Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

RENOVAREA CLĂDIRILOR PUBLICE LA NIVEL aproape ZERO ENERGIE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "RENOVAREA CLĂDIRILOR PUBLICE LA NIVEL aproape ZERO ENERGIE"— Transcriere de prezentare:

1 RENOVAREA CLĂDIRILOR PUBLICE LA NIVEL aproape ZERO ENERGIE
Dr. ing. Horia Petran INCD URBAN-INCERC Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” Brașov, 23 aprilie 2015

2 Conținut Cadrul legal în domeniul P.E.C. Proiectul IEE RePublic_ZEB
Finanțare creștere P.E.C. și provocări Calitate prin calificare (BUILD UP Skills, H2020) Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

3 Directiva 2010/30/UE (EPBD reviz.) (Legea 372/2005 republ. 2013)
Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi stabilirea cerinţelor minime de performanţă energetică, Cerinţe pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB): După – autorităţile publice care ocupă o clădire nouă se vor asigura că aceasta se înscrie în categoria nZEB, După – toate clădirile noi sunt nZEB (!) Cerinţa de a îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor existente care fac obiectul unei renovări majore – extindere la majoritatea clădirilor Sistemele tehnice ale clădirilor: cerințe minime + Inspecţia sistemelor de încălzire şi de climatizare Stimulente financiare şi bariere de piaţă Certificate de performanţă energetică (CPE): pentru toate clădirile, în momentul vânzării sau închirierii acestora + pentru clădirile nou construite, afișare CPE pentru clădiri publice / vizitate frecvent de public, sistem de control privind calitatea CPE. Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

4 Directiva 2012/27/UE (EED) (Legea 121/2014 republicată)
MDRAP: transpunere prevederi pentru clădiri: Articolul 1 (Definiții - administrație centrală, suprafață totală utilă, audit energetic, raportul suprafețelor, reabilitare substanțială), Articolul 4 (Renovarea clădirilor), Articolul 5 (Rolul de exemplu al clădirilor organismelor publice). MDRAP coordonează elaborarea Strategiei pe termen lung pentru mobilizarea investițiilor în renovarea stocului de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice, cât și private, existente la nivel național: descrierea situaţiei stocului existent de clădiri (consumuri), identificarea măsurilor de creştere a PEC (eficiență costuri), identificare politici și măsuri de stimulare a renovării majore a stocului existent de clădiri (eficiență costuri), perspectiva ghidare decizii investiţii creştere PEC (proprietari), estimarea economiei de energie şi/sau a altor beneficii, actualizare strategie o dată la 3 ani şi transmitere CE - parte a PNAEE, prima strategie – MDRAP – 30 aprilie 2014. Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

5 Directiva 2012/27/UE (EED) (continuare)
Rolul de exemplu al clădirilor organismelor publice: se renovează anual 3 % din suprafața totală utilă a clădirilor existente, încălzite și/sau răcite, deținute și ocupate de administrația centrală (>1 ianuarie 2014) cerinţele minime de performanţă energetică (MC cu modificările și completările ulterioare – dacă este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic) Inventarul clădirilor deținute și ocupate de administrația centrală, Finanţarea realizării auditului energetic, a expertizei tehnice, a proiectării lucrărilor şi a executării lucrărilor: alocaţii din bugetul de stat în limita fondurilor aprobate (buget propriu), fonduri structurale şi de coeziune UE, alte fonduri – în cadrul unor scheme de finanţare. Obligații reprezentanți instituţii publice (centrale/locale): plan în materie de eficiență energetică, sistem de gestionare a energiei, inclusiv audituri energetice, implicare societăți de servicii energetice pentru finanțare renovări și implementare planuri de menținere / îmbunătățire PEC pe termen lung Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

6 Proiectul RePUBLIC_ZEB (IEE)
Focalizare pe strategiile și politicile pentru renovarea stocului de clădiri publice către niveluri nZEB sustenabile economic, în conformitate cu obiectivele UE 20/20/20, Scop: Sprijinirea țărilor din sud-estul Europei pentru: promovarea pe piață a un set de soluții tehnice concrete pentru renovarea clădirilor publice la nivel nZEB prin creșterea încrederii actorilor cheie în atingerea nZEB și luarea de măsuri concrete pentru a accelera renovarea clădirilor publice existente, Durata 30 luni (1 martie 2014 – 31 august 2016). Focus: 11 țări (IT, BG, ES, EL, PT, RO, MK, SI, HR, HU, UK), Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

7 Consorțiu RePUBLIC_ZEB
Comitato Temotecnico Italiano Energia e Ambiente IT Black Sea Energy Research Centre BG Energy Institute Hrvoje Požar HR Centre for Renewable Energy Sources and Saving EL Budapest University of Technology and Economics HU Polytechnic of Turin National Energy and Geology Laboratory PT Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC RO ZRMK - Building and Civil Engineering Institute SI Fundacio Institut de Recerca de L'Energia de Catalunya ES Building Research Establishment Ltd UK Macedonian Center for Energy Efficiency FYRM Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

8 Activități și rezultate așteptate
Analiza stocului de clădiri publice și definirea clădirilor de referință Evaluarea stadiului actual și analiza oportunităților pentru renovarea clădirilor publice către nivelul nZEB Analiza economică a "pachetelor de măsuri" pt. renovare  nZEB Strategii și orientări pentru tranziția către nZEB Implicarea părților interesate și a autorităților relevante Rezultate așteptate: Strategii de politici locale/naționale bine definite și focalizate prin care să se reglementeze/promoveze reabilitarea fondului de clădiri publice, Ofertă pe piața construcțiilor de tehnici specifice, cu risc scăzut și cu garantarea calității pentru renovarea clădirilor, Conștientizare mai bună a proprietarilor de clădiri publice cu privire la beneficiile renovării clădirilor la nivel nZEB.

9 Rezultate obținute (12 luni)
Analiza fondului de clădiri publice din țările participante (D2.1) și definirea clădirilor de referință (D2.2) Analiza cadrului legal (D3.1) și definirea parametrilor adecvați pentru descrierea nZEB (D3.2) Instrument de evaluare prin optimizarea costurilor (preliminar) Comunicare și diseminare: plan (D6.1), newsletter (D6.3), Web site ( Logo, Set actualizat de indicatori de performanță ai proiectului (D7.1) Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

10 Niveluri definite pentru nZEB în România
Angajare piață Fezabilitate (optimizare costuri) Soluții nZEB Niveluri nZEB Def. clădiri referință Analiza fond de clădiri Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

11 Analiza fondului de clădiri publice din România
Număr estimativ de clădiri (administrație publică) Inventarul clădirilor încălzite si/sau răcite cu suprafețe utile de peste 500 m² deținute și ocupate de administrația publică centrală, INCD URBAN-INCERC Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

12 Analiza fondului de clădiri publice din România
Inventarul clădirilor încălzite si/sau răcite cu suprafețe utile de peste 500 m² deținute și ocupate de administrația publică centrală, INCD URBAN-INCERC Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

13 Performanța energetică a fondului de clădiri din România
Analiza CPE din Baza de Date (~31600 CPE ) INCD URBAN-INCERC Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

14 Analiza preliminară a fondului de clădiri publice - țări participante proiect
Evaluare impact (pondere arie utilă condiționată) – selectare preliminară clădiri referință Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

15 Analiza preliminară a fondului de clădiri publice - țări participante proiect
Evaluare impact (pondere consum energie primară) – selectare prelim. clădiri referință Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

16 Definire preliminară ‘Clădiri de referință’
Țara RES Birou A.P. EDU SPIT. Hotel Sport COM. Alt. Bulgaria Croatia Grecia Ungaria Italia   Portugalia România Slovenia Spania Macedonia UK Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

17 PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice: Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor: Clădiri deținute de autorități publice centrale / locale (ex. școli, spitale etc.), măsuri de eficiență energetică a clădirilor publice având ca scop reabilitarea energetică profundă (deep renovation), finanțare prin instrumente financiare și/sau contracte de performanță, 319,5 mil. EUR (FEDR) + 60 mil. EUR (cofinanțare). Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile (3 priorități de invest.): Prioritatea de investiții 4.1: Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor: proiecte parte componentă a unei strategii integrate de dezvoltare urbană, instrumente financiare referitoare la creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și iluminatul public stradal, Parțial din mil. EUR (FEDR) mil. EUR (cofinanțare). Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

18 Provocări în implementarea proiectelor de creștere PEC
Evaluarea performanțelor: Efectuarea analizei termo-energetice si elaborarea auditului energetic, CPE pentru clădirea propusă pentru reabilitare  fiabilitatea datelor de intrare, Adecvarea soluțiilor analizate, Evaluarea costurilor de investiție si a indicatorilor de eficiență economică Proiectare și execuție: Corelare audit energetic – DALI – proiect tehnic, Locul auditorului energetic în implementarea soluțiilor (plan  recepție), Calitatea materialelor / sistemelor / tehnologiilor / echipamentelor, Certificarea companiilor de construcții / Calificarea forței de muncă, Controlul calității pe șantier. Creșterea nivelului de conștientizare și interesare/responsabilizare proprietari: Comunicare si implicare în proces, Responsabilizare prin participare la programul financiar. Recepție, verificare și monitorizare: Rigurozitate recepție, probe, documentație completă – cartea construcției, Verificări specifice (ex. termografie) – recepție, Echipamente monitorizare si program de urmărire în exploatare – CoPE. Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

19 Schimb de informații țări UE
BUILD UP Skills – Creșterea nivelului de calificare a forței de muncă în construcții (EE și SRE) 2011 2012 2013 H2020 – Construction Skills Elemente principale: platforme multi-stakeholders Analiza privind forța de muncă si calificări Foi de parcurs angajate pentru 2020+ Scheme de calificare noi sau îmbunătățite Forța de muncă pe șantier Schimb de informații țări UE Pilon I Educație continuă Pilon II Toate categoriile de clădiri BUILD UP Skills România Necesități: Elaborarea și implementarea la nivel național a două scheme de calificare: 2011   2013 montatori de sisteme opace de termoizolare (clădiri) montatori de sisteme de tâmplărie termoizolantă Asigurarea calităţii ridicate la montarea individuală a componentelor de anvelopă Introducerea cunoștințelor și competențelor adecvate în calificările relevante (EE+SRE) Platforma și foaia de parcurs calificarea forţei de muncă EE, SRE  2020 Stimularea evoluției sistemului național al calificărilor și a viziunii actorilor cheie din sectorul construcțiilor Pilon I Pilon II Train to nZEB – Building Knowledge Hubs Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

20 Foaia de parcurs privind calificarea forței de muncă în c-ții
Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

21 BUILD UP Skills QualiShell – OBIECTIVE:
Implementare Foaie de Parcurs BUILD UP Skills QualiShell – OBIECTIVE: Activarea factorilor interesați relevanți din cadrul Platformei Naționale pentru Calificare (CATALIZATOR) și utilizarea unui Comitet Național Consultativ extins Efectuarea unei analize ocupaționale amănunțită pentru definirea clară a competențelor pentru montatori ETICS și sisteme de tâmplărie termoizolantă + Definirea unui cadru procedural adecvat pentru România Dezvoltarea și validarea a două scheme naționale de calificare pentru: - montatori de sisteme opace de termoizolare pentru clădiri, - montatori de sisteme de tâmplărie termoizolantă. Mecanisme flexibile  revizuirea continuă a cadrului ocupațional pentru schemele de calificare dezvoltate, registru persoane calificate + Promovarea parteneriatelor între EDU și IND Creșterea nivelului de conştientizare și asigurarea unui proces eficient de comunicare între actorii principali – formare profesională și sector construcții Build Up Skills ROMANIA BuildUpSkillsRO Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

22 Proiectul Train-to-nZEB (H2020) Building Knowledge Hubs
Scop: dezvoltarea unei rețele de centre de cunoaștere și formare profesională pentru furnizarea de cursuri practice, demonstrații și servicii complexe de consultanță pentru implementarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB): promovarea dezvoltării și implementării pe scară largă a schemelor de calificare pentru lucrătorii în construcții (BUILD UP Skills) promovarea programelor de formare continuă pentru arhitecți, ingineri, administratori clădiri ș.a., cu accent pe proiectarea integrată a clădirilor pentru realizare nZEB, Durata 36 luni (1 iunie 2015 – 31 mai 2018). Focus: 7 țări (BG, CZ, DE, RO, IE, TR, UA) – 12 organizații, Horia Petran Conferința anuală „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – Brașov 23 aprilie 2015

23 Vă mulțumesc pentru atenție
Horia Petran Centrul de Performanță Energetică a Clădirilor București, Șos. Pantelimon 266 Tel BRE – Responsabil comunicare


Descărcați ppt "RENOVAREA CLĂDIRILOR PUBLICE LA NIVEL aproape ZERO ENERGIE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google