Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Finantarea proiectelor de investitii aferente IMM-urilor

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Finantarea proiectelor de investitii aferente IMM-urilor"— Transcriere de prezentare:

1 Finantarea proiectelor de investitii aferente IMM-urilor
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” Finantarea proiectelor de investitii aferente IMM-urilor Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

2 Obiectiv general al POS CCE
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) răspunde, pe de o parte primei priorităţi a PND 2007 – 2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de alta parte priorităţii a doua a Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp la implementarea tuturor celorlalte priorităţi ale CNSR. Obiectiv general al POS CCE Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Prin măsurile întreprinse se urmareste până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual astfel incat România să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE in 2015. Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

3 Operatiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” Este implementata prin apeluri de proiecte distincte, pentru intreprinderi mari si pentru intreprinderi mici si mijlocii. Pentru 2010, bugetul apelului de proiecte pentru IMM-uri este de 80 mil Euro. Autoritatea de Management pentru aceasta operatiune este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Organismul Intermediar este Direcţia Generală IMM-uri, Cooperaţie şi Mediul de Afaceri din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri; Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

4 70% pentru proiectele implementate de intreprinderile mici;
Valoarea finantarii nerambursabile acordate: Finantarea IMM-urilor se realizeaza anul acesta prin: 1. Apelul de proiecte pentru investitii mici, finantarea nerambursabila de pana la Euro, care va debuta in data de 6 septembri 2010, apel de proiecte cu depunere continua, principiul „primul venit – primul servit” pana la depasirea a de doua ori bugetul alocat raportat la proiectele depuse; Ponderea finantarii nerambursabile: Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate raportata la totalul cheltuielilor eligibile este de: 70% pentru proiectele implementate de intreprinderile mici; 60% pentru proiectele implementate de intreprinderile mijlocii; Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

5 Beneficiari eligibili:
întreprinderile mici, între 10 şi 49 de salariaţi nr mediu pe ultimul bilant şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro; întreprinderile mijlocii, între 50 şi 249 de salariaţi nr mediu pe ultimul bilant şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro; au obtinut profit sau profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar înainte de data depunerii Cererii de finanţare; Solicită finanţare pentru o activitate economică identificată printr-un cod CAEN eligibil înscris în certificatul constatator al societatii; Coduri CAEN eligibile: Se regasesc in urmatoarele sectiuni industriale conform clasificarii CAEN: Industria extractiva; Industria prelucratoare; Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor; Constructii; Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

6 Activitati eligibile:
Prin programul de investitii productive aferente IMM-urilor se finanteaza urmatoarele activitati: Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie) Extinderea unui amplasament existent pentru creşterea capacităţii de producţie Diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii; Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui amplasament existent; (ex: modernizare utilaje, echipamente şi instalaţii, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie). Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior; Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, licenţe, know-how; Consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii specificate mai sus; Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

7 Categorii de cheltuieli eligibile spre finantare
Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor, în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului; Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum: Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-ului; Achiziţia – cu excepţia leasing-ul – de mijloace de transport tehnologic care sunt strict necesare şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F – Construcţii şi B – Industria extractivă); Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale precum: Aplicaţii informatice; Brevete, licenţe şi know-how, incluzând software legat de procesul de producţie; Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă; Cheltuieli cu instruirea specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de tehnologie/echipamente/software; O cheltuiala este eligibila spre cofinantare daca este efectiv platita intre data semnarii contractului de finantare si sfarsitul perioadei de implementare a proiectului; Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

8 Cheltuieli care nu sunt eligibile:
Taxa pe valoarea adaugata; Dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; Achiziţia de echipamente second-hand; mijloace de transport, autovehicule care nu sunt strict legate de procesul de producţie; cheltuieli de transport, taxe vamale, montare si punere in functiune; Conditii cu privire la cladire si teren: În cazul în care proiectul prevede realizarea de lucrări de construcţie, modernizare sau extindere, pentru a fi eligibil solicitantul trebuie să aibă în proprietate, în concesiune/ folosinţă/ asociaţie în participaţiune terenul şi/sau clădirea pe care se face investiţia. În cazul în care proiectul prevede realizarea de lucrări de construcţie, modernizare sau extindere solicitantul trebuie să facă dovada, la data semnării contractului, a dreptului de a face investiţii asupra terenului sau clădirii pe o perioadă de minimum 10 ani de la data semnării contractului de finanţare. In cazul in care prin proiect se intentioneaza achizitia unei cladiri/hale de productie, costul de achizitie trebuie sa fie certificat de un evaluator autorizat care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata. Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

9 Exemple de coduri CAEN eligibile:
O prezentare selectiva pentru o parte din codurile CAEN eligibile: Fabricarea produselor textile; Fabricarea articolelor de imbracaminte si incaltaminte; Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn; Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie; Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice; Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice; Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; Productia de metale feroase si neferoase; Fabricarea de construcţii metalice; Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastica; Producţia de unelte şi articole de fierărie; Fabricarea altor produse prelucrate din metal; Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

10 Exemple de coduri CAEN eligibile:
Fabricarea echipamentelor electrice; Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente; Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiromorcilor; Fabricarea altor mijloace de transport; Fabricarea de mobilă; Alte activităţi industriale; Recuperare materialelor; Extracţia minereurilor feroase si neferoase; Extracţia pietrei, nisipului şi argilei; Construcţii de clădiri rezidentiale si nerezidentiale; Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate; Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare; Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare Lucrări de finisare; Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

11 Procesul de evaluare si selectie a proiectului:
Inregistrarea on-line a proiectului si depunerea proiectului in termenul specificat la momentul inregistrarii on-line. Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii, urmata de scrisoarea de aprobare administrativa: Numai proiectele conforme din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare, adică primesc DA la toate criteriile) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv cea de evaluare tehnico-financiară. Evaluarea tehnico-financiara, urmata de scrisoarea de aprobare tehnico-financiara În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj conform Grilei de evaluare tehnică şi financiară, între 0 şi 100 puncte, Dacă proiectul primeşte 0 puncte la oricare din criterii şi subcriterii, acesta este respins. Scrisoarea de aprobare a proiectului va cuprinde în mod obligatoriu informaţii cu privire la documentele pe care beneficiarul trebuie să le transmită OI în vederea contractării şi termenul de transmitere. Semnarea Contractului de Finantare Dupa semnarea Contractului de Finantare se va derula implementarea efectiva a investitiei, perioada de implementare fiind de cel mult 2 ani de la semnarea Contractului de Finantare. Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

12 Serviciile de consultanta:
Serviciile de consultanta in accesarea fondurilor oferite de societatea noastra cuprind intocmirea proiectului necesar obtinerii finantarii si coordonarea implementarii investitiei, de la momentul demararii proiectului pana in momentul incasarii de catre beneficiar a ultimei transe din finantarea nerambursabila, precum si asistenta pe parcursul implementarii proiectului in relatia cu Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar Puncte forte: Onorariu de succes: astfel, plata serviciilor de consultanta se face doar ulterior aprobarii proiectului si semnarii contractului de finantare. Astfel, beneficiarul nu isi asuma riscul de a plati un avans si de a nu avea finalitate in ceea ce priveste aprobarea proiectului; Rata de succes de 100% pentru proiectele depuse de noi in ultimii 2 ani in cadrul programului de sprijinire a investitiilor productive aferente IMM-urilor din POS-CCE; Expertiza unei echipe formate din consultanti certificati in domeniul Fondurilor Structurale si al Managementului de Proiect Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale

13 Contact: Sorin Visinescu E-mail: sorin.visinescu@nerambursabil.ro
VA MULTUMIM Contact: Sorin Visinescu Web: Nerambursabil.ro - Finantarea afacerii tale


Descărcați ppt "Finantarea proiectelor de investitii aferente IMM-urilor"

Prezentări similare


Publicitate de la Google