obligatorie: Redactează un articol/ prezentare cu tema: Particularitățile războiului civil în SUA utililând noțiunile istorice  Secesiune, Confederație, Reconstrucție, Homstead Act.

20 Pentru formarea competenței de înţelegere şi reprezentare a timpului şi a spaţiului istoric am utilizat instrumentul Tema prin intermediul căruia au fost propuse diferite exerciţii de determinare a particularităților de manifestare a unui eveniment istoric în timp și spațiu în baza hărții ca sursă istorică și în baza frizelor cronologice ținând cont de conținutul curricular recomandat de curriculumu-ul la disciplină

21 Utilizând activitatea Tema am formulat mai întâi de toate sarcina, și anume: elaborați o comunicare în care veți descrie impactul războiului ruso-turc de la asupra obținerii independenței României.

22 Pentru această activitate, Moodle oferă trei tipuri de feedback care contribuie la dinamizarea procesului de învăţare. Comentarii de feedback-sunt propuse comentarii de feedback pentru fiecare răspuns; Feedback files- profesorul poate încărca fișiere cu feedback atunci când elevul trimite răspunsul. Aceste fișiere pot fi audio sau video; Offline grading worksheet- profesorul poate să descarce și să încarce o foaie de lucru în care vor fi accentuate recomandări asupra temei realizate de elevi. La elaborarea comunicării, elevii au utilizat harta ca sursă istorică de informații și au prezentat răspunsul aproximativ în egală măsură în una din cele două modalități oferite de platformă: Online text –elevii vor redacta textul conținutului în cadrul platformei File submissions-elevii vor redacta răspunsul și îl vor trimite ca fișier indiferent de extensia sa(în formatul .word,.pdf) care nu va depăși 1MB limită de stocare.

23 La aceeași temă, am propus elevilor exerciții de elaborare a frizelor cronologice, utilizând cel puţin 5 evenimente care vor descrie etapele obținerii independenței României. Exercițiul a fost realizat în formatul .word , PPT sau altă modalitate comodă elevilor fiind ulterior plasat pe platformă. Pentru o înțelegere mai bună a subiectului recomandăm realizarea sarcinii propuse prin intermediul instrumentelor TIC care va permite regăsirea informației oriunde elevul are acces la internet(atît prin intermediul PC, laptop-ului, tabletei, telefonului) Considerăm că fiind aplicată rațional, activitatea Temă poate fi unul din cele mai bune instrumente tehnologice de înţelegere şi reprezentare a timpului istoric

24 În același timp, este important ca elevii să utilizeze aplicații Web 2
În același timp, este important ca elevii să utilizeze aplicații Web 2.0 specializate, gratuite și ușor de folosit din punct de vedere grafic care vor sprijini procesul de învățare: aplicație Web 2.0 interactivă care permite crearea conținuturilor educaționale într-un scenariu de predare corespunzător - reprezintă o modalitate foarte eficientă de a vizualiza informațiile în timp și propune organizarea vizuală a evenimentelor ca o secvență de puncte care ajută la simplificarea și ilustrarea contextelor desfășurării evenimentelor.

25 Pentru a-i sprijini pe elevi în procesul de evaluare, este necesar de a integra o varietate de strategii care vor pune în evidență experiența acumulată de aceștia pe platformă și vor stimula modele de gândire critică. Considerăm că fiind integrată rațional în procesul educațional, evaluarea pe platforma Moodle va reprezenta un proces complex care se va desfășura în momente diferite și la intervale diferite ale procesului de predare-învățare.

26 Calitatea evaluării pe platforma Moodle
depinde de o serie de factori, cei mai importanţi fiind: Obiectivele obiectivele stabilite de acdrul didactic înainte de începerea cursului; Motivarea cadrului didactic Motivarea elevului motivarea elevului în realizarea evaluării folosind platforma Monitorizarea Monitorizarea progresului elevilor Locul de desfăşurare a cursului/evaluării Evaluarea Evaluarea obiectivă cu o interacţiune mai puţină cu cadrul didactic

27 În cele ce urmeză, pentru exemplificare, prezentăm scenariul unei secvențe de lecție în care se vor sublinia aspectele metodologice privind utlizarea instrumentului Assignement în procesul de evaluare respectând traseul următoarelor cinci etape de lucru: 1.Este creată activitatea Assignment cu următoarea sarcină: Utilizează sursele și cunoștințele obținute în cadrul cursului pentru a scrie un eseu de o pagină(A4)la tema: SUA- primul regim democratic modern. În cadrul textului redactat elevii au formulat argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific respectând recomandările științifice și cele pedagogice

28 2. Pe platformă se instalează aplicația antiplagiat-PLAGIARISMA. 3
2. Pe platformă se instalează aplicația antiplagiat-PLAGIARISMA. 3. Elevii redactează eseul respectând recomandările științifice și cele pedagogic și plasează eseul pe platformă în una din cele două modalități oferite de platformă: Online text –elevii vor redacta textul conținutului în cadrul platformei; File submissions-elevii vor redacta răspunsul și îl vor trimite ca fișier indiferent de extensia sa(în formatul .word, pdf) care nu va depăși 1MB limită de stocare. 4. Se verifică originalitatea răspunsurilor primite din partea elevilor utilizând aplicația PLAGIARISMA instalată anterior pe platformă. 5. Se evaluează eseul şi se oferă feedback elevilor.

29 este cert că eseul reprezintă o metodă eficientă de evaluare a competenţelor integratoare, iar utilizarea aplicațiilor antiplagiat reprezintă un succes în procesul didactic. Această afirmație a noastră este susținută de faptul că pe platformă, realizarea eseului nu va presupune doar o reproducere a cunoștinţelor obţinute din conţinutul cursului sau a manualelor dar va reprezenta o tratare originală, printr-o reflecţie proprie asupra subiectului. Tindem să credem, că acest lucru se asociază cu faptul că elevul cunoaște că produsul lui va fi verificat utilizând aplicația antiplagiat oferită de Moodle, respectiv va prezenta doar răspunsuri proprii, originale.

30 Un alt instrument de evaluare utlizat pe platforma Moodle este Questionnaire/ Sondajul prin intermediul metodei Autoevaluarea. Astfel, pentru subiectul Modernizarea statelor am parcurs următoarele etape de lucru: 1. Am creat activitatea Questionnaire cu următoarea întrebare: Completaţi următorul chestionar pentru a determina punctele dvs. tari şi slabe în studierea unității de învățare Modernizarea statelor Elevii au completat sondajul dând răspuns la următoarele întrebări 3. Am colectat datele sondajului și am oferit feedback elevilor. 4. În baza informațiilor primite cadrele didactice vor revizui informațiile plasate pe platformă pentru a remedia erorile apărute, iar ulterior vor propune alte activități eficiente de învățare.

31 Pentru ca activitățile de evaluare să aibă un grad diferit de complexitate și să contribuie la formarea competențelor propunem utilizarea instrumentului de evaluare Quiz, în baza testului de evaluare. Algoritmul de lucru se va baza pe subiectul: Evaluare sumativă Modernizarea statelor , etapele de lucrul le prezentăm mai jos: 1. Este creată activitatea Test –care va permite profesorului să determine nivelul de cunoştinţe al elevului pentru unitatea studiată în care vor fi specificate următoarele aspecte: Sunt întroduse datele despre test: Titlul testului: Modernizarea statelor

32 Selectarea timpului de testare: deschiderea/închiderea și durata testului în minute () Selectarea notei de trecere, încercări permise și metoda de notare Este selectat aspectul testului de evaluare Este definit feedback-ul global

33 Sunt formulate obiectivele de evaluare având la bază competențele specifice curriculare și conținuturile studiate în cadrul unității. să opereze cu date cronologice, respectînd consecutivitatea evenimentelor istorice studiate în cadrul unității Modernizarea statelor să utilizeze termeni istorici, conform dicţionarului, glosarului completat și cuvinte proprii, în expunerea evenimentelor din cadrul unității studiate; să utilizeze documente istorice în argumentarea unui eveniment istoric studiat; să sistematizeze informaţia istorică referitoare la subiectele studiate în cadrul unității 3. Este elaborată matricea de specificații

34 4. Sunt creați itemii testului de evaluare 4
4. Sunt creați itemii testului de evaluare 4.1 Selectarea tipului de întrebare pentru a fi adăugat ținând cont de obiectivele de evaluare formulate anterior

35 Itemi de discriminare binomă în formula adevărat/fals
Itemi de discriminare binomă în formula adevărat/fals. trebare: Răspundeți cu adevărat sau fals- Legea rurală a fost decretată la 14 august 1865 Itemi cu răspuns închis în formula alegere multiplă: Întrebare: Selectează din șirul de mai jos reformele realizate de Alexandru Ioan Cuza

36 Itemi de asociere: Întrebare: Selectează răspunsul corect care corespunde celor două coloane Itemi de completare a unor propoziții neterminate. Întrebare: Completați spațiile libere cu informațiile istorice corespunzătoare:

37 Pre-vizualizarea şi rularea testului (stabilirea ordinii itemilor şi posibilitatea de rulare a testului) Salvarea testului Elaborarea baremului de notare Realizarea testului de către elevi Verificarea testului și oferirea unui feedbaack din partea profesorului

38 În concluzie, ținând cont de cele expuse anterior putem constata următoarele: Prin utilizarea platformei Moodle în procesul de predare-învățare-evaluare cadrele didactice devin un manager al acestui proces care ghidează elevul spre finalitățile educaționale; Învățarea pe platforma Moodle este una interactivă care se axează pe finalitățile educaționale și care ține cont de următoarele criterii pedagogice: vârsta elevilor, unități de conținut, obiective și strategii didactice; Formarea competențelor specifice prin intermediul platformei Moodle poate fi realizat printr-un șir de activități frontale, în grup sau individuale; Realizarea procesului educațional prin intermediul platformei Moodle este realizat atât prin metodele tradiționale sau alternative cât și cele complementare, interactive; Formarea competențelor specifice la istorie prin intermediul platformei Moodle reprezintă un proces continuu, specific unei unități de învățare sau an de studii.

39 Avantajele utilizării platformei Moodle
în cadrul lecţiilor de istorie la treapta liceală Suport suport eficient pentru organizarea lecţiilor Accesibilitate Pentru toţi elevii Monitorizare eficienţă înaltă în monitorizarea desfăşurării procesului de învăţare Economie financiară minimizarea cheltuielilor, suportate pentru monitorizare a unor platforme şi optimizarea cheltuielilor de timp consumat pentru redactarea/tipărirea lucrărilor Interacțiune crearea unei punți de comunicare între elevi/cadre didactice Evaluare evaluarea operativă a activităţilor pe înteaga perioadă de desfăşurare a cursului

40 Recomandări: Cadre didactice Promovarea bunelor practici de implimentare și gestionare a unei platforme Moodle în cadrul ședințelor comisiilor metodice din instituție, a întunirilor metodice anuale la nivel de Direcții Generale de Educație și a seminariilor la disciplinele de studii; Adaptarea demersului educațional la oportunităților oferite de Moodle; Analiza literaturii de specialitate și a experienței pedagogice a altor cadre didactice inovatoare privind integrarea platformelor educaționale la treapta preuniversitară. Cercetătorii din domeniu Cercetări privind necesitatea integrării în procesul educațional a TIC în cadrul platformelor educaționale; Elaborarea suportului metodologic de utilizare a platformei Moodle în procesul de predare-învățare-evaluare; Publicarea rezultatelor obținute în domeniu în literatura de specialitate accesibilă cadrelor didactice la treapta preuniversitară Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Formarea în cadrul Ministerului Educaţiei a unei structuri responsabile de crearea unei platforme educaționale de tip Moodle care va crea și va recomanda conținuturi curriculare cadrelor didactice; Revizuirea conceptului de formare continuă a cadrelor didactice care să conțină la modulul TIC activități practice de creare, implimentare și utilizare a platformelor educaționale în procesul didactic; Revizuirea conținuturilor recomandate la disciplina Informatica pentru elevii claselor X-XII, care să conțină subiecte de învățare a resurselor software în vederea acomodării acestora la noile posibilități tehnologice; Elaborarea standardelor pentru învățarea în medii virtuale-platforme educaționale.

41 pentru atenția acordată
MULȚUMESC pentru atenția acordată


Descărcați ppt "I.P.LICEUL TEORETIC „ION LUCA CARAGIALE”, ORHEI"

Prezentări similare


Publicitate de la Google