Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

TOPIC 2 :: Legal issues- Copywrites, trademark and patents::

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "TOPIC 2 :: Legal issues- Copywrites, trademark and patents::"— Transcriere de prezentare:

1 TOPIC 2 :: Legal issues- Copywrites, trademark and patents::
MODULE 2. GET STARTED! TOPIC 2 :: Legal issues- Copywrites, trademark and patents:: MODULUL 2. ÎNCEPE! Tema 2 :: legale Drepturi de Probleme legale-drepturi de autor , mărci comerciale și patente :: This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained. therein

2 Legal issues: What do we mean by Copyrite, a Trademark and patent ?
Copyrite is used to protect artwork, writing and or the intellectual property of any artistic form; In order to copyrite your work it must be tangible and fixed; Trademarks on the other hand are used to protect your names, symbols or logos, and slogans for your products and services; Trademarks are very important to a business as they allow the business to be distinctive from another company in the same market. An owner of a company has to register a trademark legally and this has to be renewed depending on where the company is based. Patents protect your inventions and designs; Typically there are 2 types of patent, an invention patent and design patent Aspecte de ordin juridic: Ce înțelegem prin dreptul de autor, marca inregistrata si brevet de inventie? Dreptul de autor este folosit pentru a proteja opera de arta, scrisul și sau proprietatea intelectuală a oricărei forme artistice; În scopul de a asigura drepturile de autor munca dvs. trebuie să fie tangibila și fixa; Mărcile comerciale, pe de altă parte, sunt folosite pentru a proteja numele dvs., simboluri sau logo-uri, și sloganuri pentru produsele și serviciile dvs.; Mărcile comerciale sunt foarte importante pentru o afacere, deoarece acestea permit afacerii să fie distincta de la o altă societate din aceeași piață. Un proprietar al unei companii trebuie să înregistreze o marcă comercială legală și acest lucru trebuie să fie reînnoit în funcție de locul pe care compania se bazează. Brevete de invenție protejează invențiile și proiectarile dvs.; În mod obișnuit, există 2 tipuri de brevet de invenție, un brevet de inventie si brevet de proiectare. STUDIU DE CAZ:

3 Trademarks A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises; Trademarks are very important to a business as they allow the business to be distinctive from another company in the same market. Your trade mark must be unique. It can include: words; sounds; logos; colours; a combination of any of these. An owner of a company has to register a trademark legally and this has to be renewed depending on where the company is base MARCILE COMERCIALE O marca este un semn capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; Mărcile comerciale sunt foarte importante pentru o afacere, deoarece acestea permit afacerii să fie distincta de la o altă societate din aceeași piață. Marca dvs. comerciala trebuie să fie unica. Acesta poate include: -cuvinte; -sunete; -logo-uri; -culori; -o combinație de oricare dintre acestea. Un proprietar al unei companii trebuie să înregistreze o marcă comercială legală și acest lucru trebuie să fie reînnoit în funcție de locul în care societatea este bazata

4 Trademarks Continued Your trade mark cannot:
be offensive, for example contain swear words or pornographic images describe the goods or services it will relate to, for example the word ‘cotton’ can’t be a trade mark for a cotton textile company be misleading, for example use the word ‘organic’ for goods that aren’t organic be a 3-dimensional shape associated with your trade mark, for example use the shape of an egg for eggs be too common and non-distinctive, for example be a simple statement like ‘we lead the way’ look too similar to state symbols like flags or hallmarks, based on World Intellectual Property Organization guidelines MARCILE COMERCIALE continuare Marca dvs. comerciala nu poate: Sa fie ofensatoare, de exemplu, sa conțina înjurături sau imagini pornografice Sa descrie produsele sau serviciile la care se va referi , de exemplu, cuvântul "bumbac" nu poate fi o marcă pentru o companie de textile din bumbac Sa induca în eroare, de exemplu, sa foloseasca cuvântul "organic" pentru produse care nu sunt ecologice Să fie o formă 3-dimensionala asociata cu marca dvs. de comerț, de exemplu, utilizați forma unui ou pentru ouă Sa fie prea comuna și non-distinctiva, de exemplu, să fie o simplă declarație de genul “noi conducem calea" Sa arate prea similara cu simbolurile de stat, cum ar fi steaguri sau semnele distinctive, pe baza liniilor directoare ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale STUDIU DE CAZ

5 Copyrite Copyright protects your work and stops others from using it without your permission. You get copyright protection automatically - you don’t have to apply or pay a fee. You automatically get copyright protection when you create: original literary, dramatic, musical and artistic work, including illustration and photography original non-literary written work, such as software, web content and databases sound and music recordings film and television recordings Broadcasts the layout of published editions of written, dramatic and musical works You can mark your work with the copyright symbol (©), your name and the year of creation. Whether you mark the work or not doesn’t affect the level of protection you have. DREPTUL DE AUTOR Drepturile de autor protejează munca dvs. și oprește alte persoane să o folosească fără permisiunea dumneavoastră. Veți obține protecția drepturilor de autor în mod automat - nu trebuie să aplicati sau să plătiti o taxă. Veți obține automat protecția drepturilor de autor atunci când creați: opere literare, dramatice, muzicale și artistice originale, inclusiv ilustrație și fotografie opere non-literare originale scrise, cum ar fi software-ul, conținutul web și baze de date înregistrări sonore și muzicale inregistrări de film și televiziune difuzări ispunerea de ediții publicate de opere scrise, dramatice și muzicale Puteți să marcați munca dvs. cu simbolul drepturilor de autor (©), numele dvs. și anul creației. Indiferent dacă marcați lucrarea sau nu nu afectează nivelul de protectie pe care dvs.il aveti.

6 Patents Patents are expensive and difficult to get.
You can use a patent to protect your invention. It gives you the right to take legal action against anyone who makes, uses, sells or imports it without your permission. To be granted a patent, your invention must be all of the following: something that can be made or used new Inventive - not just a simple modification to something that already exists Patents are expensive and difficult to get. BREVETELE DE INVENTIE Aveți posibilitatea să utilizați un brevet pentru a proteja invențiile. Acesta vă oferă dreptul de a lua măsuri legale împotriva oricui care face, utilizează, vinde sau importă fără permisiunea dumneavoastră. Pentru a beneficia de un brevet de invenție, invența trebuie să aiba toate caracteristicile următoare: ceva nou ce poate fi fabricat sau utilizat Inventivă - nu doar o simplă modificare a ceea ce există deja Brevetele de invenție sunt costisitoare și dificil de obținut. For more information about whether you will need a patent please go to

7 Copyrite Continued Copyright protection starts as soon as a work is created. Once your copyright has expired, anyone can use or copy your work. The length of copyright depends on the type of work. Type of work How long copyright usually lasts Written, dramatic, musical and artistic work 70 years after the author’s death Sound and music recording 70 years from when it’s first published Films 70 years after the death of the director, screenplay author and composer Broadcasts 50 years from when it’s first broadcast Layout of published editions of written, dramatic or musical works 25 years from when it’s first published

8 Dreptul de autor –continuare Protecția drepturilor de autor începe de îndată ce se creează o lucrare. Odată ce drepturile de autor au expirat, oricine poate folosi sau copia munca dvs.. Durata dreptului de autor depinde de tipul de muncă. TIPUL LUCRARII Cat dureza de obicei drepul de autor Opera scrisa, dramatica , muzicala si artistica Inregistrari de sunet si muzica Filme Difuzari Dispunerea de ediții publicate de opere scrise, dramatice sau muzicale 70 de ani de la moartea autorului 70 de ani de la prima publicare 70 de ani după moartea directorului, autorul scenariului si compozitorului 50 de ani de la prima difuzare 25 de ani de cand a fost prima publicare


Descărcați ppt "TOPIC 2 :: Legal issues- Copywrites, trademark and patents::"

Prezentări similare


Publicitate de la Google