Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Având în vedere dispoziţiile articolului 490 din Legea nr

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Având în vedere dispoziţiile articolului 490 din Legea nr"— Transcriere de prezentare:

1 REFERAT DE SPECIALITATE Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul fiscal 2019
Având în vedere dispoziţiile articolului 490 din Legea nr.227/2015 privind Noul Cod Fiscal, conform cărora Consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 2019, propun ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale să fie indexate cu 1,3%, în următoarea formă:

2 Cap.I IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
1.Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanele fizice, este anual și se calculează conform art.457 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani:

3 Zona A Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp Impozit clădiri 2018 = 86 lei Impozit clădiri 2019 = 87 lei Casă - suprafață construită 100 mp Impozit clădiri 2018 = 154 lei Impozit clădiri 2019 = 156 lei Zona B Impozit clădiri 2018 = 82 lei Impozit clădiri 2019 = 83 lei Impozit clădiri 2018 = 147 lei Impozit clădiri 2019 = 149 lei

4 Zona C Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp Impozit clădiri 2018 = 78 lei Impozit clădiri 2019 = 79 lei Casă – suprafaţă construită 100 mp Impozit clădiri 2018 = 140 lei Impozit clădiri 2019 = 142lei

5 2. Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual și se calculează conform art.458 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 0,81% asupra valorii impozabile a clădirii. Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri: Valoarea contabilă a clădirii - apartament 46,4 mp, zona A - evaluată la este de lei:

6 Anul 2018 Impozit clădiri = 640 lei Anul 2019 Impozit clădiri = 648 lei În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile clădirii - art.458 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

7 3. Impozitul pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual şi se calculează conform art.459 din Legea nr.227/2015 prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art.458. 4.Impozitul pe clădirile rezidențiale, aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,este anual și se calculează conform art.460 alin.1 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

8 Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri:
Valoarea contabilă a clădirii evaluată la este de LEI Anul 2018 lei x 0,2% = 20 lei impozit pe clădiri de plată Anul 2019 lei x 0.2% = 20 lei impozit pe clădiri de plată

9 5. Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, este anual și se calculează conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 1,01% asupra valorii impozabile a clădirii. Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri: Valoarea contabilă a clădirii evaluată la este de LEI Anul 2018 lei x 1% = 100 lei impozit pe clădiri de plată Anul 2019 lei x 1,01% = 101 lei impozit pe clădiri de plată

10 În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile clădirii - art.460 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate învigoare la data evaluării.În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%- art.460 alin.6 și 8 din Legea nr.227/2015.

11 Valoarea contabilă a clădirii nereevaluată la 31. 12. 2016 este 10
Valoarea contabilă a clădirii nereevaluată la este lei Anul 2018 lei x 5% = 500 lei Anul 2019 6. Impozitul pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, se calculează conform art.460 alin.4 din Legea nr.227/2015 prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art.460 alin 1 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art.460 alin.2 sau 3.

12 Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date înadministrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele dedrept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală aconcesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau defolosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. Având în vedere prevederile art.456 alin.2 lit.c și d din Codul fiscal propunem ca să se acorde scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ și cele utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

13 Cap. II IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori aunităţilor administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date înadministrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren carere prezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptuluide administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren - art.463 alin.1 și 2 din Legea nr.227/2015. Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şicategoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliullocal - art.465 alin.1 dinLegea nr.227/2015 .

14 1.Impozitul/taxa pe teren aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în lei/ha, diferenţiat în funcţie de rangul localităţii şi zonarea acesteia potrivit art. 465 alin.2 din Legea 227/2015 privind Noul Cod Fiscal: a) Dacă terenul amplasat în intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulţirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare rangului localitații și a zonei din cadrul ei; b) Dacă terenul amplasat în intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cusuma corespunzătoare prevăzută la art.465 alin.(4), iar acest rezultat se înmulţeştecu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.465 alin. (5). c) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art.465 alin.7 şi cu coeficientul de corecţie prevăzut la art.457 alin.6.

15 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit Legii nr
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit Legii nr.196/2017 privind modificarea art.465 din Legea nr.227/2015, terenurile înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m² se impozitează conform categoriei de folosință din care face parte. Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe teren: Pentru terenurile cu construcţii Zona A Teren cu suprafaţă de 400 mp Impozit 2018 =262 lei Impozit 2019= 265 lei

16 Zona B Teren cu suprafaţă de 400 mp Impozit 2018 =178 LEI Impozit 2019 =180 LEI Zona C Impozit 2018 = 85 LEI Impozit 2019 = 86 LEI

17 Pentru un teren intravilan înregistrat în Registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, de exemplu arabil, situat în zona A a oraşului şi având o suprafaţă de mp, prezint prin date ipotetice următorul calcul : Anul 2018 mp (1 ha ) x 28 lei / ha x 3 (rang localitate ) = 84 LEI Anul 2019 mp (1 ha ) x 28 lei / ha x 3 (rang localitate ) = 84 LEI

18 Pentru un teren (arabil) aflat în extravilanul localităţii în suprafaţă de 10.000 mp în zona A:
50 lei /ha x 1 ha x 2.3 coef. clăd. = 115 LEI de plată Anul 2019 51 lei /ha x 1 ha x 2.3 coef. clăd. = 117 LEI de plată Având în vedere prevederile art.464 alin.2 lit.d și e din Codul fiscal propunem ca să se acorde scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren pentru terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ și cele utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

19 Cap. III IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Conform art.468 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Noul Cod fiscal, orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România, datorează un impozit anual. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioadacât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România - art.468 alin.2. Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică aacestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare de la art.470 alin.2,5,6,7,8 din Legea nr.227/2015.

20 Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe mijloacele de transport:
În cazul unui autoturism Dacia cu capacitate cilindrică de 1289 cm3. Anul 2018 1289 cm3 / 200 = 7 fracţii 8 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3 8 LEI x 7 fracţii = 56 LEI Anul 2019 8LEI x 7 fracţii = 56 LEI

21 În cazul unui autoturism cu capacitate cilindrică de 2950 cm3.
Anul 2018 2950 cm3 / 200 = 15 fracţii 144 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3 144 LEI x 15 fracţii = LEI Anul 2019 144 LEI x 15 fracţii = LEI Impozitul pe mijlocul de transport este datoratpentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietateasupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistat în România ladata de 31 decembrie a anului fiscal anterior - art.471 alin.1.

22 Cap. IV TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ, PUBLICITATE
Prin cerinţele impuse de art.477 din Legea 227/2015 privind Noul Cod fiscal, orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate. Beneficiarii serviciilor de reclamă și publicitate datorează bugetelor locale taxă pentru servicii de reclamă și publicitate prin aplicarea uneicote între 1 % și 3% din valoarea contractului exclusiv TVA aferentă, fie în sumă fixă, în funcţie de suprafaţa afişului, panoului, în lei/an/mp.

23 Urmare a celor prezentate la aliniatul precedent propun pentru anul fiscal 2019 taxa prevăzută la art.477 alin.5 și art.478 alin.1,2 și 3 din Legea 227/2015 să aibă următoarele valori: O cotă de 3 % aplicată la valoarea contractului, exclusiv TVA aferentă, în cazul contribuabililor care beneficiează de serviciul de reclamă și publicitate; b) Suma de 32 LEI/mp în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică; Suma de 23 LEI /mp în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate; Prezint spre exemplificare taxa pentru firmă instalată la locul desfăşurării activităţii având suprafaţa de 1 mp: Anul 2018 32 LEI /an / mp x 1 mp = 32 LEI Anul 2019

24 Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei altepersoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de aceastăultimă persoană - art.479 alin.2. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale întermen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj - art.478 alin.5.

25 Cap.V TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU A DESFĂŞURA O ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI A ALTOR AUTORIZAŢII SIMILARE   TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU A DESFĂŞURA O ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI A ALTOR AUTORIZAŢII SIMILARE Nivelurile pentru anul 2018 Nivelurile pentru anul 2019 Art.475 alin.1 - taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 20 Art.486 alin.5 - taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de Consiliile locale 30 Art.475 alin.2 - taxă pentru eliberarea atestatului de producător 35 Art.475 alin.2 - taxă pentru eliberarea carnetului de comercializare 15 Art.475 alin.3 - taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică - pentru o suprafață de până la 500 mp 500 507 Art.475 alin.3 - taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică - pentru o suprafață mai mare de 500 mp 1000 1013

26 Cap.VI IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Datorat în condiţiile art. 480 din Legea 227/2015 privind Noul Cod Fiscal de către contribuabilii care organizează activităţi artistice, o competiție sportivă saualtă activitate distractivă în România au obligația de a plăti impozitul pe spectacole. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicareacotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi aabonamentelor. În aceste condiţii pentru anul fiscal 2019 propun ca impozitul pe spectacol să fie cu următoarele cote: 2%, în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu opiesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 5 % în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a).  Spectacolele organizate în scopuri umanitare suntscutite de la plata impozitului pe spectacole - art.482. 

27 Cap.VII Taxe speciale - art.484
(1) Taxe pentru executarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Local și Primăria orașului Cugir: - xerocopierea unei pagini format A4 – 0,50 lei; - xerocopierea unei file format A4 – 1 leu; - xerocopierea unei file A3 – 1,50 lei. Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare- 40 lei; Taxă pentru vizarea Acordului de funcţionare- 20 lei; Taxă pentru eliberarea certificatelor fiscale- 5 lei/certificat; Taxă pentru eliberarea certificatelor fiscale în ziua depunerii cererii - 30 lei/certificat; Taxă pentru prelungirea programului de funcționare - 50 lei/oră. Cheltuieli ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită- 5 lei/exemplar.

28 Cap.VIII Alte taxe locale - art.486
Taxa pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare se stabilesc după cum urmează: - pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare format A3 sau mai mare – 1 leu/buc. - pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare format A4 – 0,75 lei/buc. - pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare de alt format – 0,50 lei/buc (2) Taxa pentru distribuirea de materiale promoționale (flyere, pliante, etc.) este de 10lei/zi/persoană.

29 Cap.IX Bonificație Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri conform art.462 alin 2, a impozitului pe teren conform art.467 alin 2, a impozitului pe mijloacele de transport conform art.472 alin 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10 % stabilită prin hotărâre a Consiliului local. Pentru anul fiscal 2019 propun stabilirea bonificaţiei de 10 % pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren şi pe mijloacele de transport, pentru persoanele fizice și o bonificație de 5% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren şi pe mijloacele de transport, pentru persoanele juridice. Având în vedere cele prezentate, propun iniţierea unui Proiect de hotărâre în sensul stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.

30 VA MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE !


Descărcați ppt "Având în vedere dispoziţiile articolului 490 din Legea nr"

Prezentări similare


Publicitate de la Google