Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

„Forumul Bancar Român”

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "„Forumul Bancar Român”"— Transcriere de prezentare:

1 „Forumul Bancar Român”
PARTENER DE ÎNCREDERE PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIUL FINANCIAR – BANCAR „Forumul Bancar Român” Banca Naţională a României 12 decembrie 2011

2 CINE SUNTEM Statutul juridic Fondul Român de Contragarantare, a fost înfiinţat ca instituţie financiară specializată, prin Legea nr. 312/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2009; Acţionari sunt Statul român prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (68%) şi Fundaţia Post-Privatizare (32%). Obiectul de activitate contragarantarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele şi alte instrumente de finanţare contractate de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) de la instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare, autorizate potrivit legii. Obiectivul strategic general pentru perioada 2011 – 2013 Perfecţionarea, dezvoltarea, diversificarea inovativă şi modernizarea mecanismelor şi instrumentelor de contragarantare în scopul creşterii rolului instituţiei în procesul de facilitare a accesului la finanţare a IMM.

3 MISIUNE Contribuie la dezvoltarea sectorului IMM și la creşterea competitivității acestuia; Sprijină cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri structurale; Creşterea capacităţii de expunere a fondurilor de garantare ca efect al contragarantării, prin preluarea unei părţi din riscul asumat de acestea la garantarea creditelor şi a altor instrumente de finanţare; Întregirea cadrului instituţional al sistemului de garantare a creditelor pentru IMM şi întărirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în soliditatea şi solvabilitatea fondurilor de garantare; Creştere economică, crearea şi menţinerea locurilor de muncă; Asumarea bunelor practici europene privind accesul la finanţare al IMM.

4 PRINCIPIILE MECANISMULUI CONTRAGARANTĂRII
Respectă reglementările BNR, în ceea ce priveşte caracterul expres, irevocabil şi necondiţionat al angajamentelor de contragarantare; Contragaranţia este determinată şi plătibilă la cerere; Împărţirea riscului, cu fondurile de garantare, ca efect al contragarantării; Tratament nediscriminatoriu al IMM; Condiţii transparente de acordare a facilităţilor; Sprijin prioritar în procesul de absorbţiei a fondurilor europene. FRC contragarantează garanţiile aferente creditelor, scrisorilor de garanţie bancară şi a altor instrumente destinate: finanţării investiţiilor; finanţării ciclului de exploatare; cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri structurale; finanţării proiectelor inovative, de cercetare-dezvoltare, mediu şi ale tinerilor antreprenori.

5 CONDIŢII DE ACORDARE A CONTRAGARANŢIILOR
CONFORM NORMELOR ÎN VIGOARE ALE FRC *) Garanţii emise de Garant aferente creditelor şi scrisorilor de garanţie bancară destinate finanţării investiţiilor **) Garanţii emise de Garant aferente creditelor şi scrisorilor de garanţie bancară destinate finanţării ciclului de exploatare (linie de credit, descoperit de cont, credit pentru stocuri etc.) ***) Cu încadrarea în plafonul maxim de expunere aprobat de Consiliul de Supraveghere pentru expunerile din contragaranţii aferente garanţiilor a căror valoare depăşeşte suma de 2,5 mil. lei per contract/scrisoare de garantare emisă de Garant pentru credite şi scrisori de garanţie bancară destinate finanţării ciclului de exploatare Domeniul finanţării Investiţii*) Capital circulant **) Procente maxime de contragarantare IMM care accesează finanţări bancare de orice tip 75 60 ***) IMM care accesează finanţări destinate cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene 80 70 Microîntreprinderi înfiinţate de întreprinzători debutanţi Reducerea comisionului de garantare (puncte de bază) Pentru IMM cu istoric de funcţionare 45 35 Pentru IMM nou înfiinţate (start-up) 50 40 150

6 OBIECTIVE 2012 Creșterea la 80% a procentului de contragarantare pentru toate categoriile de investiții; Susținerea investițiilor se va face inclusiv prin practicarea unui procent de contragarantare majorat, de 80% şi pentru finanțările destinate capitalului de lucru aferent punerii în funcţiune a investițiilor, în prezent neexistând o delimitare a acestei categorii de finanțare; Elaborarea unei scheme de ajutor pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate sub formă de garanții contragarantate; Elaborarea unui instrument de sprijin dedicat facilitării accesului la finanțare a IMM care promovează proiecte inovative, în concordanță cu criteriile vizate de Programul Cadru pentru Competitivitate și Inovare; Consolidarea mecanismelor prudențiale în asumarea riscurilor aferente garanțiilor contragarantate (cu o valoare de peste 2,4 mil. lei).

7 Procent maxim pentru INVESTIŢII Procent maxim pentru CAPITAL CIRCULANT
RECONSIDERAREA COMISIOANELOR ȘI PRIMELOR DE CONTRAGARANTARE ALE FRC DIN PERSPECTIVA REDUCERII COSTULUI FINANȚĂRII PENTRU IMM – 2012 * Cu analiza de eligibilitate efectuată de către FRC, dacă valoarea garanției contragarantate depășește 2,4 mil. lei Criteriul finanţării Nivel primă Procent maxim pentru INVESTIŢII Procent maxim pentru CAPITAL CIRCULANT IMM care accesează finanţări bancare de orice tip pentru investiții 80 IMM cu proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene IMM active în agricultura primară cu proiecte de investiții Microîntreprinderi înfiinţate de întreprinzători debutanţi Capital circulant necesar punerii în funcțiune a investițiilor Proiecte inovative Microîntreprinderi (valoarea garanției este de cel mult EUR) Capitalul circulant* 0,37 60

8 IMM FRC MECANISMUL CONTRAGARANTĂRII CONFORM NORMELOR FRC
FONDUL DE GARANTARE IMM FINANŢATOR Notificare FRC Cerere de garantare Cerere de finanţare 1. Documentaţie*: Cea cerută de finanţator; PLUS Declaraţii: de încadrare în categoria IMM şi pe proprie răspundere că nu este “în dificultate”; *anexată cererii de finanţare 2. Primeşte cererea de finanţare împreună cu documentaţia; 3. Transmite solicitarea de garantare către Fondul de Garantare; 11. ACORDĂ finanţarea cu garanţia din partea Fondului de Garantare , contragarantată de FRC. 4. Primeşte solicitarea de garantare; 5. Aprobă garanţia. 6. Transmite cererea de contragarantare către Fondul Român de Contragarantare; 10. Aplică un comision de garantare redus constituind ajutor de minimis, urmare contragarantării; 7. Primeşte notificarea cu garanţiile contragarantate propuse spre confirmare, respectiv solicitarea de contragarantare; 8. Verifică încadrarea IMM şi a garanţiei în condiţiile normei corespunzătoare; 9. Confirmă contragaranţiile și informează Fondul de Garantare; Monitorizează mecanismele de reducere a comisionului de garantare, constituind ajutor de minimis sub forma de contragaranţie.

9 AVANTAJELE CONTRAGARANTĂRII PENTRU IMM
Proceduri simplificate în acordarea garanţiei (documentaţia solicitată de finanţator, declaraţia pe propria răspundere – este IMM şi nu este “în dificultate”, ultimele două bilanţuri); Facilitează accesul la finanţare şi diminuează costul suportat de IMM, datorită comisioanelor de garantare reduse, ca efect al ajutorului de minimis acordat; Sprijină creşterea competitivităţii, sustenabilităţii şi a numărului de IMM finanţate; Potenţial de profitabilitate mai mare a capitalului (ROE*), printr-un raport mai bun între autofinanţare şi finanţare din credite; Protejarea locurilor de muncă şi crearea altora noi de către IMM beneficiare; Consolidarea şi dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv prin sprijinirea demarării activităţii şi/sau dezvoltării firmelor nou înfiinţate (start-up); Îmbunătăţeşte capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale de către IMM. * Prescurtare pentru Return On Equity = Rentabilitatea fondurilor proprii

10 AVANTAJELE CONTRAGARANTĂRII PENTRU FONDURILE DE GARANTARE
Creşterea capacităţii de garantare a acestora, prin preluarea de către FRC a unei părţi importante din riscul asumat la acordarea garanţiilor pentru credite şi alte instrumente de finanţare; Îmbunătăţirea calității portofoliului; Stimularea dezvoltării unor produse de garantare noi şi inovative pentru capitalul de risc, finanțări oferite de investitori privaţi de succes (business angels), scheme de microcreditare etc.; Creşterea solvabilității fondurilor de garantare și dezvoltarea sustenabilă a întregului sistem de garantare.

11 AVANTAJELE CONTRAGARANTĂRII PENTRU FINANŢATORI
Consolidarea încrederii băncilor în instituţiile de garantare; Deschidere către noi instrumente de finanţare de tip mezanin, equity finance, venture capital, risk capital; Diminuarea riscului de credit şi creşterea calităţii portofoliului finanţatorilor; Efecte agregate pozitive privind fondurile proprii, în temeiul Regulamentului nr. 19/24/2006 al Băncii Naţionale a României; Lichiditate ridicată a garanţiilor contragarantate în comparaţie cu alte tipuri de garanţii; Efect de multiplicare a finanţărilor acordate IMM* *Exemplu: Contragaranții de 450 mil. EUR pot susţine cca. 900 mil. EUR garanţii acordate IMM pentru obţinerea de credite în valoare de aprox. 1,8 mld. EUR.

12 PARTENERI INSTITUŢIONALI
Convenţii de contragarantare semnate cu fonduri de garantare: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM); Fondul Local de Garantare Focşani - Filială FNGCIMM; Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - Filială FNGCIMM; Fondul Local de Garantare Craiova - Filială FNGCIMM; Fondul Român de Garantare A Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi; Fondul de Garantare a Creditului Rural. Din anul 2010 FRC este membru al Asociaţiei Europene a Societăţilor Mutuale de Garantare (AECM), asociaţie care reunește 36 de instituții de garantare si contragarantare din 22 de ţări membre U.E. şi Turcia, care are ca principale obiective promovarea instrumentelor de garantare-contragarantare pentru IMM, reprezentare a intereselor sectorului în dialogul cu instituțiile europene şi internaționale şi asigurarea schimbului de informații şi bune practici în domeniu între membrii săi.

13 BILANŢ – DECEMBRIE 2011 Au fost acordate peste 8400 contragaranții în valoare de mil. lei (echivalent 286 mil. EUR): Norma 1 – 7590 contragaranţii/1.128 mil. lei/262 mil. EUR, Norma 2 – 680 contragaranţii/96 mil. lei/22 mil. EUR, Norma 3 – 12 contragaranţii/1 mil. lei/24 mii EUR, Norma 4 – 135 contragaranţii/4,4 mil. lei/1 mil. EUR. Au fost susţinute finanțări în valoare de 4,2 mil. lei (echivalent 983 mil. EUR), care reprezintă conform distribuţiei angajamentelor în vigoare: 66% finanțări pentru capitalul circulant, din care 51% IMM cu activităţi comerciale, IMM cu activităţi industriale 17%, servicii 16% şi construcţii 16%; 34% finanțări pentru investiții, din care 38% IMM cu activităţi industriale, 23% IMM cu activităţi comerciale, 24% servicii şi 15% construcţii; reprezentând cca IMM susținute şi locuri de muncă menţinute şi/sau nou înființate.

14 Alte detalii privind mecanismele și instrumentele de operare ale Fondului Român de Contragarantare, obiectivele strategice, măsurile şi acţiunile asumate potrivit Strategiei FRC pentru perioada , cu proiecţii până în 2015, pot fi regăsite pe site-ul sau prin solicitare de informaţii la VĂ MULŢUMIM.


Descărcați ppt "„Forumul Bancar Român”"

Prezentări similare


Publicitate de la Google