Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Masuri de sprijinire a contribuabililor aflati in dificultate financiara Temei legal: * Art.VIII si art. XI din OG 30/2011 pentru.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Masuri de sprijinire a contribuabililor aflati in dificultate financiara Temei legal: * Art.VIII si art. XI din OG 30/2011 pentru."— Transcriere de prezentare:

1 Masuri de sprijinire a contribuabililor aflati in dificultate financiara Temei legal: * Art.VIII si art. XI din OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar – fiscale, publicată in M.O. nr.627/ ; prevederile art.VIII intra in vigoare la 15 zile de la publicarea ordonantei; * OG 29/2011 pentru modificarea si completarea ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in M.O. nr.626/

2 Prin OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr
Prin OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar–fiscale, Guvernul Romaniei a adoptat o serie de masuri de sprijinire a contribuabililor aflati in dificultate financiara, astfel :

3 Reglementarea unui regim juridic special al penalitatilor de intarziere aferente creantelor fiscale principale esalonate la plata. Conform acestui regim, pe perioada de esalonare a obligatiilor fiscale principale si a eventualelor dobanzi aferente acestora, penalitatile urmeaza a fi amanate la plata in vederea anularii daca esalonarea la plata se finalizeaza conform graficelor de plata stabilite de administratia fiscala. In acest regim se include si un procent de 50 % din majorarile de intarziere corespunzator componentei de penalitate din continutul majorarii de intarziere. Amanarea la plata se comunica contribuabililor prin decizie odata cu decizia de esalonare la plata. Prevederile de mai sus se aplica si esalonarilor la plata existente in curs la data intrarii in vigoare a modificarilor aduse OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, precum si unui procent de 50 % din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor fiscale esalonate. In acest caz, organul fiscal, in termen de cel mult 15 zile de la data primului termen din graficul de esalonare, reface graficul de esalonare pe care il comunica contribuabilului. Pana la data refacerii graficului de esalonare, ratele datorate sunt cele din graficul de esalonare existent.

4 Incurajarea platii voluntare a obligatiilor fiscale restante la data de prin anularea/reducerea penalitatilor de intarziere, astfel : penalitatile de intarziere se anuleaza daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011; penalitatile de intarziere se reduc cu 50 % daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

5 Masura privind anularea/reducerea penalitatilor de intarziere se aplica in md corespunzator si pentru o cota de 50 % din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor fiscale stinse prin plata sau compensare.

6 Începând cu 1 iulie 2010, prin OUG nr.39/2010 pentru modificarea OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a fost înlocuit sistemul majorărilor de întârziere cu unul pe dobânzi şi penalităţi de întârziere astfel : dobânzi, în procent de 0,05%, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate penalităţi de întârziere, calculate procentual din valoarea obligaţiilor fiscale principale stinse, în funcţie de perioada de întârziere, astfel : * dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentreu obligaţiile fiscale principale stinse * dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse * după împlinirea termenului prevăzut la lit.b), nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse Pentru creanţele fiscale care au scadenţa anterioară datei de 1 iulie 2010, începând cu această dată se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, caz în care, termenele în funcţie de care se stabileşte nivelul penalităţii de întârziere încep să curgă de la 1 iulie 2010. Cota de dobandă începând cu 1 oct.2010 este de 0.04%.

7 Pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

8 “Art.111 alin Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel: dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare”.

9 De retinut Pentru a se evita acumularea de noi accesorii in sarcina contribuabilului , prin OG nr.29/2011 au fost modificate prevederile din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu referire la distribuirea sumelor din contul unic si ordinea stingerii datoriilor, in sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligatiilor principale in ordinea vechimii acestora si apoi a accesoriilor in ordinea vechimii acestora. Modificarile intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011.

10 Pentru intelegere prezentam mai jos modificarile:
Alin 2³ al art.114 care prevedea ca “in cazul în care suma plătită nu acoperă obligaţiile fiscale datorate, distribuirea, în cadrul fiecărui buget sau fond, pe tip de impozit, contribuţie sau altă sumă reprezentând creanţă fiscală se face mai întâi pentru impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă şi apoi pentru celelalte obligaţii fiscale, proporţional cu obligaţiile datorate” a fost modificat astfel ca distribuirea sumelor se face in urmatoarea ordine: „in cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea in cadrul fiecarui buget sau fond se face in urmatoarea ordine: a) pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa; b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale; c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit.a) si b) Alin 1 lit. b) al art.115 care prevedea ca se sting “ obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii “ a fost modificat, fiind stabilita urmatoarea ordine de stingere “ toate obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii”.


Descărcați ppt "Masuri de sprijinire a contribuabililor aflati in dificultate financiara Temei legal: * Art.VIII si art. XI din OG 30/2011 pentru."

Prezentări similare


Publicitate de la Google